Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Urbanism

 

URBANISM: 

PLAN URBANISTIC GENERAL

PLAN URBANISTIC ZONAL (pentru o bună vizualizare, unele fișiere trebuie descărcate și deschise cu adobe acrobat reader)

Autorizatii de construire/desfintare

Certificate de urbanism

 
· Cadrul legal:
Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicatã şi actualizatã şi normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 aprobate prin Ordinul M.L.P.T.L. nr.1943/2001.
 
Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor.
Autorizaţia de construire se eliberează pentru:
- lucrări de construire;
- reconstruire;
- consolidare;
- modificare;
- extindere;
- schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora.
În vederea obţinerii autorizaţiei de construire, în prima etapă, trebuie solicitat
certificatul de urbanism.
 
Actele necesare obţinerii autorizaţiei sunt:
 
1. CERTIFICATUL DE URBANISM
1.1. Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism
 
2. AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
2.1. Documentele necesare obţinerii autorizaţiei de construire
2.2. Documentele necesare obţinerii autorizaţiei de desfiinţare
 
3. CERTIFICAT DE NOMENCLATURĂ STRADALĂ ŞI NUMĂR DE IMOBIL
3.1. Documentele necesare pentru obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi număr de imobil
 
4. NOTA DE CONSTATARE
4.1. Documentele necesare pentru obţinerea notei de constatare
 
1.1. CERTIFICATUL DE URBANISM
 
Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, caracteristicile zonei în care se găseşte imobilul (amplasamentul), cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite, precum şi lista avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii.
 
DOCUMENTELE NECESARE EMITERII CERITIFICATULUI DE URBANISM
 
Pentru emiterea certificatului de urbanism orice persoană fizică sau juridică trebuie să depună la emitent (Primăria Oraş Năsăud) următoarele acte:

- cerere tip, completată cu elementele de identificare ale solicitantului şi imobilului, cu precizarea scopului actului (Compartiment Relaţii cu Publicul, cam. 16);
- plan de situaţie, elaborat pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară - Bistriţa;
- act de proprietate pentru imobil (construcţii şi teren);
- dovada achitării taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa de teren solicitată (taxa se achită la Biroul impozite şi taxe – casierie, cam. 10, parter );
 
TAXA
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
în domeniul construcţiilor
- lei-
 Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
 Taxa actualizată pentru anul 2018
 a) până la 150 m2 inclusiv
   7 lei
 b) între 151 şi 250 m2 inclusiv
   8 lei
 c) între 251 şi 500 m2 inclusiv
 11 lei
 d) între 501 şi 750 m2 inclusiv
 14 lei
 e) între 751 şi 1000 m2 inclusiv
 17 lei
 f) peste 1000 m2
 14 + 0.01 lei / m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte suprafaţa de 1000 m2
 
2.1. AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
 
Autorizaţia de construire/desfiinţare este actul de autoritate al administraţiei publice locale, în baza căruia se pot executa lucrări de construcţii şi pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea executarea şi funcţionarea obiectivelor de investiţii, respectiv pentru dezafectarea construcţiilor şi amenajărilor.
 
DOCUMENTELE NECESARE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE
 
În vederea obţinerii autorizaţiei de construire, solicitantul trebuie să depună două dosare (unul cu acte în original şi unul cu acte în copie) care trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv anexa (se utilizează formularul model F9, obţinut contra cost, de la emitent), completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform P.A.C;
b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să-i confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (în copie legalizată);
c) certificatul de urbanism;
d) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., întocmit conform Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv referatele de verificare şi, după caz referatul de expertiză tehnică-semnate şi stampilate în original;
e) fişele tehnice pentru obţinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic precum şi după caz, documentaţiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt în competenta de obţinere a emitentului ;
f) avizele si acordurile obţinute de solicitant, altele decât cele din competenta de obţinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism;
g) declaraţie pe propria răspundere din care sa rezulte ca imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanţe judecătoreşti;
h) documentul de plata a taxei de emitere a autorizaţiei de construire;
i) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii, comunicate odată cu certificatul de urbanism (în copie);
Autorizaţia de construire se eliberează în termen de cel mult 30 zile de la data înregistrării cererii.
Prelungirea autorizaţiei de construire se poate face de către emitent, la cererea titularului, formulata cu cel puţin 15 zile înaintea expirării.
 
