Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD

România 425200 Năsăud Piața Unirii, Nr. 15

Tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361028

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nr.22955/03.04.2017

 

ANUNȚ

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD,  organizează  în data de 26.04.2017, concurs de recrutare la sediul din Năsăud, Piața Unirii, nr.15, în vederea ocupării postului contractual de execuție, vacant de:

Îngrijitoare în cadrul compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud

Condiții specifice de ocupare a postului contractual vacant :

-studii generale

Bibliografia conform anexei

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv până la data de 18.04.2017, la compartimentul resurse umane, salarizare și vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:

    a) cerere de înscriere la concurs adresată primarului orașului Năsăud;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

    d) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului ;

    e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății ;

    f) curriculum vitae;

 

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoțite de documentele originale.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

1.Selecția dosarelor va avea loc în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, iar rezultatele selecției se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de selecție  a dosarelor.

2.Proba scrisă se va desfășura în data de 26.04.2017  la orele 10,00, iar rezultatele se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

3.Interviul va avea loc în data de 28.04.2017 la orele 10,00, iar rezultatele se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului etapei contestate.

Rezultatele contestațiilor se afișează imediat după soluționare, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora.

Rezultatele finale ale concursului se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării concursului și a contestațiilor, dacă este cazul.

Rezultatele fiecărei  etape de concurs și de soluționare a contestațiilor se afișează la afișierul de la sediul Primăriei orașului Năsăud, Piața Unirii, nr.15.

 

Relații suplimentare se pot obține de la secretarul comisiei de concurs/soluționare contestații – inspector, grad superior, Săplăcan Monica, la sediul Primăriei orașului Năsăud, Piața Unirii, nr. 15, tel.0263/361026, interior 23.

                 

 

                      PRIMAR,                                              SECRETAR

              MIRCEA ROMOCEA                             Cons.jr. VASILE ȘOLDEA

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD                                                      Anexa

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul pentru ocuparea postului de îngrijitoare în cadrul compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud, organizat în perioada 26.04 - 28.04.2017.

 

 

1.Legea nr.477/2004 privind codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Capitolul II - Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.

2.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare

Capitolul II – Executarea contractului individual de muncă

Capitolul V, Secțiunea 1 – Încetarea contractului individual de muncă

Titlul XI – Răspunderea juridică

3.Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației .

Capitolul VI -  Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică ( art.46-52).

 

 

     

PRIMAR

MIRCEA ROMOCEA