Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

NR.21077/17.02.2017

 

ANUNŢ

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, tel.361026, fax 361028, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut,  în perioada 21.03 – 23.03.2017, pentru următoarele funcţii publice:

 

1.Inspector, funcţie publică de execuţie, clasa I, grad superior, în cadrul Biroului integrare europeană, implementarea şi managementul proiectelor cu finanţare internaţională din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud.

Bibliografia conform anexei nr.1.

2.Inspector, funcţie publică de execuţie, clasa I, grad superior, în cadrul Compartimentului evidenţa populaţiei din subordinea Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor.

Bibliografia conform anexei nr.2.

3.Inspector, funcţie publică de execuţie, clasa I, grad superior, în cadrul Biroului impozite și taxe din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud.

Bibliografia conform anexei nr.3.

 

Condiţii de participare:

       a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

       b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

       c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

 

    Dosarele candidaţilor vor conţine în mod obligatoriu:

       a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

       b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

      c) formularul de înscriere.

Dosarele candidaţilor se pot depune până la data de 09.03.2017, la Primăria oraşului Năsăud.

 

           PRIMAR                                                       SECRETAR

 MIRCEA ROMOCEA                                Cons.jr. VASILE ȘOLDEA

_____________________________________________________________________________________________________________

Anexa nr.1

 

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul organizat în vederea promovării în grad profesional al funcţionarului public din cadrul compartimentului integrare europeană, implementarea şi managementul proiectelor cu finanţare internaţională din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud, în perioada 21.03-23.03.2017.

 

 

1.Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

3.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

5.Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare.

6.Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

7.Legea nr.339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, cu modificările şi completările ulterioare.

8. www.inforegio.ro– Programul Operaţional Regional 2014-2020.

 

 

PRIMAR

MIRCEA ROMOCEA

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Anexa nr.2

 

                                                                                    

BIBLIOGRAFIE

 

pentru examenul organizat în vederea promovării în grad profesional a funcţionarului public din cadrul compartimentului Evidenţa populaţiei din subordinea Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, în perioada 21.03 -23.03.2017.

 

 

       1.Legea nr.188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

       2.Legea nr.7/2004,privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

3.Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinta şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;

       5.Hotărârea Guvernului nr.1375/2006,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare ;

       6.Legea nr.677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,cu modificările şi completările ulterioare.

7.Legea nr.544/2001,privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare.

8.Ordonanţa Guvernului nr.27/2002,privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

PRIMAR

MIRCEA ROMOCEA

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Anexa nr.3

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul organizat în vederea promovării în grad profesional al funcţionarului public din cadrul biroului impozite şi taxe din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud, în perioada 21.03 - 23.03.2017.

 

 

1.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

2.Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

3.Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4.Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

5.Legea nr.207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

6.Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

7.Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

8.Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

PRIMAR

MIRCEA ROMOCEA