PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 29-04-2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 14;

Absenţi:  Cremene Ionut, Redac Razvan, Nascu Vioriel;

Preşedinte de şedinţă:dl. consilier Cifor Cornel.

La sedinta este prezent dl. Stoian Gheorghe, sef-contabil in cadrul biroului financiar-contabil, dl. Iovu Ioan – inginer ADPP, Ioana Lapusneanu – Biroul Impozite si taxe și dl. Pavelea Tudor Daniel.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

 

1.   Proiect de hotărâreprivind aprobarea Actului adițional de modificare a cuantumului chiriei

recalculate, la contractele de închiriere  pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate pe str.Bistriței, bl.D2, str. Mihai Eminescu bl.2C și Iacob Mureșianu bl.2A,  localitatea Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2.   Proiect de hotărâre privind  aprobarea Actului adițional de modificare a cuantumului chiriei

recalculate, la contractele de închiriere  pentru suprafețe cu destinație de locuințe  sociale situate pe str. Tudor Vladimirescu bl.2A; Tudor Vladimirescu Bl.2 sc.A și B; locuințe de serviciu  bl.4BIS, str. Iacob Mureșianu și locuințe sociale (preluate de la G.C.L.), localitatea Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3.   Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta în valoare de 8000lei

doamnei Neamti  Viorica domiciliată în oraşul Năsăud cartier Liviu Rebreanu  nr. 21 judeţul Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanţare

nerambursabilă în anul 2016 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 8/2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud pentru activități nonprofit de interes local (Sport și Cultură) în anul 2016 și Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 9/2016 pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2016.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de management

pentru Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile aflate în domeniul

privat orașului Năsăud, întocmit de comisia de inventariere constituită în baza dispoziției

Primarului orașului Năsăud nr. 60 din 17.02.2016.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unei licitați publice, cu strigare, în vederea

închirierii a unui spațiu îin suprafață de 6 mp din imobilul teren(trotuar)înscris în CF. nr. 29326 Năsăud, nr. cad. 29326., reprezentând strada Piaţa Unirii, cuprins în domeniul public al oraşului Năsăud, pentru amenajarea unei terase sezoniere.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8.   Proiect de hotărâreprivind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe anul 2015, al Consiliului Local  al oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud.

                                                                                           Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară al Consiliului Local

 Năsăud,la 31.03.2016.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

10.   Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificarii bugetului local al UAT Nasaud pe anul 2016.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

11.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unei licitați publice, cu strigare, în vederea închirierii a unui spațiu în suprafață de 26 mp., situat pe strada Piaţa Nouă, cuprins în domeniul public al oraşului Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publica a

pășunii de șes, in suprafață de 27,6 ha., situata in ridul „Capu Dealului” in vederea exploatării acesteia prin pășunat.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

13.     Proiect de hotărâreprivind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publica a

pășunii in suprafață de 41,00 ha., din care 36,5 ha situata in ridul „Izvorul Calului II” si 4,5 ha situata in ridul „Sub Piatra II” in vederea exploatării acesteia prin pășunat.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

14.     Proiect de hotărâreprivind exprimarea acordului pentru încheierea unui Contract de

cesiune privitor la Contractul de închiriere nr.28544/18.06.2013 (standul comercial nr.7, amplasat în interiorul halei metalice, în suprafață de 18 mp, situat in piața agroalimentară Năsăud, având ca destinație – comerț cu amãnuntul – alte produse)

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

15.     Proiect de hotărâreprivind aprobarea formei contractului de cesiune privitor la contractual

de cesiune nr. 28544/18.06.2013.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

16.     Proiect de hotărâreprivind exprimarea acordului pentru încheierea unui Contract de cesiune privitor la Contractul de închiriere nr.15486/12.10.2014 (teren in suprafață de 13,40 mp, situat in piața agroalimentară Năsăud).

