Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Juridic

- verifică, actualizează şi face propuneri de soluţionare a cererirol de restituire formulate în temeiul Legii nr. 10/2001, pentru imobilele preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

- participă în calitate de membru la şedinţele comisiei interne pentru analizarea notificărilor;

- reprezintă interesele Primarului oraşului Năsăud în faţa instanţelor judecătoreşti, în cauze având ca obiect plângeri la Legea nr. 10-2001, împotriva Dispoziţiilor Primarului privind modul de soluţionare a cererilor;

- avizează de legalitate contractele economice, contractele de asociere, de concesionare, de închiriere, de vânzare şi alte contracte;

- vizează de legalitate rapoartele compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului;

- verifică, analizează şi face propuneri de soluţionare a cererilor depuse în baza legilor fondului funciar;

- Legea 18/1991;

- Legea 1/2000;

- Legea 247/2005;

- Legea 169/1997;

- verifica şi înaintează documentaţiile de atribuire a terenurilor la Ordinul prefectului;

- asigură reprezentarea în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;

- actualizează contestaţii formulate împotriva măsurilor stabilite de comisia locală;

- răspunde la petiţii privind aplicarea legilor fondului funciar;

- participă la inlocuirea dispoziţiilor;

- ţine evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, înlocuind Registrul de evidenţă a cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;

- Opisul alfabetic;

- Condica de termene a cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;

- reprezintă Oraşul Năsăud în faţa notarului public în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare;

- răspunde la corespondenţa care i-a fost repartizată;

- participă în calitate de membru la licitaţiile publice.