PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 17-12-2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 14;

Absenţi: Cremene Ionut, Costea Victoria, Redac Razvan;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier Maghiar Ovidiu.

La sedinta sunt prezenti dl. Stoian Gheorghe, sef-contabil in cadrul biroului financiar-contabil , dra Saplacan Monica, inspector in cadrul compartimentului resurse umane, dl. Magdea Cornel, sef in cadrul biroului impozite si taxe, dna. Fetti Dana, inspector in cadrul compartimentului Inegrare Europeana si dl. Burduhos Dumitru, sef compartiment adm. dom. public si privat.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1.Proiect de hotarare  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, datorate de persoanele fizice si juridice din orasul Nasaud, in anul fiscal 2016;   

                                                                     Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2.Proiect de hotarare  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016;                                                                 

                                                                      Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind transformarea postului de referent, treapta IA, vacant în inspector de specialitate, gradul debutant la compartimentul gestiunea deşeurilor, mediu din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud;

                                                       Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Spitalul Orășenesc Năsăud”;

                                                                    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind utilizarea in comun a salii de sport a orasului de catre Colegiul „Economic” Nasaud si Colegiul National „George Cosbuc” Nasaud, in timpul orelor de educatie fizica cuprinse in plaja orara;

                                                            Iniţiator: Consilierul local al oraşului Năsăud, Nascu Viorel

         6.Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului taxei speciale de salubrizare în orasul Nasaud pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubrizare;

                                                                                   Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

          7.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare pentru județul Bistrița-Năsăud– Anexa nr. 2 la Caietul de Sarcini, parte integrantă din Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014, și a Regulamentului actualizat de salubrizare;

                                                                                   Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărâreprivind solicitarea transmiterii unui imobil, situat în oraşul Năsăud,str. Piaţa Unirii,din domeniul public al statului  şi din administrarea Ministerului Justiţiei, Tribunalul Judeţean Bistriţa- Năsăud, în domeniul public al oraşului Năsăud;

                                                        Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

9. Proiect de hotărâreprivind acordarea unui ajutor de urgenta în valoare de 8000lei doamneiNeamtiu  Vioricadomiciliată în oraşul Năsăud cartier Liviu Rebreanu  nr. 21 judeţul Bistriţa-Năsăud;

                                                         Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

10. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Contului de executie bugetara al orasului Nasaud, la trimestrul IV;

                                                          Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

11. Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificarii bugetului local al UAT Nasaud pe anul 2015,si a  virarilor de credite bugetare;

                                                         Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

12. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna ianuarie  2016.

                                                                                  Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

          13. Proiect de hotărâre    privind aprobarea executării lucrărilor de reprofilare și împietruire cu piatră de carieră sort 0 – 63, pe o lungime de 800 m și o lățime de 4 m pe Valea Mintiului din cartierul Lușca, oraș Năsăud, în valoare de 58.000 lei.

                                                                   Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. primar propune:

- Retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare pentru județul Bistrița-Năsăud– Anexa nr. 2 la Caietul de Sarcini, parte integrantă din Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014, și a Regulamentului actualizat de salubrizare;

In urma consultarii cu domnii consilieri, dl. primar arata ca proiectul de hotarare retras, sa faca obiectul unei sedinte urmatoare, fiind nevoie de o reexaminare a continutului acestuia.

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi modificata de dl primar.

           Se voteaza:       „pentru”- 14v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul domnului primar.

1. Proiect de hotarare  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, datorate de persoanele fizice si juridice din orasul Nasaud, in anul fiscal 2016;   

Dl. presedinte de sedinta ii da cuvantul domnului inspector Cornel Magdea, sef in cadrul biroului impozite si taxe, care explica amanuntit reglementarile juridice si fiscale ale noului Cod de procedura fiscal care a stat la baza intocmirii respectivului proiect.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 14 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2.Proiect de hotarare  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016;                                                                

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 14 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind transformarea postului de referent, treapta IA, vacant în inspector de specialitate, gradul debutant la compartimentul gestiunea deşeurilor, mediu din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 14 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Spitalul Orășenesc Năsăud”;

          Dl. presedinte ii da cuvantul dnei. Fetti Dana, inspector al compartimentului Integrare Europeana, care citeste adresa inaintata tuturor oraselor si comunelor care urmeaza sa faca parte din respectiva Asociatie.

Dl. consilier Oltean Dorel atrage atentia asupra faptului ca in anexa de la proiectul de hotarare nu sunt mentionate aceste fapte precizate in adresa si propune ca printr-un amendament sa fie introduse.

        Astfel, in ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “SPITALUL ORĂŞENESC NĂSĂUD”,  cat si inSTATUTUL ASOCIAŢIEIDE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “SPITALUL ORĂŞENESC NĂSĂUD” din prezentul proiect de hotarare, Art.6va avea urmatorul continut:

Art.6 Scopul Asociaţiei este de a pregăti şi promova proiecte de interes zonal privind îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate, care să ducă la creşterea speranţei de viaţă prin sporirea accesibilităţii serviciilor medicale de calitate pentru populaţia deservită de către Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud. Pentru atingerea scopului propus asociatia va desfasura acțiuni concrete care vor viza: reabilitareasecției de primire urgențe; reabilitarea și dotarea cu aparatură modernă a sălii de naștere; reabilitarea secției de pediatrie și dotarea saloanelor bolnavilor cu paturi și lenjerii noi și alte lucrăride investiție necesare,ce vor fi aprobate de cătreAdunarea Generală. Totodată, Asociaţia îşi propune îmbunătăţirea serviciilor de sănătate, sociale, de educaţie şi pentru siguranţa publică.

