Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

România 425200 Năsăud Piaţa Unirii, Nr. 15

Tel. 0263-361026, 361027, Fax 0263-361028

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ANUNŢ

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD,  organizează  în data de05.04.2017, concurs de recrutare la sediul din Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, în vederea ocupării postului contractual de execuţie, vacant de:

 

  Inspector de specialitate, grad debutantîn cadrul compartimentului gestiunea deşeurilor, mediu din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud

 

Condiţii specifice de ocupare a postului contractual vacant :

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul știința mediului sau protecţia mediului.

 Bibliografia conform anexei

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până la data de 28.03.2017, orele 16,00 la compartimentul resurse umane, salarizare şi vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 

    a) cerere de înscriere la concurs adresată primarului oraşului Năsăud;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

    d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului ;

    e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii ;

    f) curriculum vitae;

 

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

1.Selecţia dosarelor va avea loc în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, iar rezultatele selecţiei se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de selecţie  a dosarelor.

2.Proba scrisă se va desfăşura în data de 05.04.2017  la orele 10,00, iar rezultatele se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

3.Interviul va avea loc în data de  07.04.2017 la orele 10,00, iar rezultatele se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Contestaţiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului etapei contestate.

Rezultatele contestaţiilor se afişează imediat după soluţionare, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora.

Rezultatele finale ale concursului se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării concursului şi a contestaţiilor, dacă este cazul.

Rezultatele fiecărei  etape de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor se afişează la afişierul de la sediul Primăriei oraşului Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs/soluţionare contestaţii – inspector, grad superior, Săplăcan Monica, la sediul Primăriei oraşului Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15, tel.0263/361026, interior 23.

                   

 

                      PRIMAR,                                              SECRETAR

              MIRCEA ROMOCEA                             Cons.jr. VASILE ȘOLDEA

 

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD                                                      Anexa

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul pentru ocuparea postului de inspector de specialitate,  grad debutant în cadrul compartimentului gestiunea deșeurilor, mediu din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud, organizat în perioada 05.04 - 07.04.2017.

 

1.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

2.Ordonanţa Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare.

3.Legea nr.211/2011privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

4.Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      5.Legea nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Titlul II. Capitolul I – Încheierea contractului individual de muncă

Capitolul II – Executarea contractului individual de muncă

Capitolul IV – Suspendarea contractului individual de muncă

Capitolul V, Secţiunea 1 – Încetarea contractului individual de muncă

Titlul XI. – Răspunderea juridică.

      6.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul I, Secţiunea 1 – Regimul general al autonomiei locale

Secţiunea a 2-a – Autorităţile administraţiei publice locale

       Capitolul IV - Instituţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al primarului.

       Capitolul IX –  Actele autorităţilor administraţiei publice locale şi comunicarea acestora

 

PRIMAR

MIRCEA ROMOCEA