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

17.     Proiect de hotărâre privind aprobarea formei contractului de cesiune privitor la contractul de cesiune nr.15486/12.10.2014.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

18.     Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru schimbul standurilor comerciale

situate in piața agroalimentară Năsăud (standul nr.2 în suprafață de 18 mp, amplasat în interiorul Halei metalice din Piața agroalimentară închiriat in baza Contractului de închiriere nr.32732/27.10.2014 de către domnul Găulică Radu administrator P.F.A. GAULICĂ RADU, cu  standul nr.5 în suprafață de 9 mp, amplasat în interiorul Halei metalice din Piața agroalimentară închiriat în baza Contractului de închiriere nr.28542/18.06.2013 de către Domnul Dobricean Ștefan administrator al S.C. “MAURITIUS” S.R.L.)

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional de modificare a:

- Contractului de închiriere nr.32732/27.10.2014, titular GĂULICĂ RADU, persoană fizică autorizată reprezentat de domnul Găulică Radu (stand comercial în suprafață de 18 mp);

- Contractului de închiriere nr.28542/18.06.2013, modificat prin Contractul de Cesiune nr.1 din 15.01.2014, titular S.C. MAURITIUS S.R.L., administrator Dobricean Ștefan-Marian (stand comercial în suprafață de 9 mp).

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

20.  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea

 ZILELOR NĂSĂUDULUI ” , ediţia a  XV-a, 2016.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

21.  Proiect de hotărâreprivind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea

evenimentului “  ZIUA COSTUMULUI POPULAR ” , din data de 15.05.2016.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

22.   Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna mai 2016.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

23.     Proiect de hotărâre privind acordarea de premii băneşti elevilor de la unităţile de

învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Năsăud, cu ocazia Maialului Elevilor Năsăudeni, pentru rezultatele obţinute la olimpiade, concursuri şcolare şi sportive  în anul şcolar 2015-2016. 

 Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

24.Proiect de hotărâreprivind aprobarea închirierii unor spații altele decât locuință, respective

de sediu local al unor partide politice situate în orașul Năsăud, str. Piața Unirii, nr.15.

                                                           Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

25.  Diverse.

 

          Dl. primar solicita:

-      scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre nr.5 deoarece s-a emis dispozitie.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

 

1.   Proiect de hotărâre privind  aprobarea Actului adițional de modificare a cuantumului chiriei

recalculate, la contractele de închiriere  pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate pe str.Bistriței, bl.D2, str. Mihai Eminescu bl.2C și Iacob Mureșianu bl.2A,  localitatea Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.                                                    

 

2.    Proiect de hotărâre privind  aprobarea Actului adițional de modificare a cuantumului chiriei

recalculate, la contractele de închiriere  pentru suprafețe cu destinație de locuințe  sociale situate pe str. Tudor Vladimirescu bl.2A; Tudor Vladimirescu Bl.2 sc.A și B; locuințe de serviciu  bl.4BIS, str. Iacob Mureșianu și locuințe sociale (preluate de la G.C.L.), localitatea Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

 „ pentru” 14 voturi;

 „ impotriva” 0 voturi;

 „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.   

 

3.   Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta în valoare de 8000lei

doamnei Neamti  Viorica domiciliată în oraşul Năsăud cartier Liviu Rebreanu  nr. 21 judeţul Bistriţa-Năsăud.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanţare

nerambursabilă în anul 2016 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 8/2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud pentru activități nonprofit de interes local (Sport și Cultură) în anul 2016 și Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 9/2016 pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2016.

     Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de management

pentru Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud.

-a fost retras de pe ordinea de zi-

 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile aflate în domeniulprivat orașului Năsăud, întocmit de comisia de inventariere constituită în baza dispoziției

Primarului orașului Năsăud nr. 60 din 17.02.2016.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unei licitați publice, cu strigare, în vedereaînchirierii a unui spațiu îin suprafață de 6 mp din imobilul teren(trotuar)înscris în CF. nr. 29326 Năsăud, nr. cad. 29326., reprezentând strada Piaţa Unirii, cuprins în domeniul public al oraşului Năsăud, pentru amenajarea unei terase sezoniere.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

8.   Proiect de hotărâreprivind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe anul 2015, al Consiliului Local  al oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară al Consiliului Local

 Năsăud,la 31.03.2016.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

 

10.  Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificarii bugetului local al UAT Nasaud pe anul 2016.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unei licitați publice, cu strigare, în vederea închirierii a unui spațiu în suprafață de 26 mp., situat pe strada Piaţa Nouă, cuprins în domeniul public al oraşului Năsăud.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publica a pășunii de șes, in suprafață de 27,6 ha., situata in ridul „Capu Dealului” in vederea exploatării acesteia prin pășunat.