Obiectivul Asociaţiei este obţinerea de finanţări interne şi externe pentru realizarea scopului propus”.    

          De asemenea atat in Statut cat si in Actul Constitutiv se va preciza expres ca functiile din cadrul A.D.I. Spital orasenesc Nasaud, adica cele de director executiv, secretar si contabil se vor ocupa pe baza de voluntariat.          

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

          Se voteaza:              „ pentru ”       - 14 voturi;

                                         „ impotriva ”   - 0 voturi;

                                        „abtineri”        - 0 voturi;

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

                   „ pentru” 13 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 1 vot.     (Gaitan Niculai)

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind utilizarea in comun a salii de sport a orasului de catre Colegiul „Economic” Nasaud si Colegiul National „George Cosbuc” Nasaud, in timpul orelor de educatie fizica cuprinse in plaja orara;

Dl. consilier Vlasin Dorin aminteste faptul ca domnii consilieri Oltean Dorel si Dragan Petru au cerut in mod repetat intocmirea unui raport din partea Colegiului Economic cu privire la gestionarea salii de sport si a situatiei sale financiare, neprimind niciun raspuns din partea Colegiului.

Dl. consilier Maghiar Ovidiu solicita intocmirea unui astfel de raport si din partea Colegiului Silvic Transilvania cu privire la gestionarea si situatia financiara a salii de sport.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

                    „ pentru” 14 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

 

6.Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului taxei speciale de salubrizare în orasul Nasaud pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubrizare;

Dl. consilier Botan Ioan intreaba ce se intampla in cazul in care persoana fizica, cetateanul, lipseste pentru o perioada de 5,6 luni sau chiar mai mult de la locul in care este domiciliat.

Dl. primar arata faptul ca aproximativ 2500 de locuitori sunt plecati din localitate insa cea mai buna solutie ar fi ca acestia in cazul in care urmeaza sa plece in strainatate sa ia legatura cu operatorul pentru a le suspenda contractual pentru perioada in care acestia sunt plecati.

Dl. consilier Gaitan Niculai propune un amendament, ca la Art.1, Art.4(4) din proiectul de hotarare, Art.1, Art.6(1) si (2), Art9(3) din Regulamentul de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare „pentru care se presteaza servicii de salubritate”;

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

          Se voteaza:              „ pentru ”       - 14 voturi;

                                         „ impotriva ”   - 0 voturi;

                                        „abtineri”        - 0 voturi;

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

                    „ pentru” 14 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâreprivind solicitarea transmiterii unui imobil, situat în oraşul Năsăud,str. Piaţa Unirii,din domeniul public al statului  şi din administrarea Ministerului Justiţiei, Tribunalul Judeţean Bistriţa- Năsăud, în domeniul public al oraşului Năsăud;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 14 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâreprivind acordarea unui ajutor de urgenta în valoare de 8000lei doamneiNeamtiu  Vioricadomiciliată în oraşul Năsăud cartier Liviu Rebreanu  nr. 21 judeţul Bistriţa-Năsăud;

Dl. consilier Gaitan Niculai intreaba daca ajutorul de urgenta nu poate fi in valoare de 10000lei.

Dl. Stoian Gheorghe arata ca nu se mai pot disponibiliza 2000 lei din cauza tichetelor sociale pentru pensionarii care primesc pana in 500 lei pensie.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 14 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Contului de executie bugetara al orasului Nasaud, la trimestrul IV;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 14 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.                                                

 

 

11. Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificarii bugetului local al UAT Nasaud pe anul 2015,si a  virarilor de credite bugetare;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 14 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.                                                      

12. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna ianuarie  2016.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

                    „ pentru” 14 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

13. Proiect de hotărâre    privind aprobarea executării lucrărilor de reprofilare și împietruire cu piatră de carieră sort 0 – 63, pe o lungime de 800 m și o lățime de 4 m pe Valea Mintiului din cartierul Lușca, oraș Năsăud, în valoare de 58.000 lei.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

                    „ pentru” 14 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

14. Diverse.

Dl. primar prezinta adresa venita din partea Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” care solicita sprijin pentru reabilitarea si modernizarea cladirii, insa arata ca acest imobil constituie obiectul litigiului dintre Primaria orasului Nasaud si Uniunea Comunelor Graniceresti, iar pana la ramanerea definitiva a solutionarii cauzei de catre organele judecatoresti nu pot fi alocati bani pentru reabilitarea cladirii.

Dl. primar prezinta Consiliului Local al orasului Nasaud raportul venit din partea Serviciului Public de Asistenta Sociala cu privire la sumele alocate din bugetul local catre  persoanele nevoiase din orasul Nasaud.

Dl. consilier Cifor Cornel solicita construirea unor depozite de lemne de unde cetatenii orasului Nasaud sa poate achizitiona lemne de foc intr-un mod legal.

Dl. consilier Maghiar Ovidiu solicita construirea unor rampe pentru handicapati in cadrul unitatilor de invatamant din orasul Nasaud.

Dl. primar raspunde ca aceste rampe ar trebui sa fie amenajate de catre directorii unitatilor de invatamant respective.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

          

 

 

     Preşedinte de şedinţă,                                            Secretar,

                                Maghiar Ovidiu                                         cons.jr. George Pop