Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD

România 425200 Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15

Tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361028

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nr.23396/14.04.2017

ANUNŢ

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie, vacantă:

 

 Inspector, clasa I, grad debutant, în cadrul Serviciului urbanism, amenjarea teritoriului, compartimentul tehnic-investiții din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud.

 

Data concursului: Proba scrisă: 18.05.2017, orele 10,00 - Primăria oraşului Năsăud

                            Interviu: 22.05.2017, orele 12.00 - Primăria oraşului Năsăud

Condiţii de participare:

   - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentăîn:

 1.domeniul inginerie civilă, specializările construcţii civile, industriale şi agricole sau căi ferate drumuri şi poduri

sau

2.domeniul geodezie specializarea măsurători terestre și cadastru

sau

3.domeniul științe economice.

 Bibliografia conform anexei

 

Dosarele candidaţilor vor conţine în mod obligatoriu:

1.Formularul de înscriereconform prevederilor legale;

2.Copia actului de identitate;

3.Copiile diplomelor de studii şi ale altor actecare atestă efectuarea unor specializări;

4.Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

5.Cazierul judiciarcare poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

6.Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoareeliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7.Declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă  care să ateste că nu a desfăşurat  activităţi de poliţie politică;

8.Declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale sau legalizate notarial.

        Dosarele se depun până la data de 03.05.2017, la Primăria oraşului Năsăud.

Relaţii suplimentare se pot obţine la compartimentul resurse umane, salarizare tel.0263/361026, interior 23.

          

             PRIMAR                                                           SECRETAR

 MIRCEA ROMOCEA                                   Cons.jr. VASILE ȘOLDEA

 

 

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD                                                      Anexa

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul pentru ocuparea postului de inspector, clasa I, grad debutant în cadrul Serviciului urbanism, amenjarea teritoriului, compartimentul tehnic-investiții din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud, organizat în perioada 18.05 - 22.05.2017.

 

 

 

      1.Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      2.Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

      3.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

       4.Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
       5.Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

       6.Hotărârea Guvernului nr.273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

      7.Ordonanţa Guvernului nr.28/2013, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare.

       8.Hotărârea Guvernului nr.925/1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

PRIMAR

MIRCEA ROMOCEA