PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 10-05-2017, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 11;

Absenți: Bodea Marius, Găitan Niculai, Oltean Dorel , Rogozan Florin, Timoce Călin, Vîju Steluța;

Absentând președintele de ședință pentru luna mai, dl. consilier Rogozan Florin, este ales cu unanimitate de voturi dl. consilier Vlașin Dorin pentru a conduce prezenta ședință.

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Vlașin Dorin.

La ședință este prezent și dl. ing. Burduhos Dumitru, din cadrul compartimentului Administrarea domeniului public și privat.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi, după cum urmează:

1.   Proiect de hotărâre privindaprobarea normativului de cheltuieli aferent evenimentului”Ziua costumului popular” în conformitate cu prevederile O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice

2.   Proiect de hotărâreprivind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului local al orașului Năsăud, în Comitetul Județean constituit pentru realizarea implementării planului regional de servicii de sănătate

3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului teren- arabil, înscris în C.F. nr. 29804 Năsăud, nr. cad. 29804, în suprafață de 13 m.p., cuprins în domeniul privat al orașului Năsăud, situat în orașul Năsăud, strada Miron Cristea, ocupat de balconul aferent apartamentului nr. 1 din scara C a blocului de locuințe 7 ABC

Dl. primar solicită retragerea de pe ordinea de zi a  proiectului de hotărâre nr. 4 privind aprobarea bugetului proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, jud. Bistrița –Năsăud, etapa I”, Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidențiale.

 

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentata de dl primar.

„pentru”- 11 voturi;

„împotriva” - 0 voturi;

„abțineri” - 0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privindaprobarea normativului de cheltuieli aferent evenimentului”Ziua costumului popular” în conformitate cu prevederile O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„pentru”    11 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâreprivind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului local al orașului Năsăud, în Comitetul Județean constituit pentru realizarea implementării planului regional de servicii de sănătate.

Pentru desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului local al orașului Năsăud, în Comitetul Județean constituit pentru realizarea implementării planului regional de servicii de sănătate se face următoarea propunere:

- Dna. consilier local Buhai Mihaela

Se supune la vot propunerea, rezultând:

- Dna. consilier local Buhai Mihaela

„pentru”    11 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„pentru”    11 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului teren- arabil, înscris în C.F. nr. 29804 Năsăud, nr. cad. 29804, în suprafață de 13 m.p., cuprins în domeniul privat al orașului Năsăud, situat în orașul Năsăud, strada Miron Cristea, ocupat de balconul aferent apartamentului nr. 1 din scara C a blocului de locuințe 7 ABC.

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„pentru”    11 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

          Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                    Secretar,

                  Vlașin Dorin                                                       cons.jr. Șoldea Vasile