Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

România 425200 Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15

                                         Tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361028

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nr.22175/17.03.2017

 

ANUNŢ

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD,  organizează  în data de 10.04.2017, concurs de recrutare la sediul din Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, în vederea ocupării postului contractual de execuţie, vacant de:

  Inspector de specialitate, grad debutant în cadrul compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud

Condiţii specifice de ocupare a postului contractual vacant :

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

 Bibliografia conform anexei

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până la data de 31.03.2017, orele 13,00 la compartimentul resurse umane, salarizare şi vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

    a) cerere de înscriere la concurs adresată primarului oraşului Năsăud;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

    d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului ;

    e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii ;

    f) curriculum vitae;

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

1.Selecţia dosarelor va avea loc în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, iar rezultatele selecţiei se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de selecţie  a dosarelor.

2.Proba scrisă se va desfăşura în data de 10.04.2017  la orele 10,00, iar rezultatele se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

3.Interviul va avea loc în data de 12.04.2017 la orele 10,00, iar rezultatele se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Contestaţiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului etapei contestate.

Rezultatele contestaţiilor se afişează imediat după soluţionare, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora.

Rezultatele finale ale concursului se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării concursului şi a contestaţiilor, dacă este cazul.

Rezultatele fiecărei  etape de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor se afişează la afişierul de la sediul Primăriei oraşului Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs/soluţionare contestaţii – inspector, grad superior, Săplăcan Monica, la sediul Primăriei oraşului Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15, tel.0263/361026, interior 23.

                 

 

                      PRIMAR,                                              SECRETAR

              MIRCEA ROMOCEA                             Cons.jr. VASILE ȘOLDEA

 

 

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD                                                      Anexa

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul pentru ocuparea postului de inspector de specialitate,  grad debutant în cadrul compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud, organizat în perioada 10.04 - 12.04.2017.

1.Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

2.Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul I, Secțiunea 1 – Regimul general al autonomiei locale

Secțiunea a 2 – a – Autoritățile administrației publice locale

Capitolul IV – Instituțiile, serviciile publice de interes local și aparatul de specialitate al primarului

Capitolul IX – Actele autorităților administrației publice locale și comunicarea acestora.

3.Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul I - Dispoziții generale.

4.Legea nr.477/2004 privind codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

5.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare

Titlul II. Capitolul I – Încheierea contractului individual de muncă

Capitolul II – Executarea contractului individual de muncă

Capitolul IV – Suspendarea contractului individual de muncă

Capitolul V, Secțiunea 1 – Încetarea contractului individual de muncă

Titlul XI – Răspunderea juridică

     

PRIMAR

MIRCEA ROMOCEA