PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 30-05-2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 13;

Absenţi: Cremene Ionuţ, Găitan Niculai, Oltean Dorel, Naşcu Viorel;

Preşedinte de şedinţă:dl. consilier Iepure Macedon.

La ședință este prezent dl. Stoian Gheorghe, șef-contabil în cadrul biroului financiar-contabil si dl. Burduhos Dumitru, inspector în cadrul compartimentului adm. dom. public și privat.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2016;

                                                        Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind solicitarea operatorului S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița–Năsăud, respectiv activitatea de precolectare, colectare transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special: Tarif 1– persoane fizice urban, Tarif 2– persoane fizice rural;

                                                Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare pentru județul Bistrița-Năsăud Anexa nr.2 la Caietul de Sarcini, parte integrantă din Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014, și a Regulamentului actualizat de salubrizare;

                                                        Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 3000 lei domnului Cîrcu Vasile Cristian, domiciliat în oraşul Năsăud, str.Bistriței, nr.40, judeţul Bistriţa-Năsăud;

                                                        Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cimitirului multiconfesional al oraşului Năsăud;

                                                        Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

         6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, organigramei, statul de functii si bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Local Serv Nasaud SRL;

                                                        Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea suplimentării sumei de 20.000 lei destinate premierii elevilor de la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Năsăud pentru rezultatele obţinute la olimpiade, concursuri şcolare şi sportive  în anul şcolar 2015-2016, cu suma de 1.000 lei elevului Târlişan Ioan Paul Petru;

                                                        Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărâreprivind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.24/24.02.2011, privind aprobarea tarifelor percepute de către Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud, unitate subordonată Consiliului Local al oraşului Năsăud;

                                                        Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea                                                 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic Someș-Țibleș;

                                                        Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic Feldru;

                                                        Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

11. Proiect de hotărâreprivind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate personala, in favoarea numitilor Fontu Alexandru Gabriel si sotia Fontu Maria Iuliana, a imobilului teren in suprafata de 400 mp., apartinand orasului Nasaud, domeniul privat, inscris in CF nr. 29126 Nasaud, nr. cad. 29126, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala;

                                                        Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

12. Diverse.

Dl. primar propune:

- Introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentatiei PUZ–Casa de tip familial P+E ,situata in Nasaud, str. Valea Caselor, Etapa a-II a -Reglementare parcele nr. cad.1323/2/2/a, 1323/1, 1324/1/A, 1323/2/1/b, 1324/2/1/b, 1323/2/2/b in vederea edificarii obiectivului „Casa de tip familial”;

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

                   „pentru”- 13v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2016;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 13 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.                                                        

2. Proiect de hotărâre privind solicitarea operatorului S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița–Năsăud, respectiv activitatea de precolectare, colectare transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special: Tarif 1– persoane fizice urban, Tarif 2– persoane fizice rural;

Dl. consilier Marica Marius propune un amendament, ca la Art.1,2 şi 3 din proiectul de hotărâre să ramână urmatorul text: Se respingeurmând a fi inlaturată expresia „/aprobă”.

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

    -„ pentru” 13 voturi;

    -„impotriva” 0 voturi;

    -„ abtineri ” 0 voturi.

Nu mai sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 13 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.                                                        

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare pentru județul Bistrița-Năsăud Anexa nr.2 la Caietul de Sarcini, parte integrantă din Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014, și a Regulamentului actualizat de salubrizare;

Dl. primar ii informeaza pe domnii consilieri cu privire la numarul persoanelor care au refuzat sa semneze contractele cu Serviciul de salubrizare, cu privire la numarul persoanelor plecate in strainatate si cu privire la faptul ca toate platile sunt facute la zi in ceea ce priveste contractantii, iar in cazul persoanelor care au refuzat sa plateasca, desi factura a fost emisa catre Primarie plata nu a fost facuta ci s-a returnat Serviciului de salubrizare.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 13 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.                                                        

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 3000 lei domnului Cîrcu Vasile Cristian, domiciliat în oraşul Năsăud, str.Bistriței, nr.40, judeţul Bistriţa-Năsăud;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 13 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.                                                        

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cimitirului multiconfesional al oraşului Năsăud;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 13 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.                                                        

         6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, organigramei, statul de functii si bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Local Serv Nasaud SRL;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 13 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.                                                        

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea suplimentării sumei de 20.000 lei destinate premierii elevilor de la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Năsăud pentru rezultatele obţinute la olimpiade, concursuri şcolare şi sportive  în anul şcolar 2015-2016, cu suma de 1.000 lei elevului Târlişan Ioan Paul Petru;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 13 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.                                                        

8. Proiect de hotărâreprivind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.24/24.02.2011, privind aprobarea tarifelor percepute de către Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud, unitate subordonată Consiliului Local al oraşului Năsăud;

Dl. consilier Marica Marius propune un amendament, ca la Anexa nr.2 din proiectul de hotărâre, la crt. nr.2 să fie înlocuit preţul maxim de „40 lei” cu „100 lei”, neştiind ce spectacole vor urma a se organiza în Casa de Cultură, iar aceasta să nu se afle în imposibilitatea de a collecta banii doriţi.

