Atribuțiile serviciului:

 • verifică, actualizează și face propuneri de soluționare a cererilor de restituire formulate în temeiul Legii nr. 10/2001, pentru imobilele preluate abuziv în perioada 6 martie 1945  22 decembrie 1989;
 • participă în calitate de membru la ședințele comisiei interne pentru analizarea notificărilor;
 • reprezintă interesele Primarului orașului Năsăud în fața instanțelor judecătorești, în cauze având ca obiect plângeri la Legea nr. 102001, împotriva Dispozițiilor Primarului privind modul de soluționare a cererilor;
 • avizează de legalitate contractele economice, contractele de asociere, de concesionare, de închiriere, de vânzare și alte contracte;
 • vizează de legalitate rapoartele compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului;
 • verifică, analizează și face propuneri de soluționare a cererilor depuse în baza legilor fondului funciar;
 • Legea 18/1991;
 • Legea 1/2000;
 • Legea 247/2005;
 • Legea 169/1997;
 • verifică și înaintează documentațiile de atribuire a terenurilor la Ordinul prefectului;
 • asigură reprezentarea în cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești;
 • actualizează contestații formulate împotriva măsurilor stabilite de comisia locală;
 • răspunde la petiții privind aplicarea legilor fondului funciar;
 • participă la înlocuirea dispozițiilor;
 • ține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, înlocuind Registrul de evidență a cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;
 • Opisul alfabetic;
 • Condica de termene a cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;
 • reprezintă Orașul Năsăud în fața notarului public în vederea încheierii contractelor de vânzare/cumpărare;
 • răspunde la corespondența care ia fost repartizată;
 • participă în calitate de membru la licitațiile publice.