Dl. consilier Pop Ioan întreabă unde va avea loc licitatia?

Dl. primar raspunde: licitatia va avea loc la sediul Primariei orasului Năsăud.

Dl Găitan Niculai arată că, potrivit O.G. 34/2013 la art. 9 al. 7 (2) ”unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, au obligaţia de a include în cadrul documentaţiei de concesiune sau închiriere a pajiştilor permanente amenajamentul pastoral şi condiţii speciale de îndeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”.

Dl. primar arata că, potrivit O.G. 34/2013 la art. 10 „în vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de pajişti, persoane fizice şi juridice, în calitate de proprietari şi/sau deţinători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligaţia ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, sau cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei. Începând cu anul 2018, este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral„.

Dna. Ioana Lapusneanu menționează că, potrivit art. 8, alin.3 din Normele de aplicabilitate ale OUG 34/2013 ”pana la elaborarea amenajamentelor pastorale gestioanarea pajistilor aflate in propeitatea domeniului public/prival al comunelor, oraselor, respectiv a municipiilor administrate de consiliile locale ale acestora… se face conform Regulamentului de pasunat intocmit de administratori acestora”.

Dl. secretar relateaza faptul ca doar din 2018 este obligatoriu introducerea in documentatia de licitatie a amenajamentului pastoral”.

 Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 12 voturi;

„ impotriva” 2 voturi (Gaitan Niculai, Oltean Dorel);

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație

publica a pășunii in suprafață de 41,00 ha., din care 36,5 ha situata in ridul „Izvorul Calului II” si 4,5 ha situata in ridul „Sub Piatra II” in vederea exploatării acesteia prin pășunat.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 12 voturi;

„ impotriva” 2 voturi (Gaitan Niculai, Oltean Dorel);

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

14.  Proiect de hotărâreprivind exprimarea acordului pentru încheierea unui Contract de

cesiune privitor la Contractul de închiriere nr.28544/18.06.2013 (standul comercial nr.7, amplasat în interiorul halei metalice, în suprafață de 18 mp, situat in piața agroalimentară Năsăud, având ca destinație – comerț cu amãnuntul – alte produse).

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

 Proiect de hotărâre adoptat.

 

15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea formei contractului de cesiune privitor la contractual de cesiune nr. 28544/18.06.2013.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

 

Proiect de hotărâre adoptat.

 

16.   Proiect de hotărâreprivind exprimarea acordului pentru încheierea unui Contract de cesiune privitor la Contractul de închiriere nr.15486/12.10.2014 (teren in suprafață de 13,40 mp, situat in piața agroalimentară Năsăud).

Dl. conislier Marica Marius intreaba de ce nu se poate face un singur proiect pentru aceiasi cesiune?

Dl. secretar raspunde ca sunt doua notiuni diferite, odata se aproba forma contractului, iar ulterior acordul de incheiere a contractului.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

 

Proiect de hotărâre adoptat.

 

17.      Proiect de hotărâre privind aprobarea formei contractului de cesiune privitor la contractul de cesiune nr.15486/12.10.2014.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

18.   Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru schimbul standurilor comerciale

situate in piața agroalimentară Năsăud (standul nr.2 în suprafață de 18 mp, amplasat în interiorul Halei metalice din Piața agroalimentară închiriat in baza Contractului de închiriere nr.32732/27.10.2014 de către domnul Găulică Radu administrator P.F.A. GAULICĂ RADU, cu  standul nr.5 în suprafață de 9 mp, amplasat în interiorul Halei metalice din Piața agroalimentară închiriat în baza Contractului de închiriere nr.28542/18.06.2013 de către Domnul Dobricean Ștefan administrator al S.C. “MAURITIUS” S.R.L.)

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

 

Proiect de hotărâre adoptat.

