PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 29-02-2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 15;

Absenţi: Cremene Ionuț, Nașcu Vasile, Maghiar Ovidiu (întârziat);

Preşedinte de şedinţă:dl. consilier Vlașin Dorin.

La ședință este prezent dl. Magdea Cornel, șef în cadrul biroului impozite și taxe, dl. Tupcil Florin, șef în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Năsăud, Horga Emilian, șef al Ocolului Silvic Feldru și dl. Manea Virgil.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2016,pentru  persoanele din oraşul Năsăud care beneficiază de venitul minim garantat, conform Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităților de identificare a beneficiarilor  de stimulente educaționale sub forma tichetelor  sociale  in conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, pe raza oraşului Năsăud, actualizat, pe anul 2016;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor de gospodărire urbană în orașul Năsăud;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.49/29.05.2015 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud ,  pe anul 2015;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic Someș-Țibleș;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic Feldru;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

9. Proiect de hotărârepentru aprobarea Regulamentului privind angajarea şi exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri  în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011;

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

10. Proiect de hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna martie 2016;  

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

 

 

 

Dl. primar propune:

- Introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.85 din 29.09.2015, pentru aprobarea Regulamentului privind blocarea/eliberarea autovehiculelor oprite saustaţionate neregulamentar precum și a celor expuse la vânzare, pe partea carosabilă adrumurilor publice și pe spaţiul public si privat al oraşului Năsăud;

- Introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind respingerea plângerii administrative prealabile formulate de S.C. URBANA S.A. împotriva Hotărârii A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița - Năsăud nr. 58 din 30.07.2015 și aprobarea corelativă a Răspunsului Asociației la plângerea administrativă prealabilă formulată de S.C. URBANA S.A., în forma prevăzută la Anexa 1 , parte integrantă din prezenta hotărâre și ca urmare, menținerea Hotărârii A.G.A. nr. 58 din 30.07.2015 ca temeinică și legală;

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi modificată de dl primar.

Se voteaza:       „pentru”- 14v;

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2016,pentru  persoanele din oraşul Năsăud care beneficiază de venitul minim garantat, conform Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;         

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităților de identificare a beneficiarilor  de stimulente educaționale sub forma tichetelor  sociale  in conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă;

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.                                  „ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, pe raza oraşului Năsăud, actualizat, pe anul 2016;

Dl. consilier Boțan Ioan întreabădacă există probleme care ar putea duce la întâmplarea unui dezastru precum cazul “Colectiv”, și dacă se fac exerciții care ar putea simula modul de intervenție în cazul întâmplării unui astfel de dezastru.

Dl. Tupcil arată că nivelul de competență al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență este unul redus față de cei de la Institutul pentru Situații de Urgență, și arată faptul că acesta s-a mobilizat și a efectuat mai multe controale dupa dezastrul din Colectiv, însă doar atât cât i-a permis competența.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 14 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor de gospodărire urbană în orașul Năsăud;

Dl. consilier Găitan Niculai întreabă dacă acest proiect nu a fost votat și anul trecut, și dacă sunt modificări, care sunt acestea.

Dl. primar arată faptul că practica ne învață și astfel au avut loc modificări și completări ale proiectului anterior în urma acțiunilor întreprinse pe teren de către Poliția Locală, urbanism sau cei de la gestiunea deșeurilor.

Dl. Magdea Cornel explică domnilor consilieri în ce constau aceste modificări și completări.

Dl. consilier Oltean Dorel întreabă, referitor la articolul despre sacrificarea animalelor, dacă există un spațiu special amenajat pentru acest lucru. Dl. consilier arată că nu poți să sancționezi pe cineva atât timp cât nu îi asiguri persoanei respective o locație pentru acest lucru, specificând faptul ca se apropie Sarbătorile de Paște și lumea nu are la dispoziție un spațiu amenajat pentru sacrificarea animalelor.

Dl. primar arată că vor fi facute demersuri în acest sens și anume, împreună cu Direcția Sanitar Veterinară vom stabili o locație în condițiile impuse de lege.

