URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI, AUTORIZAȚII, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

PLAN URBANISTIC ZONAL 
|(pentru o bună vizualizare, unele fișiere trebuie descărcate și deschise cu Adobe acrobat reader)

 

Autorizatii de construire/desfiintare

Certificate de urbanism

 

Cadrul legal:

Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată și normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 aprobate prin Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1943/2001.

Autorizația de construire constituie actul de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea construcțiilor.

Autorizația de construire se eliberează pentru:

- lucrări de construire;
- reconstruire;
- consolidare;
- modificare;
- extindere;
- schimbare de destinație sau de reparare a construcțiilor de orice fel, precum și a instalațiilor aferente acestora.

În vederea obținerii autorizației de construire, în prima etapă, trebuie solicitat certificatul de urbanism.

Actele necesare obținerii autorizației sunt:

1. CERTIFICATUL DE URBANISM

1.1. Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism

2. AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

2.1. Documentele necesare obținerii autorizației de construire
2.2. Documentele necesare obținerii autorizației de desființare

3. CERTIFICAT DE NOMENCLATURĂ STRADALĂ ŞI NUMĂR DE IMOBIL

3.1. Documentele necesare pentru obținerea certificatului de nomenclatură stradală și număr de imobil

4. NOTA DE CONSTATARE

4.1. Documentele necesare pentru obținerea notei de constatare

A. CERTIFICATUL DE URBANISM

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului, caracteristicile zonei în care se găsește imobilul (amplasamentul), cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite, precum și lista avizelor și acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcții.

DOCUMENTELE NECESARE EMITERII CERTIFICATULUI DE URBANISM

Pentru emiterea certificatului de urbanism orice persoană fizică sau juridică trebuie să depună la emitent (Primăria Oraș Năsăud) următoarele acte:

cerere tip, completată cu elementele de identificare ale solicitantului și imobilului, cu precizarea scopului actului (Compartiment Relații cu Publicul, cam. 16);
plan de situație, elaborat pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și

Publicitate Imobiliară - Bistrița;

act de proprietate pentru imobil (construcții și teren);
dovada achitării taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în funcție de suprafața de teren solicitată
(taxa se achită la Biroul impozite și taxe – casierie, cam. 10, parter );

TAXA  pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor în domeniul construcțiilor ( lei)

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

Taxa actualizată pentru anul 2018

 a) până la 150 m2 inclusiv

   7 lei

 b) între 151 și 250 m2 inclusiv

   8 lei

 c) între 251 și 500 m2 inclusiv

 11 lei

 d) între 501 și 750 m2 inclusiv

 14 lei

 e) între 751 și 1000 m2 inclusiv

 17 lei

 f) peste 1000 m2

 14 + 0.01 lei / m2, pentru fiecare m2 care depășește suprafața de 1000 m2


B. AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

Autorizația de construire/desființare este actul de autoritate al administrației publice locale, în baza căruia se pot executa lucrări de construcții și pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea executarea și funcționarea obiectivelor de investiții, respectiv pentru dezafectarea construcțiilor și amenajărilor.

DOCUMENTELE NECESARE EMITERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

În vederea obținerii autorizației de construire, solicitantul trebuie să depună două dosare (unul cu acte în original și unul cu acte în copie) care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere pentru emiterea autorizației de construire, inclusiv anexa (se utilizează formularul model F9, obținut contra cost, de la emitent), completată cu elementele de identificare și datele tehnice conform P.A.C;

b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să-i confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții (în copie legalizată);

c) certificatul de urbanism;

d) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., întocmit conform Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv referatele de verificare și, după caz referatul de expertiză tehnică-semnate și stampilate în original;

e) fișele tehnice pentru obținerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic precum și după caz, documentațiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt în competenta de obținere a emitentului ;

f) avizele si acordurile obținute de solicitant, altele decât cele din competenta de obținere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism;

g) declarație pe propria răspundere din care sa rezulte ca imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești;

h) documentul de plata a taxei de emitere a autorizației de construire;

i) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii, comunicate odată cu certificatul de urbanism (în copie);

Autorizația de construire se eliberează în termen de cel mult 30 zile de la data înregistrării cererii.

Prelungirea autorizației de construire se poate face de către emitent, la cererea titularului, formulata cu cel puțin 15 zile înaintea expirării.

C. AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE

Autorizația de construire/ desființare este actul de autoritate al administrației publice locale, în baza căruia se pot executa lucrări de construcții și pe baza căruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea executarea și funcționarea obiectivelor de investiții, respectiv pentru dezafectarea construcțiilor si amenajărilor.