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional de modificare a:

- Contractului de închiriere nr.32732/27.10.2014, titular GĂULICĂ RADU, persoană fizică autorizată reprezentat de domnul Găulică Radu (stand comercial în suprafață de 18 mp);

- Contractului de închiriere nr.28542/18.06.2013, modificat prin Contractul de Cesiune nr.1 din 15.01.2014, titular S.C. MAURITIUS S.R.L., administrator Dobricean Ștefan-Marian (stand comercial în suprafață de 9 mp).

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

 

Proiect de hotărâre adoptat.

 

20.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea

 ZILELOR NĂSĂUDULUI ” , ediţia a  XV-a, 2016.

Dl primar  prezintă art.2 din proiectul de hotărâr,e prin care se aprobă componenţa comisiei de negociere a preturilor, formată din 9 membrii, din care 4 funcţionari publici iar restul consilieri locali.

Dl primar propune, din partea aparatului de specialitate, pe dna Marica Livia insp., comp. comercial, SÎNGEORZAN CORINA, insp., biroul impozite şi taxe, STOIAN GHEORGHE, insp., biroul financiar-contabil, MAGDEA CORNEL, insp, biroul impozite şi taxe.

Dl consilier Marica Marius propune pe dl consilier Vlasin Dorin, dl consilier Cicedea George, dl consilier Boțan Ioan, dna consilier Giurebe Cristina și dl consilier Pop Ioan.

Se pregătesc buletinele de vot, dl secretar explică modalitatea de votare, se împart buletinele şi se purcede la exprimarea opţiunii. Are loc depunerea în urnă a buletinelor de vot, după care, Comisia de validare numără voturile şi încheie procesul verbal pe care îl prezintă plenului, astfel:

Vlasin Dorin                     – „pentru”- 13v, „împotrivă”-1;

Cicedea George                - „pentru”- 13v, „împotrivă”-1;

Boțan Ioan                       – „pentru”- 13v, „împotrivă”-1;

Giurebe Cristina                – „pentru”- 12v, „împotrivă”-2;

Pop Ioan                         – „pentru”- 13v, „împotrivă”-1;

In timpul alocat votarii si intocmirii prcesului verbal, Dl. primar prezinta Consilierilor Locali, Dispozitia cu privire la numirea dl. Toma Andy castigator al concursului pentru ocuparea functiei de Manager al Casei de Cultura Liviu Rebreanu Nasaud.

      Dl. Gaitan Niculai mentioneaza „Cand a fost de competenta Consiliului Local Nasaud noi am respins planul de management pentru ca nu era complet si noi ne-am asumat atunci responsabilitatea pentru a respinge acest plan de management deoarece nu era complet și  continea erori. Mai mult decat atat lispeste bugetul și analiza financiara”.

Dl. Primar raspunde prin faptul ca, a emis dispozitia in momentul cand a fost primit raspunsul de la Ministerul Culturii si a avut toate argumentele juridice pentru a emite dispozitia in coditiile legii.

Nu mai sunt alte obiecţii, propuneri amendamente, proiectul se supune aprobării, se aprobă astfel:

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

21.  Proiect de hotărâreprivind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea

evenimentului“ ZIUA COSTUMULUI POPULAR ” , din data de 15.05.2016.

Dl primar  prezintă art.2 din proiectul de hotărâre prin care se aprobă componenţa comisiei de deo organizare a evenimentului “ZIUA COSTUMULUI POPULAR”, formată din:

-      Rus Silviu, manager Casa de Cultură L.Rebreanu.             președinte

-      Livia Marica,comp.comercial                                          - membru

-      Tupcil Florin,  comp. S.V.S.U.                                        - membru

-      Constantin Dan , comp. zone verzi                                - membru

-      Cornel Magdea,birou impozite si taxe                             - membru

-      Viorel Scurtu,                                                              - membru

 

Nu mai sunt alte obiecţii, propuneri amendamente, proiectul se supune aprobării, se aprobă astfel:

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

 

Proiect de hotărâre adoptat.

 

22.  Proiect de hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna mai 2016 in persoana dl. Iepure Macedon.

Nu mai sunt alte obiecţii, propuneri amendamente, proiectul se supune aprobării, se aprobă astfel:

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

 

Proiect de hotărâre adoptat.

