Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)HC 16 din 29.02.2016

Hotărâre

 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.49/29.05.2015 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud ,  pe anul 2015

 

Consiliul Local Năsăud,

Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a 15 consilieri;

Având în vedere:

 

-proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Năsăud;

-raportul compartimentului resurse umane, salarizare, nr.19449/28.01.2016;

-expunerea de motive a primarului oraşului Năsăud, nr.20560/23.02.2016;

-adresa Spitalului orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud nr.374/2016, înregistrată la Primăria oraşului Năsăud sub nr.19459/2016;

-prevederile Legii nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

-prevederile Hotărârii Guvernului României nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12008162180 3010 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

-prevederile Ordinului nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006  1778 50GF010 54>Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006privind aprobarea normativelor de personal;

-prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată;

-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Legii nr.284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.6/2016, privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” şi Spitalul orăşenesc „Dr. George Trifon”,  pe anul 2016.

-prevederile Ordinului nr.607/2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităţilor de transfuzie sanguină din unităţile sanitare;

- raportulcomisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerţ, nr.20723/29.02.2016;

- raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activităţi sportive şi de agrement, nr. 20642/25.02.2016;

 

În temeiul dispoziţiilor art.36(3) lit.”b” şi art.45(1) din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1. Se modifică şi completează anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr.49/29.05.2015 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii, pentru Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, pe anul 2015, prin anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, înlocuind anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr.49/29.05.2015.

ART.2.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

ART.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Consiliului de administraţie al Spitalului orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud.

ART.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului oraşului şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către:

-Instituţia Prefectului Jud. Bistriţa-Năsăud;

-Consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud;

-Biroul financiar-contabil;

-Compartimentul audit intern;

-Compartimentul resurse umane, salarizare;

-Compartimentul juridic, contencios;

-Compartimentul relaţii cu publicul;

 -Media locală.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  Avizat  de  legalitate : SECRETAR

Vlasin Dorin  cons.jr. George Pop

 

Nr.16/29.02.2016

Năsăud/ad.cu 15 v