Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 
Adresa: Piața Unirii, Nr.15

Programare online cărți de identitate

 PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 02-09-2016, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 13;

Absenţi: Găitan Niculai, Marica Marius, Oltean Dorel, Rogozan Florin;

Preşedinte de şedinţă:dna. consilier Buhai Mihaela.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare a consiliului local Năsăud, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conditiilor de incheiere a  Contractului de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud”;

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

         „pentru”- 13v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conditiilor de incheiere a  Contractului de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud”;

Dl. primar explică domnilor consilieri faptul că modelul de hotărâre întocmit de cei de la A.D.I. Deşeuri nu a fost agreat de juriştii de la Instituţia Prefectului, nefiind avizat de legalitate de către aceştia. Ca urmare, modelul proiectului de hotărâre a fost refăcut şi retrimis primăriilor pentru adoptare, după revocarea celui precedent.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.               „ pentru” 13 voturi;

     „ impotriva” 0 voturi;

     „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                      Secretar,

                       Buhai Mihaela                                                    cons.jr. Şoldea Vasile