PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 29-06-2016, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 14;

Absenţi:  Tomi Iacob, Bodea Marius, Oltean Dorel;

Preşedinte de şedinţă:dl. consilier Boţan Ioan.

La sedinta este prezent dl. Stoian Gheorghe, sef-contabil in cadrul biroului financiar-contabil.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei de constituire a consiliului local Năsăud, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al UAT Năsăud, pe anul 2016.                                                         Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

         „pentru”- 14v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al UAT Năsăud, pe anul 2016.

 

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 14 voturi;

         „ impotriva” 0 voturi;

         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                      Secretar,

                       Boţan Ioan                                                        cons.jr. Şoldea Vasile