 

 

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

    -„ pentru” 13 voturi;

    -„impotriva” 0 voturi;

    -„ abtineri ” 0 voturi.

Nu mai sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 13 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.                                                        

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic Someș-Țibleș;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 13 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.                                                        

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic Feldru;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 13 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.                                                        

11. Proiect de hotărâreprivind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate personala, in favoarea numitilor Fontu Alexandru Gabriel si sotia Fontu Maria Iuliana, a imobilului teren in suprafata de 400 mp., apartinand orasului Nasaud, domeniul privat, inscris in CF nr. 29126 Nasaud, nr. cad. 29126, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 13 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.                                                       

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei PUZ–Casa de tip familial P+E ,situata in Nasaud, str. Valea Caselor, Etapa a-II a -Reglementare parcele nr. cad.1323/2/2/a, 1323/1, 1324/1/A, 1323/2/1/b, 1324/2/1/b, 1323/2/2/b in vederea edificarii obiectivului „Casa de tip familial”;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 13 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.                                                       

13. Diverse.

Dl. primar solicita Consiliului Local mandat pentru reprezentarea in instanta in dosarele privind interesele acestuia in dosarul nr.297/39/2016 (stadiul procesului: Recurs, obiect: „alte cererei”, dosar care se afla in prezent pe rolul Curtii de Apel Oradea, recurent-reclamant SC Genel International SRL Rebra.

Dl. primar prezinta o plangere prealabila venita din partea Organizatiei ALDE Nasaud  prin care se solicita revocarea Hotararii Consiliului Local al orasnului Nasaud nr.54 din 19.05.2016 citindu-le motivele invocate in cuprinsul acesteia.

Domnii consilier iau la cunostinta continutul acesteia si arata ca asteapta o soltionare a acesteia in contencios.

Dl. secretar Pop George arata ca Primaria orasului Nasaud a solicitat printr-o adresa scrisa sa fie informata cu privire la numarul de membri pe care fiecare Organizatie de partid politic din orasul Nasaud il are iar in urma acestui criteriu respectivele partide politice au fost repartizate, urmand totusi sa fie identificat un spatiu si pentru Organizatie ALDE.

Dl. consilier Cifor Cornel prezinta domnilor consilier doua probleme cae i-au fost aratate de catre cetateni ai orasului, una cu privire la peretii caselor de pe str. Vasile Nascu care se creapa din cauza traficului greu care se desfasoara in zona si cealalata cu privire la semnalele sonore ale masinilor de pompieri/ambulanta sau Smurd care sunt pornite desi de multe ori aceastea dau de banuit daca sunt sau nu in misiune din cauza vitezei reduse pe care o au. De asemenea intreaba daca mai sunt disponibile scutmobile pentru oamenii care au probleme locomotorii.

Dl. primar arata ca inca se lucreaza la incadrarea str. Vasile Nascu la Drumurile Nationale, si spune ca si-ar dori cat de repede ca aceasta sa fie finalizata si sa dispara aceste probleme cauzate de traficul greu din zona.

 

Dl. consilier Marica Marius arată că în capătul străzii Valea Caselor în dreptul restaurantului Geeas s-a construit o terasă, şi aminteşte faptul că domnii consilieri şi-au dat acordul de principiu cu privire la construirea acesteia, însă doar dupa analizarea regimului juridic al terenului respectiv şi dupa prezentarea unor avize primite din partea ISU şi din partea Poliției orașului Năsăudcu privire la restricționarea autovehiculelor pe drumurile publice.

Dl. presedinte de şedinţă îi dă cuvantul dlui. Burduhos Dumitru care arată că respectivul teren figurează doar în Cartea Funciara veche, figurând pe fosta comună Năsăud dar se vor demara formalităţile de înscriere prin Legea 213/1998 actualizată în domeniul public al oraşului Năsăud.

Dl. secretar Pop George arată că trebuie stabilit regimul juridic al suprafeței pe care dl. Muraru dorește să construiasca terasa iar abia apoi se va iniția un proiect de hotărâre cu privire la construirea terasei cu caracter temporar.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                            Secretar,

                    Iepure Macedon                                                     cons.jr. George Pop