 

23.  Proiect de hotărâre privind acordarea de premii băneşti elevilor de la unităţile de

învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Năsăud, cu ocazia Maialului Elevilor Năsăudeni, pentru rezultatele obţinute la olimpiade, concursuri şcolare şi sportive  în anul şcolar 2015-2016. 

Nu mai sunt alte obiecţii, propuneri amendamente, proiectul se supune aprobării, se aprobă astfel:

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

 

Proiect de hotărâre adoptat.

 

24.  Proiect de hotărâreprivind aprobarea închirierii unor spații altele decât locuință,

respectiv de sediu local al unor partide politice situate în orașul Năsăud, str. Piața Unirii, nr.15.

Dl. presedinte intreeabă daca sunt intervenții, propunerii?

Dl. Gaitan Niculai precizeaza că nu se poate supune la vot proiectul deoarece nu a fost supus la vot in sedinta de comisii, respetiv comisia 4 nu și-a dat avizul.

Dl. primar raspunde că, avizul este consultativ, iar comisia 1 și-a dat avizul.

Dl. presedinte rasunde ca, comisia I și-a dat avizul.

Dl. Gaitan Niculai precizeaza faptul că, conform regulamentul consiliului local nu se pot aproba sau adopta proiecte de hotarari.

Dl. presedinte intreaba de ce nu s-a supus la vot in sedinta de comisii?

Nu a raspuns nimeni.

Dl. presedinte supune proiectul aprobării;I se aproba astfel:

„ pentru” 10 voturi;

„ impotriva” 4 voturi ( Magiar Ovidiu, Dragan Petru, Gaitan Niculai, Oltean Dorel)

„ abtineri ” 0 voturi.

 

Proiect de hotărâre respins.

 

Diverse:

1.    Dl. primar prezintă adresa dl. Pavelea Tudor Daniel domiciliat in oras Nasaud str. Miron Cristea prin care solicita acordul de principiu pentru construirea unui balcon la parterul imobliului.

Domnii consilier iși exprimă acordul de principiu și arată că urmează să fie initiat un proiect de hotărâre în acest sens.      

2.    Dl. primar prezintă o adresă venită din partea doamnei Buhai Camelia Viorica prin care solicita cumpararea apartamentului de serviciu situat pe strada I. Muresianu oras Nasaud.

Dl. primar il intreaba pe dl. Iovu Ioan (ADPP) ce ne poate spune in legatura cu aceasta solicitare?

Dl. Iovu Ioan raspunde: - procedura se poate desfăsura, dna Buhai Camelia Viorica este in momentul de fata chirias al acestui imobil.

Domnii consilier iși exprimă acordul de principiu și arată că urmează să fie initiat un proiect de hotărâre în acest sens.  

3.    Dl. primar prezintă un aviz de oportunitate solicitat de domnul Marti Liviu domiciliat in Nasaud, str. Miron Cristea, pentru construirea unei terase pentru fumatori.

Dl. primar precizeaza faptul ca, compartimentul ubanism a emis avizul favorabil pentru o constructie provizorie.

Domnii consilier iși exprimă acordul de principiu și arată că urmează să fie initiat un proiect de hotărâre în acest sens.  

4.    Dl. consilier Marica Marius prezintă o problema referitor la PUG, daca sunt oferte, dacă se face ceva anul acesta?

Dl. primar raspunde ca s-a mai discutat aceasta problema, unde firma Geodis, cu care am lucrat și care avea intreaga baza de date nu au mai venit de nici un fel cu vreo oferta, noi am emis o cerere de oferta dar fara nici un raspuns, insa nici noi nu avem prins nici in proiectul de buget pe anul 2016 și nici un raspuns favorabil cum ca ar fi finantat de catre Guvern.

Dl. primar rasunde ca, oricum anul 2018 este data limita la care se impune intocmirea unui nou PUG, chiar mai mult cei care au intocmit Strategia de Dezvoltare a orasului Nasaud 2016-2022 au impus ca o conditie obligatorie extinderea PUG.

5.    Dl. consilier Iepure Macedon solicitia aproximativ 10 masini de pietris pentru Valea Mintiului și la Strajinoasa.

Dl primar raspunde ca dupa Sf. Pastii o sa se realizeze.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                 Secretar,

Cifor Cornel                                                            cons.jr. George Pop