PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 25-03-2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 14;

Absenţi:  Cremene Ionut, Gaitan Niculai, Oltean Dorel;

Preşedinte de şedinţă:dl. consilier Marica Marius.

La sedinta este prezent dl. Stoian Gheorghe, sef-contabil in cadrul biroului financiar-contabil si dl. Muraru Gabriel.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl. consilier Marica Marius propune domnilor consilieri să fie de acord ca ședința de azi să fie transformata in sedintă ordinară de pe luna martie, pentru a nu se reuni Consiliul Local al orașului Năsăud încă o dată săptamâna viitoare doar pentru alte 2 proiecte, care au fost dezbatute in comisiile de specialitate. Nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud, pe anul 2016.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării sumelor necesaresustenabilității obiectivului de investiții „Complex Sportiv Multifuncțional” situat pe strada Dumitru Vârtic din orașul Năsăud, ulterior punerii în funcțiune a acestuia.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări pentru realizarea obiectivului „Normalizare de tensiune prin punct de injecție nou în orașul Năsăud, pe str. Crucii și str. Cloșca”, aparținând domeniului public al orașului Năsăud precum și dreptul de uz si servitute de trecere cu titlu gratuit.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna aprilie 2016.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. primar propune:

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 14v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud, pe anul 2016.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării sumelor necesaresustenabilității obiectivului de investiții „Complex Sportiv Multifuncțional” situat pe strada Dumitru Vârtic din orașul Năsăud, ulterior punerii în funcțiune a acestuia.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări pentru realizarea obiectivului „Normalizare de tensiune prin punct de injecție nou în orașul Năsăud, pe str. Crucii și str. Cloșca”, aparținând domeniului public al orașului Năsăud precum și dreptul de uz si servitute de trecere cu titlu gratuit.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 13 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna aprilie 2016.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

 „ pentru” 13 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Diverse.

Dl. primar citește o adresă transmisă de domnulMuraru Gabriel care solicită aprobarea restricționăriiaccesului rutier pe strada Valea Caselor pe segmentul a 20 m de la podul str. Vasile Nașcu spre podul bd. Granicerilor, pe partea stânga a Vaiii Caselor, pe perioada de vară.

Dl. președinte de ședință îi dă cuvântul domnului Muraru Gabriel, care arată că respectiva strada nu este circulată, arată că are acordul vecinilor iar accesul pe strada respectiva nu va fi restricționat total, accesul fiind posibil pe partea dinspre bd. Granicerilor.

Dl. consilier Marica Marius arată că în acest caz un acord de principiu din partea consilierilor locali nu este suficient și solicită un aviz din partea ISU și un acord al Poliției orașului Năsăud, arătând că nu este de competența Consiliului Local restricționarea autovehiculelor pe drumurile publice.

Dl. consilier Vlașin Dorin arată că nu este vorba de o strada circulată iar accesul vecinilor nu ar fi restricționat, rămânând cale de acces pe partea dinspre bd. Granicerilor.

Dl. secretar Pop George arată că trebuie stabilit regimul juridic al suprafeței pe care dl. Muraru dorește să o închirieze iar apoi se va iniția un proiect de hotărâre cu privire la construirea terasei cu caracter temporar.

Dl. primar citește o adresă transmisă de doamna Grozav Ionela, administrator al SC GROZAV JUNIOR SRL, care solicită aprobarea închirierii unei suprafețe de 2 mp pentru amplasarea unui panou publicitar.

Domnii consilier iși exprimă acordul de principiu și arată că urmează să fie initiat un proiect de hotărâre în acest sens.

Dl. consilier Cifor Cornel întreabă care este orarul de la parcul de joacă pentru copii și până unde merg lucrările de pe strada Avram Iancu.

Dl primar răspunde că orarul de la parcul de joacă este deschis de la 8.30 până la ora 21, parcul fiind deschis abia din 15 martie din cauza frigului iar cu privire la strada Avram Iancu arată ca este vorba de aproximativ 620 de metri liniari, până la baza pantei, însă a apărut o adresă din partea unui grup de cetățeni care solicită o reparație și în amonte.

Dl. primar citește o adresă transmisă de SC Textil Rial SRL care anunță Consiliul Local că cedează spațiul deținut în chirie din Piața Agroalimentară în favoarea SC Alvior Com care are spațiul aflat în imediata vecinatate, aceștia urmând să plătească chiria aferentă de acum încolo.

Dl. secretar Pop George explică că este nevoie de o coroborare cu clauzele contractuale și abia apoi se va putea face transferul urmând să fie initiat un proiect de hotărâre în acest sens.

Dl. primar citește o adresă transmisă de domnul Găulică Radu care solicită concesionarea sau vinderea unei suprafete de 7,5 mp pentru construirea unui balcon la apartamentul acestuia.

