PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 24-11-2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 12;

Absenţi: Cremene Ionut, Costea Victoria, Pop Ioan, Oltean Dorel. Dragan Petru;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier Nascu Viorel.

La sedinta sunt prezenti dl. Stoian Gheorghe, sef-contabil in cadrul biroului financiar-contabil si dl. Burduhos Dumitru, sef compartiment adm. dom. public si privat.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1.Proiect de hotarare  privind aprobarea documentației Planul de Urbanism Zonal (PUZ),

in vederea edificării obiectivului „Construire Complex Sportiv Multifuncțional”, in orașul Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire complex sportive multifuncțional în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud”.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului situat în orasul Năsăud, str. Dumitru Vârtic, FN, în suprafață de 20323 mp, inscris in CF nr. 29270 Năsăud, nr. cadastral 29270, aflat in administrarea Consiliului Local al orasului Năsăud, în vederea și pe perioada realizării de către ”C.N.I.”-S.A.  a obiectivului de investiții „Construire Complex Sportiv Multifuncțional în orașul Năsăud”.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2015, si a  virărilor de credite bugetare.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâreprivind aprobarea trecerii din domeniul privat al oraşului Năsăud, in domeniul public al oraşului Năsăud, a unui imobil teren, înscris in CF nr.29197 Năsăud, nr. cad.29197, in suprafața de 400mp.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare parc de joacă pentru copii situat pe strada Iacob Mureșianu din orașul Năsăud”.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna decembrie  2015.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Diverse.

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentata de dl primar.

„pentru”- 12v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1.Proiect de hotarare  privind aprobarea documentației Planul de Urbanism Zonal (PUZ),

in vederea edificării obiectivului „Construire Complex Sportiv Multifuncțional”, in orașul Năsăud.

Dl. primar arata ca in urma discutiilor cu dna. director al C.N.I., suma de cofinantare pentru proiect a scazut de la 10% la 5 %, fiind vorba despre o investitie de 4.430.000 euro, iar costurile utilitatilor ridicandu-se la 1.300.000 lei cu tot cu TVA.

Dl. consilier Nascu Viorel arata ca odata cu darea in folosinta a aceastui complex multifunctional se v-a rezolva si problema de racordare la utilitati in zona respectiva.

Dl. Stoian Gheorghe, sef-contabil explica care sunt costurile si lucrarile care vor avea loc in zona si arata ca problemele ce tin de racordaj la utilitati sau de deviere a liniilor electrice vor fi suportate de catre U.A.T. Nasaud.

Dl. consilier Nascu Viorel intreaba care va fi modalitatea de administrare a complexului.

Dl. primar raspunde ca in regie proprie ar fi cel mai convenabil si profitabil dand ca exemplu banii veniti din Piata Agroalimentara, insa, aceste lucruri vor fi puse la punct in momentul in care lucrarile complexului vor fi finalizate.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:„ pentru” 12 voturi;

„ impotriva” 0 voturi; 

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire complex sportive multifuncțional în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud”.

Dl. Stoian Gheorghe, sef-contabil explica faptul ca expertii in devizul general arata ca aceasta lucrare poate fi realizata in decursul a 2 ani de zile.

Dl. consilier Gaitan Niculai intreaba daca bugetul local nu ar fi afectat pe perioada aceasta de 2 ani, intreband daca mai pot fi facute si alte investitii pe langa acest proiect in acest timp.

Dl. Stoian Gheroghe arata ca la bugetul de investitii care este acum, nu, insa arata ca in deviz nu sunt stipulate cheltuielile finale, aceastea urmand sa scada in urma licitatiilor iar plata costurilor poate fi etapizata.

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

„ pentru” 12 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului situat în orasul Năsăud, str. Dumitru Vârtic, FN, în suprafață de 20323 mp, inscris in CF nr. 29270 Năsăud, nr. cadastral 29270, aflat in administrarea Consiliului Local al orasului Năsăud, în vederea și pe perioada realizării de către ”C.N.I.”-S.A.  a obiectivului de investiții „Construire Complex Sportiv Multifuncțional în orașul Năsăud”.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 12 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2015, si a  virărilor de credite bugetare.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 12 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâreprivind aprobarea trecerii din domeniul privat al oraşului Năsăud, in domeniul public al oraşului Năsăud, a unui imobil teren, înscris in CF nr.29197 Năsăud, nr. cad.29197, in suprafața de 400mp.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 12 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

 „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare parc de joacă pentru copii situat pe strada Iacob Mureșianu din orașul Năsăud”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 12 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna decembrie 2015.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru” 11 voturi;

„ impotriva” 0 voturi;

„ abtineri ” 1 voturi. (Maghiar Ovidiu);

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Diverse.

Dl. consilier Maghiar Ovidiu intreaba despre proiectul de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale in anul fiscal 2016.

Dl. primar arata ca taxele si impozitele nu vor fi majorate pe anul 2016 iar proiectul este pregatit si va face parte din ordiniea de zi din sedinta din luna decembrie. De asemenea solicita ca domnii consilieri sa fie receptivi la elaborarea Strategiei de Dezvolatare a orasului pt anii 2015-2020.

Dl. primar solicita constituirea unei comisii formata din 5-7 consilieri locali, responsabila cu actualizarea Statutului orasului Nasaud, comisia urmand sa treaca in revista statutul orasului Nasaud, forma veche si modificarile care duc la actualizarea acestuia.

Dl. consilier Nascu Viorel il propune pe dl. Maghiar Ovidiu, care accepta.

Dl. consilier Redac Razvan il propune pe dl. Gicu Cicedea, care accepta.

Dl. consilier Marica Marius il propune pe dl. Botan Ioan, care accepta.

Dl. consilier Redac Razvan il propune pe dl. Carcu Nicolae, care accepta.

Dl. consilier Gicu Cicedea il propune pe dl. Marica Marius, care accepta.

Dl. consilier Maghiar Ovidiu il propune pe dl. Gaitan Niculai, care accepta.

Dl. consilier Redac Razvan il propune pe dl. Vlasin Dorin, care accepta.

Domnii consilieri il nominalizeaza si voteaza in unanimitate ca presedinte al comisiei pe dl. consilier Maghiar Ovidiu.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

Preşedinte de şedinţă,                                            Secretar,

Nascu Viorel                                             cons.jr. George Pop