DOCUMENTELE NECESARE EMITERII AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE

În vederea obținerii autorizației de desființare, solicitantul trebuie sa depună doua dosare (unul cu acte în original si unul cu acte în copie) care trebuie sa cuprindă următoarele documente:

a) cerere pentru emiterea autorizației de desființare, inclusiv anexa (se utilizează formularul model F9, obținut contra cost, de la emitent), completata cu elementele de identificare și datele tehnice conform P.A.D;

b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa-i confere solicitantului dreptul de execuție lucrărilor de construcții (în copie legalizată);

c) certificatul de urbanism;

d) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare - P.A.D., întocmit conform Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv referatele de verificare si după caz, referatul de expertiză tehnică-semnate și stampilate în original;

e) fisele tehnice pentru obținerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic precum și după caz, documentațiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt în competenta de obținere a emitentului;

f) avizele si acordurile obținute de solicitant, altele decât cele din competenta de obținere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism;

g) declarație pe propria răspundere din care să rezulte ca imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat;

h) certificat de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului;

i) documentul de plata a taxei de emitere a autorizației de desființare;

j) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii, comunicate odată cu certificatul de urbanism (în copie);

Autorizația de desființare se eliberează în termen de cel mult 30 zile de la data înregistrării cererii.

Prelungirea autorizației de desființare se poate face de către emitent, la cererea titularului, formulată cu cel puțin 15 zile înaintea expirării.

În cazul întreruperii execuției pe o perioada îndelungata (peste limita de valabilitate a autorizației de construire/desființare), continuarea lucrărilor ramase de executat se va putea face numai după emiterea unei noi autorizații de construire /desființare, care va avea la bază o documentație tehnica întocmita în conformitate cu concluziile referatului de expertiza tehnică a lucrărilor executate, potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcții.

D. CERTIFICAT DE NOMENCLATURA STRADALA SI NUMAR DE IMOBIL

În vederea obținerii certificatului de nomenclatura stradală și număr de imobil, solicitantul trebuie să depună următoarele acte:

- cerere (cu menționarea adresei și telefonului solicitantului);
- act de proprietate pentru teren;
|- copie după autorizația de construire și plan de situație pentru imobilele noi construite (în cazul în care construcțiile nu sunt întăbulate);
- dovada achitării taxei de 7 lei RON (chitanța se achita la sediul serviciilor fiscale );

Certificatul de nomenclatură stradala și număr de imobil se eliberează în termen de maxim 30 zile de la data depunerii cererii;

E. NOTA DE CONSTATARE

În vederea obținerii unei note de constatare, solicitantul trebuie sa depună următoarele acte:

- cerere (cu menționarea adresei și telefonului solicitantului);|
- copie după autorizația de construire /desființare pentru imobil;
- documentația care a stat la baza eliberării autorizației de construire/ desființare;
- declarație pe propria răspundere, cu valoarea reală a lucrărilor autorizate și dovada achitării taxei de regularizare a autorizatiei de construire (pentru persoanele fizice);
- valoarea reală a lucrărilor autorizate, rezultată din contabilite și dovada achitării taxei de regularizare a autorizației de construire (pentru persoanele juridice);
- act de proprietate pentru teren;
- dovada achitării taxei pentru eliberarea notei de constatare 36 lei RON (chitanța se achită la sediul serviciilor fiscale);

Nota de constatare se eliberează în termen de maxim 30 zile de la data depunerii cererii.

Informații suplimentare:

Tel./fax: 0263-361027; 0263-361029, interior 222; Persoană de contact:

Ing. Leahu Vasile

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Program de lucru cu publicul:

Luni – Joi: orele 730-1200- birou; 1200-1600 – teren.

Vineri: 730-1200 – birou; 1200-1330- teren.

 
FORMULARE

CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Autorizatie de construire/desfiintare
FISA TEHNICA IN VEDEREA EMITERII ACORDULUI UNIC AVIZ PENTRU AMPLASAMENT SI/SAU BRANSAMENT

FISA TEHNICA IN VEDEREA EMITERII ACORDULUI UNIC PENTRU AVIZ PRIVIND PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

FISA TEHNICA IN VEDEREA EMITERII ACORDULUI UNIC PENTRU AVIZ PRIVIND PROTECTIA CIVILA
FISA TEHNICA IN VEDEREA EMITERII ACORDULUI UNIC PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU

FISA TEHNICA IN VEDEREA EMITERII ACORDULUI UNIC PENTRU OBTINEREA AVIZULUI SANITAR

INSTIINTARE PRIVIND INCEPERE LUCRARI

PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTITIEI

CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM