Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 
Adresa: Piața Unirii, Nr.15

Programare online cărți de identitate

 PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 18-08-2015, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 14;

Absenţi: Cremene Ionut, Costea Victoria, Dragan Petru;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier Redac Razvan.

La sedinta este prezent dl. Stoian Gheorghe, sef birou financiar-contabil si dl. Rus Silviu, Manager la Casa de Cultura “Liviu Rebreanu”.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Năsăud pe anul 2015 si a virărilor de credite bugetare.

                                                    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, rectificat, al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” şi Spitalul orășenesc „Dr. George Trifon” pe anul 2015.

                                                    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentata de dl primar.

                   „pentru”- 14v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Năsăud pe anul 2015 si a virărilor de credite bugetare.

Dl. consilier Vlasin Dorin propune acelasi amendament: Ca la Art.2 sa fie redirectionati de la „Art.71.01.02 investitii (buldoexcavator)”, suma de 112 mii lei catre „Art.20.02 reparatii curente” pentru repararea strazii Valea Caselor, partea dinspre Capela/cimitir.

Se supune la vot amendamentul, rezultatul fiind:

          Se voteaza:              „ pentru ”       - 13 voturi;

                                         „ impotriva ”   - 0 voturi;

                                        „abtineri”        - 1 voturi; ( Oltean Dorel) 

Nu mai sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.   

Se voteaza:       „ pentru” 11 voturi;

             „ impotriva” 0 voturi;

              „ abtineri ” 3 voturi. (Oltean Dorel, Gaitan Niculai, Redac Razvan)

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, rectificat, al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” şi Spitalul orășenesc „Dr. George Trifon” pe anul 2015.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecţii, întrebări amendamente, se supune aprobării.

Se voteaza:          „ pentru” 14 voturi;

                         „ impotriva” 0 voturi;

                         „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

                 Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar,

                         Redac Razvan                                               cons.jr. George Pop