PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 29-11-2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 16;

Absenţi: Bodea Marius;

Preşedinte de şedinţă:dl. Carcu Andrei.

La sedinta este prezent dl. Stoian Gheorghe, sef-contabil in cadrul biroului financiar-contabil si dna. Frisan Janina expert in cadrul S.P.A.S.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare a consiliului local Năsăud, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din oraşul Nãsãud, în anul fiscal 2017

                                                        Inițiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâreprivind insușirea Planului Local de acțiuni privind incluziunea minorității rome la nivelul orașului Năsăud, judet Bistrița-Năsăud pentru perioada 2017-2019

                                                                                           Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

           3. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unei suprafețe de teren de 600 mp. situat in orașul Năsăud, localitatea componenta Luşca, nr. 5, identificat din C.F. nr. 28019 Năsăud, nr. top. 1335/10, aflat în proprietatea Parohiei Ortodoxe Romane Năsăud III Luşca

                                                      Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Contului de execuţie bugetară al Consiliului Local Năsăud, la 30.09.2016                                                     

     Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5.Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință, pe luna decembrie 2016.

                                                        Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

                   „pentru”- 16v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de  persoanele fizice şi juridice din oraşul Nãsãud, în anul fiscal 2017.

 

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                            „ pentru” 16 voturi;

              „ impotriva” 0 voturi;

              „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

2. Proiect de hotărâreprivind insușirea Planului Local de acțiuni privind incluziunea

 minorității rome la nivelul orașului Năsăud, judet Bistrița-Năsăud pentru perioada 2017-2019.

 

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                            „ pentru” 16 voturi;

              „ impotriva” 0 voturi;

              „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

3. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unei suprafețe de teren de 600 mp. situat in orașul Năsăud, localitatea componenta Luşca, nr. 5, identificat din C.F. nr. 28019 Năsăud, nr. top. 1335/10, aflat în proprietatea Parohiei Ortodoxe Romane Năsăud III Luşca.

 

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                            „ pentru” 16 voturi;

              „ impotriva” 0 voturi;

              „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

4.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Contului de execuţie bugetară al Consiliului Local Năsăud, la 30.09.2016. 

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                            „ pentru” 16 voturi;

              „ impotriva” 0 voturi;

              „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

5.Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință, pe luna decembrie 2016.

 

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                            „ pentru” 16 voturi;

              „ impotriva” 0 voturi;

              „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

6. DIVERSE:

 

1.Dl. primar prezinta consiliului local  adresa Spitalului orășenesc ”George Trifon” Năsăud prin care solicită un sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor cu utilitățiile pentru a putea acorda bonuri de masa personalului angajat la spital. 

Dl. Stoian Gheorghe explică consilierilor locali faptul ca unitatea noastră nu poate acorda acest sprijin deoarece in cursul anului 2016 s-au acordat sume considerabile pentru spital.

Domnii consilieri nu sunt de acord cu această susținere financiară.

 

2.Dl. primar prezintă consiliului local raportul privind numărul de utilizatori ai serviciului de salubrizare, înregistrat la primăria orașului Năsăud sub nr. 35615/28.11.2016,  intocmit de Biroul impozite și taxe, și de compartimentul de gestiune a deșeurilor, mediu.

Dl. primar raportează numărul de 5806 utilizatori aferenți orașului Năsăud. De asemenea arată că prezenta raportare se modifică in funcție de impunerea depusă de contribuabili si a situației reale existente in componența familială.

Domnii consilieri aprobă cu unanimitate de voturi.

 

3. Dl. primar prezintă consiliului local adresa nr. II/E/2/679/04.11.2016 înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 35260/18.11.2016  prin care se solicită incheierea unui acord de parteneriat in domeniul medico-sociale specializate de tip rezidențial.

                Domnii consilieri sunt de acord cu această solicitare.

 

 

 

 

4. Dl. consilier Marica Marius prezintă consiliului local o problemă care a obesrvat-o pe strada Podirei unde există doua continere semingropate care in ziua de joi se umplu foarte repede și ar fi necesar suplimentarea cu inca un sau doua containere.

Dl. primar menționează că o să suplimenteze numărul de containere.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar,

                       Cârcu Andrei                                                     cons.jr. Şoldea Vasile