Dl. secretar Pop George explică că este nevoie de acordul vecinilor și arată că trebuie stabilit regimul juridic al suprafeței respectiveurmând să fie initiat un proiect de hotărâre în acest sens.

Dl. primar citeste raportul încheiat în urma analizării dosarelor depuse de unitățile de cult din orașul Năsăud, comisia de evaluare a proiectelor depuse pentru a obține finanțare de la bugetul local al orașului Năsăud în domeniul : Culte – propunând sprijin financiar, astfel:        

  1. PAROHIA ORTODOXA NASAUD I ( Rusu Fl.)                 4.000

  2. PAROHIA ORTODOXA NASAUD II (Celsie G.)               1.500

  3. PAROHIA ORTODOXA NASAUD III (Sermesan O)                   1.500

  4. BISERICA SF. DR. Fara de arginti CHIR si IOAN            1.800 

  5. PAROHIA  GRECO CATOLICA                                    3.000 

  6. PAROHIA  ORTODOXA LIVIU REBREANU                     1.500

  7. BISERICA PENTICOSTALA LIVIU REBREANU                   500

  8. COMUNITATEA CULTULUI PENTICOSTAL NASAUD        1.000

  9. BISERICA REFORMATA    NASAUD                                800

  10. PAROHIA ROMANO CATOLICA NASAUD                     1.200

  11. BISERICA BAPTISTA ,,HARUL‘` NASAUD                       800

  12. BISERICA CRESTINA BAPTISTA ,,BETEL`` NASAUD        400 

  13. PAROHIA ORTODOXA ROMANA NASAUD III LUSCA     1.500

  14. BISERICA CRESTINA BAPTISTA ,, BIRUINTA ’’               500

Dl. primar citește raportulprivind finanțările nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud pentru activități nonprofit de interes local în anul 2016, comisia de evaluare a proiectelor depuse pentru a obține finanțare de la bugetul local al orașului Năsăud în domeniul : Sport – propunând sprijin financiar, astfel:

1.    4.500 lei  - Asociației Club Sportiv „Shotokan Dojo” Năsăud.

2.  10.000 lei  - Clubulului Sportiv „Progresul” Năsăud.

3.    3.500 lei  - Asociației Club Sportiv „Viitorul Năsăud”.

4.    2.000 lei  - Asociației Nord Star Năsăud.

Dl. primar citește un aviz de oportunitate cu privire la aprobarea întocmirii unui Plan de Urbanism Detaliu (PUD) Extindere și mansardare casă de locuit existent în vederea realizarii unui spațiu comercial la parter și spațiu de locuit la mansardă.

Dl. consilier Boțan Ioan arata ca este o problemă cu un drum distrus de apă din Liviu Rebreanu, unde este nevoie de o intervenție a unui buldo pentru o reabilitare a acestuia.

Dl. primar arată că o să se ocupe de această problemă în decursul săptămânii următoare.

Dl. consilier Maghiar Ovidiu atrage atenția cu privire la o scară de incendiu pentru locuințele sociale de pe strada Tudor Vladimirescu și arată că este nevoie de înaintarea unei adrese către dl. Pop și dl. Marțian pentru a îngrădi și curăța spațiul aflat între fosta Popicărie și Casa Parohială.

În urma unor discuții cu privire la construirea unei Case Parohiale, dl. Marica Marius propune ca Primăria să cumpere de la dl . Marțian terenul acestuia și să facă un schimb apoi cu zona din parc dețintă de Parohie, evident dacă dl. Marțian dorește să vândă.

Dl. consilier Pop Ioan arată ca este o problemă cu un drum de hotar din Liviu Rebreanu, unde este nevoie de o intervenție a unui buldo pentru o reabilitare a acestuia și arată problema câinilor fara stăpâni care sunt abandonați pe străzi.

Dl. primar arată că o să se ocupe de această problemă în decursul săptămânii următoare, iar cu privire la câini, oamenii să sune la 112, nefiind altă soluție.

Dl. primar  prezintă problema legată de anveloparea blocurilor, noile reglementari europene  amendând legislația cu privire la aceasta problemă, acum fiind posibil sprijinul financiar pe baza de fonduri europene și în acest caz. Arată ca 50% din consturi vor fi finanțate din bani europeni, 15 % de UAT Năsăud iar 25 % de locatari, conditia impusă de cei care aprobă aceste sume este ca polistirenul folosit să fie de 15cm.

Dl. consilier Marica Marius il roagă pe dl. primar să revină cu răspunsul Ocolului Feldru pentru al prezenta încă o data și cu contractele de comodat cu privire la autovehiculele detinute de Primărie pentru a se rezolva și această problemă.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

Preşedinte de şedinţă,                           Secretar,

Marica Marius                     cons.jr. George Pop