Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 
Adresa: Piața Unirii, Nr.15

Programare online cărți de identitate

 PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 13-12-2016, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 12;

Absenţi:  Marica Marius, Oltean Dorel, Rogozan Florin, Timoce Calin Alexandru, Vîju Steluța;

Preşedinte de şedinţă:dl. consilier Fetii Silviu.

 

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

 

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița- Năsăud

 

                                                         Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

                   „pentru”- 12v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

 

1. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița- Năsăud

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

 

                    „ pentru” 12 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                      Secretar,

Fetti Silviu                                                         cons.jr. Șoldea Vasile