Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 
Adresa: Piața Unirii, Nr.15

Programare online cărți de identitate

 PROCES-VERBAL

 

Încheiat azi, 24-11-2016, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 15;

Absenţi: Bodea Marius, Rogozan Florin;

Preşedinte de şedinţă:dl. consilier Carcu Andrei.

Se supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioarea consiliului local Năsăud, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl. viceprimareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 1

la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016.

 

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

Dl. preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl viceprimar.

                   „pentru”- 15v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui viceprimar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 1

la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016.

 

Dl. presedinte intreabă daca mai sunt sunt intrebări, propuneri, amendamente?

Dl. viceprimar propune un amendament, ca in titlul și de la Art.1 din proiect să fie eliminat cuvântul :respinge/resping”;

 

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

    -„ pentru” 15 voturi;

    -„impotriva” 0 voturi;

    -„ abtineri ” 0 voturi.

 

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 15 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                      Secretar,

                       Cârcu Andrei                                                     cons.jr. Şoldea Vasile