PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 17-05-2017, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 15;

Absenți: Timoce Călin, Găitan Niculai;

Președinte de ședință:  dl. consilier local Rogozan Florin-Grigore.

La ședință este prezentă dna. insp. Soare Carmen, din cadrul compartimentului Integrare Europeană.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1 . Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, jud. Bistrița –Năsăud, etapa I”, Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidențiale

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 15v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

         Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre.

1 . Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, jud. Bistrița –Năsăud, etapa I”, Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidențiale.

Dl consilier local Oltean Dorel dorește să cunoască dacă aceste contracte se încheie cu asociațiile de proprietari.

Dl. primar răspunde afirmativ la această întrebare.

De asemenea, dna. insp. Soare Carmen menționează faptul că s-a aprobat încheierea contractului cadru prin hotărârea adoptată de către Consiliul Local Năsăud.

Dl consilier local Oltean Dorel dorește să cunoască dacă există garanție de plată având în vedere faptul că există și agenți economici care își desfășoară activitatea și care, spre exemplu ar putea intra în insolvență.

Dna insp. Soare Carmen precizează faptul că există în contractul cadru o mențiune care obligă la plata în avans și integrală a sumei pentru persoanele care doresc să înstrăineze apartamentele respective sau pentru persoanele aflate în insolvență.

Dl consilier local Marica Marius întreabă care sunt costurile pentru o familie pentru perioada de 5 ani de zile și care sunt cheltuielile eligibile care trebuie plătite de către asociațiile de proprietari.

Dna insp. Soare Carmen explică faptul că existau anumite cheltuieli care nu erau eligibile și intrau în cheltuieli conexe tipului de activități. Spre exemplu, în casa scărilor existau unele activități pe care nu le finanțau programul, iar persoanele respective au fost înștiințate cu privire la acest aspect.

 În ceea ce privește costurile pentru o familie pentru perioada de 5 ani, se menționează că acestea depind de suprafața apartamentelor.

Nu mai sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,

    Rogozan Florin-Grigore                                                         cons.jr. Soldea Vasile