Dl. consilier Oltean Dorel spune că îl interesează dacă piața agroalimentară are sau nu autorizatiile de functionare.

Dl. primar arată că în momentul de față piața funcționează fară autorizatie, la fel cum a facut-o și în ultimii ani deși au fost facute demersuri în acest sens.

Dl. consilier Boțan Ioan arată că nu poți sacrifica animale oriunde vrei, și trebuie asigurată această locație cât de repede.

Dl. consilier Găitan Niculai arată că mai întâi trebuie stabilită locația si apoi promovat acest proiect de hotărâre.

Dl. consilier Maghiar Ovidiu intră în sala de ședințe și cere scuze colegilor pentru întârziere.

Dl. primar arată că cei din Consiliul Local nu pot să nu constate faptul că prin inființarea Serviciul de Poliție Locală lucrurile s-au îmbunătățit, dând ca exemplu zona containerelor semi-îngropate, cât și malurile râului Someș, aceste zone arătând mult mai bine.

Dl. consilier Maghiar Ovidiu propune un amendament, ca la Art.8 din Anexa să fie adăugat alineatul 2 cu urmatorul text: (2) Executantul intervenției va respecta tehnologia de refacere a carosabilului, iar solicitantul va supraveghea si va răspunde de calitatea lucrării.”;

Dl. primar sustine ca acest amendament este unul exceptional.

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

-„ pentru” 15 voturi;

-„impotriva” 0 voturi;

-„ abtineri ” 0 voturi.

Nu mai sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„ pentru” 11 voturi;

„ impotriva” 4 voturi; (Oltean Dorel, Găitan Niculai, Redac Răzvan, Drăgan Petru)

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.49/29.05.2015 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud ,  pe anul 2015;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 15 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic Someș-Țibleș;

 

 

 

Dl. consilier Maghiar Ovidiu și Găitan Niculai întreabă de ce exista o diferență de preț așa mare între prețurile de referință între cele două Ocoale Silvice.

Dl. consilier Oltean Dorel întreabă dacă nu există un raport de evaluare cu privire la prețurile de referință din anii trecuți pentru a putea fi comparate cu cele din proiectele de hotărâre. De asemenea arată că situația financiara pe anul 2015 la Ocolul Silvic Feldru este de 107.759 lei

Dl. primar arată că Ocoalele Silvice nu pot exploata decât ce le permite amenajamentele silvice. De asemenea întreabă cum se explică o difernță considerabilă de aproximativ 100 lei, de același fel de masa lemnoasă, față de Ocolul Silvic Feldru.

Dl. Horga Emilian, șef Ocol Silvic Feldru explică că prețurile de referință reprezintă prețul minimal pentru că există păduri al căror lemn este de o proastă calitate si există riscul de a nu putea fi vândute. Arată ca aceasta sumă reprezintă minimul, neputând a fi vândut mai ieftin, însă în funcție de calitatea lemnului, prețul se poate vinde și dublu.

Dl. consilier Oltean Dorel spune că nu o să se rămână cu lemnul în pădure dar arată că prețul este prea mic.

Dl. Horga Emilian spune că acest preț este cel de referință, iar in urma licitației prețul se poate și dubla.

Dl. consilier Găitan Niculai arată că este surprins de diferența de preț între cele două Ocoale Silvice, care ambele gestionează pădurile năsaudenilor.

Dl. Horga Emilian arată că acest preț este influențat de coeficientul de piață în funcție de calitatea pădurii, de zonă, de poziție etc.

Dl. consilier Oltean Dorel întreabă, în legătură cu cele două contracte de comodat pe care Ocolul Silvic le are încheiate cu Primăria, referitor la cele două mașini achiziționate de către Ocolul Silvic Feldru, dacă Năsăudul are cotă-parte asupra acestor autovehicule.

Dl. Horga Emilian spune că este vorba de o cotă-parte de sută la sută, autovehiculele fiind achiziționate din banii care urmau să fie dați către Primăria Năsăud.

