PROCES VERBAL

Încheiat azi, 07-03-2017, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 11;

Absenți: Bodea Marius, Cârcu Andrei, Găitan Niculai, Oltean Dorel, Rogozan Florin, Tomi Iacob;

Președinte de ședință:  dl. consilier Maghiar Marius.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi, după cum urmează:

1.   Proiect de hotărâre privindrespingerea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud a plângerii prealabile formulate de S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. și aprobarea corelativă a răspunsului Asociației la plângerea prealabilă formulată de S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S. A.

2.   Proiect de hotărâreprivind aprobarea noului deviz general cuprinzând lucrările care se decontează prin U.A.T. Orașului Năsăud pentru obiectivul de investiții ” Construire complex sportiv multifuncțional în orașul Năsăud, jud. Bistrița- Năsăud”.

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentata de dl primar.

„pentru”- 11 voturi;

„împotriva ” - 0 voturi;

„ abțineri ” - 0 voturi.

 

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1.Proiect de hotărâre privindrespingerea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud a plângerii prealabile formulate de S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. și aprobarea corelativă a răspunsului Asociației la plângerea prealabilă formulată de S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S. A.

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„ pentru ”    11 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

1.   Proiect de hotărâreprivind aprobarea noului deviz general cuprinzând lucrările care se decontează prin U.A.T. Orașului Năsăud pentru obiectivul de investiții ” Construire complex sportiv multifuncțional în orașul Năsăud, jud. Bistrița- Năsăud”.

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„ pentru ”    11 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

                 Preşedinte de şedinţă,                                                    Secretar,

                  Maghiar Marius                                                     cons.jr. Șoldea Vasile