2.2. AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE
 
Autorizaţia de construire/ desfiinţare este actul de autoritate al administraţiei publice locale, în baza căruia se pot executa lucrări de construcţii şi pe baza căruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea executarea şi funcţionarea obiectivelor de investiţii, respectiv pentru dezafectarea construcţiilor si amenajărilor.
 
DOCUMENTELE NECESARE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE
 
În vederea obţinerii autorizaţiei de desfiinţare, solicitantul trebuie sa depună doua dosare (unul cu acte în original si unul cu acte în copie) care trebuie sa cuprindă următoarele documente:
a) cerere pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare, inclusiv anexa (se utilizează formularul model F9, obţinut contra cost, de la emitent), completata cu elementele de identificare şi datele tehnice conform P.A.D;
b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa-i confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (în copie legalizată);
c) certificatul de urbanism;
d) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D., întocmit conform Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv referatele de verificare si după caz, referatul de expertiză tehnică-semnate şi stampilate în original;
e) fisele tehnice pentru obţinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic precum şi după caz, documentaţiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt în competenta de obţinere a emitentului;
f) avizele si acordurile obţinute de solicitant, altele decât cele din competenta de obţinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism;
g) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte ca imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat;
h) certificat de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului;
i) documentul de plata a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare;
j) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii, comunicate odată cu certificatul de urbanism (în copie);
Autorizaţia de desfiinţare se eliberează în termen de cel mult 30 zile de la data înregistrării cererii.
Prelungirea autorizaţiei de desfiinţare se poate face de către emitent, la cererea titularului, formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării.
În cazul întreruperii execuţiei pe o perioada îndelungata (peste limita de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare), continuarea lucrărilor ramase de executat se va putea face numai după emiterea unei noi autorizaţii de construire /desfiinţare, care va avea la bază o documentaţie tehnica întocmita în conformitate cu concluziile referatului de expertiza tehnică a lucrărilor executate, potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii.
 
3.1. CERTIFICAT DE NOMENCLATURA STRADALA SI NUMAR DE IMOBIL
 
În vederea obţinerii certificatului de nomenclatura stradală şi număr de imobil, solicitantul trebuie să depună următoarele acte:
- cerere (cu menţionarea adresei şi telefonului solicitantului);
- act de proprietate pentru teren;
- copie după autorizaţia de construire şi plan de situaţie pentru imobilele noi construite (în cazul în care construcţiile nu sunt întăbulate);
- dovada achitării taxei de 7 lei RON (chitanţa se achita la sediul serviciilor fiscale );
Certificatul de nomenclatură stradala şi număr de imobil se eliberează în termen de maxim 30 zile de la data depunerii cererii;
 
4.1. NOTA DE CONSTATARE
 
În vederea obţinerii unei note de constatare, solicitantul trebuie sa depună următoarele acte:
- cerere (cu menţionarea adresei şi telefonului solicitantului);
- copie după autorizaţia de construire /desfiinţare pentru imobil;
- documentaţia care a stat la baza eliberării autorizaţiei de construire/ desfiinţare;
- declaraţie pe propria răspundere, cu valoarea reală a lucrărilor autorizate şi dovada achitării taxei de regularizare a autorizatiei de construire (pentru persoanele fizice);
- valoarea reală a lucrărilor autorizate, rezultată din contabilite şi dovada achitării taxei de regularizare a autorizaţiei de construire (pentru persoanele juridice);
- act de proprietate pentru teren;
- dovada achitării taxei pentru eliberarea notei de constatare 36 lei RON (chitanţa se achită la sediul serviciilor fiscale);
Nota de constatare se eliberează în termen de maxim 30 zile de la data depunerii cererii.
 
Informaţii suplimentare:
Tel./fax: 0263-361027; 0263-361029, interior 22; Persoană de contact:
Ing. Leahu Vasile
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Program de lucru cu publicul:
Luni – Joi: orele 730-1200- birou; 1200-1600 – teren.
Vineri: 730-1200 – birou; 1200-1330- teren.
 

 
 
FORMULARE