Dl. consilier Oltean Dorel arată că acest lucru trebuia să se realizeze printr-o Hotărâre de Consiliu Local care să fie de acord cu realizarea acestor tranzacții.

Dl. primar arată că dacă cineva are o suspiciune legată de legalitate, roagă să se ducă la organele competente și abilitate în acest scop și să se adreseze acestora. De asemenea roagă ca să nu fie facute declarații în lipsa dovezilor.

Dl. consilier Maghiar Ovidiu întreabă care este totalul de masă lemnoasă ce se va recolta de pe suprafața de pădure aparținând UAT Năsăud de cele două Ocoale Silvice.

Dl. primar răspunde ca 3550 mc Ocolul Silvic Feldru și 1442 mc Ocolul Silvic Someș Țibleș,/an.

Dl. consilier Cifor Cornel solicită construirea unor depozite de lemne de unde cetățenii orașului Năsăud să poate achiziționa lemne de foc într-un mod legal.

Dl. Horga Emilian arată că va trimite o adresă către Consiliul Local privind un raport de evaluare pe anii trecuți, pentru a se putea compara sumele de bani și a se lămuri cu exactitate această problemă.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„ pentru” 1 vot; (Boțan Ioan)

„ impotriva” 8 voturi; (Oltean Dorel, Găitan Niculai, Redac Răzvan, Drăgan Petru,Cifor Cornel, Vlasin Dorin, Marica Marius, Maghiar Ovidiu)

„ abtineri ” 6 voturi. (Cicedea George, Giurebe Cristina, Costea Victoria, Cârcu Nicolae, Pop Ioan, Iepure Macedon)

Proiect de hotărâre respins.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, modului de valorificare și metodologia de calcul a prețului de referință a masei lemnoase, provenită din fondul forestier al orașului Năsăud a Ocolului Silvic Feldru;

 

 

 

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„ pentru” 1 vot; (Boțan Ioan)

„ impotriva” 8 voturi; (Oltean Dorel, Găitan Niculai, Redac Răzvan, Drăgan Petru,Cifor Cornel, Vlasin Dorin, Marica Marius, Maghiar Ovidiu)

„ abtineri ” 6 voturi. (Cicedea George, Giurebe Cristina, Costea Victoria, Cârcu Nicolae, Pop Ioan, Iepure Macedon)

Proiect de hotărâre respins.

9. Proiect de hotărârepentru aprobarea Regulamentului privind angajarea şi exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri  în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 15 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâreprivind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna martie 2016;  

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„ pentru” 15 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

11. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr.85 din 29.09.2015, pentru aprobarea Regulamentului privind blocarea/eliberarea autovehiculelor oprite saustaţionate neregulamentar precum și a celor expuse la vânzare, pe partea carosabilă adrumurilor publice și pe spaţiul public si privat al oraşului Năsăud;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 15 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

12. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii administrative prealabile formulate de S.C. URBANA S.A. împotriva Hotărârii A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița - Năsăud nr. 58 din 30.07.2015 și aprobarea corelativă a Răspunsului Asociației la plângerea administrativă prealabilă formulată de S.C. URBANA S.A., în forma prevăzută la Anexa 1 , parte integrantă din prezenta hotărâre și ca urmare, menținerea Hotărârii A.G.A. nr. 58 din 30.07.2015 ca temeinică și legală;

Dl. consilier Găitan Niculai arată faptul ca noi am respins prin Hotărâre de Consiliul Local  majorarea prețurilor, astfel încât propune un amendament, ca Art.1 și Art.3 din Proiect să aibă urmatorul text:

Art.1. Se aprobă plângerea administrativă prealabilă formulată de S.C. URBANA S.A. împotriva Hotărârii A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița – Năsăud nr. 58 din 30.07.2015 și aprobarea corelativă a Răspunsului Asociației la plângerea administrativă prealabilă formulată de S.C. URBANA S.A., în forma prevăzută la Anexa 1 , parte integrantă din prezenta hotărâre și ca urmare, menținerea Hotărârii A.G.A. nr. 58 din 30.07.2015 ca temeinică și legală.”

