Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Primăria orașului Năsăud                                                                                                            

Nr. 20008/31.01.2017                                                                                                           Aprobat,

PRIMAR

                                                                                                                      MIRCEA ROMOCEA

 

 

              ANUNȚ DE CONSULTARE A PIEȚII   

 

a) Denumirea autorității contractante și datele de contact:

Orașul Năsăud, Piața Unirii, Nr.15, loc. Năsăud, jud. Bistrița – Năsăud, cod poștal: 425200, tel: +40 263361026, fax: +40 263361029, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

b) adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: www.primarianasaud.ro

 

c) descrierea necesităților obiective și constrângerilor de natură tehnică, financiară și/sau contractuală ce caracterizează nevoia autorității contractante în raport cu care se organizează respectiva consultare:

Se impune realizarea DALI în scopul stabilirii valorii investiției, ca etapă premergătoare elaborării proiectului tehnic cu detalii de execuție și a achiziției de lucrări de construcții-montaj. 

 

d) aspectele supuse consultării:

Estimarea valorii serviciilor de elaborare DALI, conform temei de proiectare din prezentul anunț, pentru proiectul « Centru  de  zi  pentru  persoane  vârstnice si unitate de îngrijire la domiciliu, oraș Năsăud, județul  Bistrița-Năsăud », finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții ( PI ) 8.1 Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale; Obiectiv Specific (O.S.3 ): Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale – Grup vulnerabil - persoane vârstnice și buget local

 

e) termenul până la care se transmit propunerile persoanelor interesate în cadrul procesului de consultare: 06.02.2017, ora 1500

 

f) termenul până la care se desfășoară procesul de consultare:07.02.2017

 

g) descrierea modalității de desfășurare a consultării, respectiv modul în care se va realiza interacțiunea cu operatorii economici ce răspund la invitația autorității contractante:

Valoarea estimată a serviciilor de elaborare DALI, precum și orice opinii, sugestii sau recomandări se vor depune în plic închis, la următoarea adresă: Primăria orașului Năsăud, jud. Bistrița – Năsăud, Piața Unirii, Nr.15, loc. Năsăud, cod poștal: 425200, sau se vor transmite prin fax sau email, la adresele specificate la punctul a). 

 

Tema de proiectare poate fi accesata de aici.