PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 28-04-2017, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16;

Absenți: Găitan Niculai;

Președinte de ședință:  dl. consilier Pop Ionel.

La ședință sunt prezenți dl. Magdea Cornel, din cadrul compartimentului Impozite și taxe, dl. Ștefan Ionuț, din cadrul compartimentului financiar contabil, dl. Iovu Ioan și dl. Burduhos Dumitru, din cadrul compartimentului Administrarea domeniului public și privat, dna. Săplăcan Monica, din cadrul compartimentului Resurse umane.

În cadrul secțiunii”Diverse” au participat și dl. Nistor Marius, dl. Pop Leon, dl. Ciocîrlă Gheorghe, dna. Sima Valentina, dl. Nășcuțiu Victor.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară  al Consiliului Local al orașului Năsăud, pe trimestrul I, anul 2017

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a suprafețelor de teren aferente balcoanelor apartamentelor nr. 1, 2, 3 și 4 a blocurilor de locuință A1, respective a apartamentului nr. 2 al blocului A3, situate în orașul Năsăud, strada Miron Cristea

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al orașului Năsăud, prin cuprinderea unui imobil- teren în suprafață de 13 m.p. reprezentând teren aferent balconului apartamentului 1 scara C al blocului de locuințe 7 ABC din orașul Năsăud, strada Miron Cristea, județul Bistrița-Năsăud                                                           

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4.   Proiect de hotărâreprivind aprobarea vânzării privind licitația publică a imobilului teren în suprafață de 215 m. p. având categoria de folosință arabil, înscris în C.F nr. 29780 Năsăud, nr. cad. 29780 provenit din C.F. nr. 27997 Năsăud, nr. top 988/7, situat în orașul Năsăud, str. Valea Caselor, intravilan, județul Bistrița-Năsăud, cuprins în domeniul privat al orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5.   Proiect de hotărâre  pentrumodificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.55/2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud şi cel aferent serviciilor subordonate Consiliului Local Năsăud, pe anul 2016.   

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6.   Proiect de hotărâreprivind încetarea de drept, prin demisie a mandatului de consilier local al domnului GĂITAN NICULAI

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7.   Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință pe luna mai

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8.   Proiect de hotărâreprivind instituirea taxei speciale de salubrizare în anul 2017, pe durata determinată, pentru persoanele fizice, până la încheierea unui nou contract de concesiune de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale cu un operator de salubritate.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru” - 16v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

  Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară  al Consiliului Local al orașului Năsăud, pe trimestrul I, anul 2017

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” - 16v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v

Proiect de hotărâre adoptat.    

2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a suprafețelor de teren aferente balcoanelor apartamentelor nr. 1, 2, 3 și 4 a blocurilor de locuință A1, respective a apartamentului nr. 2 al blocului A3, situate în orașul Năsăud, strada Miron Cristea

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” - 16v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v

Proiect de hotărâre adoptat

3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al orașului Năsăud, prin cuprinderea unui imobil- teren în suprafață de 13 m.p. reprezentând teren aferent balconului apartamentului 1 scara C al blocului de locuințe 7 ABC din orașul Năsăud, strada Miron Cristea, județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” - 16v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v

Proiect de hotărâre adoptat

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării privind licitația publică a imobilului teren în suprafață de 215 m. p. având categoria de folosință arabil, înscris în C.F nr. 29780 Năsăud, nr. cad. 29780 provenit din C.F. nr. 27997 Năsăud, nr. top 988/7, situat în orașul Năsăud, str. Valea Caselor, intravilan, județul Bistrița-Năsăud, cuprins în domeniul privat al orașului Năsăud  

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” - 16v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v

Proiect de hotărâre adoptat    

1.   Proiect de hotărâre pentrumodificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.55/2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud şi cel aferent serviciilor subordonate Consiliului Local Năsăud, pe anul 2016.

Dna Săplăcan Monica explică faptul că prin acest proiect de hotărâre se dorește transformarea postului existent de consilier juridic, grad superior, în consilier juridic grad debutant.

De asemenea, se dorește înființarea postului de mediator sanitar pentru S.P.A.S, post ale cărui cheltuieli vor fi suportate din Direcția de sănătate publică.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” - 16v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v

Proiect de hotărâre adoptat

2.   Proiect de hotărâreprivind încetarea de drept, prin demisie a mandatului de consilier local al domnului GĂITAN NICULAI

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” - 16v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v

Proiect de hotărâre adoptat

3.   Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna mai 2017

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” - 16v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v

Proiect de hotărâre adoptat

4.    Proiect de hotărâreprivind instituirea taxei speciale de salubrizare în anul 2017, pe durata determinată, pentru persoanele fizice, până la încheierea unui nou contract de concesiune de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale cu un operator de salubritate.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” - 16v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v

Proiect de hotărâre adoptat

5.   Diverse.

Domnii Pop Leon, Ciocîrlă Gheorghe, Nistor Marius și Nășcuțiu Victor doresc clarificări cu privire la licitația publică a pășunilor alpine.

Dl primar explică faptul că licitația se referă la o suprafață de 130 de hectare într-o zona alpină, și 35 de hectare într- o altă zonă alpină.

Dl. primar menționează că s-a luat legătura cu A.P.I.A. pentru a stabili din suprafața totală, cât este în mod real suprafața pășunabilă pentru a fi concesionată doar această suprafață, fără pădure. În acest mod, nu vor fi plătite redevențe pentru suprafețele de teren care nu sunt pășunabile.

Se pune în discuție faptul că fermierii doresc licitarea suprafețelor în funcție de numărul animalelor, pe loturi și  în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul A. P.I.A.

S-a concluzionat că această problemă va fi studiată, iar dacă se va găsi un temei legal, se va încerca soluționarea acestei probleme în acest mod.

        Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                    Secretar,

                  Pop Ionel                                                          cons.jr. Soldea Vasile