Art.3. Se aprobă votarea în cadrul Adunării Generale a Asociației în sensul aprobării semnării răspunsului în conformitate cu prevederile  Art. 1 din prezenta Hotărâre la plângerea administrativă prealabilă formulată de S.C. URBANA S.A. împotriva Hotărârii A.G.A. nr. 58 din 30.07.2015 de către domnul Sabin Dragomir Cîmpan, directorul executiv al Asociației.”

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

-„ pentru” 15 voturi;

-„impotriva” 0 voturi;

-„ abtineri ” 0 voturi.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

-„ pentru” 15 voturi;

-„ impotriva” 0 voturi;

-„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

13. Raportul de activitate  al Poliţiei Locale, pe anul 2015.

Dl. Magdea Cornel, șef în cadrul biroului impozite și taxe prezintă principalele acţiuni ale Poliţiei Locale întreprinse pe raza oraşului Năsăud.

14. Raportul de evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului oraşului Năsăud;

15. Raportul primaruluiprivind starea economico-socială și de mediu a orașului Năsăud, pe anul 2015;

Dl. primar prezintă pe scurt cele două rapoarte și le pune la dispoziția Consiliului Local al orașului Năsăud pentru consultare, care ia act asupra celor menționate în acestea.

16. Diverse.

Dl. primar citește o adresă transmisă de domnul Sorin S. Arjoca, antrenor la Clubul Sportiv „Cătanele Negre” din Năsăud, care solicită acordarea unui sprijin, în valoare de 1000 lei, necesari sportivilor pentru o deplasare la București pentru a participa la „Finala Campionatelor Naționale ale Romaniei de Kick-Boxing” în data de 4-5.03.2016.

Dl. primar arată că această sumă de bani trebuie inclusă prin Ghidul Solicitantului și că urmează a fi alocată pe baza ghidurilor care vor fi depuse la sediul Primăriei până la 11 martie 2016.

Domnii consilieri sunt de acord cu acest sprijin în unanimitate, dacă există posibilitatea legală să fie alocați mai rapid și prin alte mijloace.

Dl. primar citește o adresă transmisă de domnul Sârbu Mircea care solicită trimiterea documentației necesare pentru Dr. George Trifon si Pop Mihai să obțină titlul de Cetățean de onoare post-mortem al județului Bistrița-Năsăud, către Consiliul Județean.

Domnii consilieri sunt de acord în unanimitate cu aceste demers.

Dl. primar citește o adresă transmisă de domnul Burcușel Grigore-Radu, administrator al SC Sunvision Bronz SRL, care solicită închirierea spațiului-trotuar situat pe domeniul public în suprafață de 6 mp, din fața cafenelei „Cleo” situată în Piața Unirii, nr.10, pentru a dispune așezarea a 4,5 măsuțe, cu acoperire marchiză, în vederea amenajării unei terase sezoniere.

Dl. consilier Redac Răzvan arată că în toate orașele, în centre sunt terase situate pe trotuar și acest lucru duce la înfrumusețarea zonei.

Domnii consilieri sunt de acord în unanimitate cu această închiriere a spațiului solicitat , în vederea amenajării terasei sezoniere.

Dl. președinte îi dă cuvântul domnului Manea Virgil, prezent la ședință, care solicită un aviz din partea Consiliului Local de a începe lucrările la apartamentul social de pe str. Tudor Vladimirescu, de la etajul 4, unde este chiriaș pentru a-și instala gazul.

Dl. primar arată că este vorba de o problemă mai delicată în acest caz, fiind vorba de grup social la comun, mai multe probleme creeate de către locatarii de la etajul 4 care de multe ori le dau de furcă celor de la Poliția Locală.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                        Secretar,

Vlașin Dorin                                                   cons.jr. George Pop