Stare Civila

 

                                                                       STARE CIVILĂ                                                                                                                   

                                                                                                                 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________


 

STAREA CIVILĂ, PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

 LUNI

PRIMIRE ACTE

ELIBERARE ACTE

0830 – 1300

1300 - 1600

 MARȚI

PRIMIRE ACTE

ELIBERARE ACTE

0830 – 1300

1300 - 1600

 MIERCURI

PRIMIRE ACTE

ELIBERARE ACTE

0830 – 1300

1300 - 1600

 JOI

PRIMIRE ACTE

ELIBERARE ACTE

0830 – 1300

1300 - 1600

 VINERI

PRIMIRE ACTE

ELIBERARE ACTE

0830 – 1300

1300 - 1330

 

JOI ÎN INTERVALUL 1600 - 1830 ÎN CAZ DE URGENȚĂ SUNAȚI LA NR. TEL. 0746 135 773

 

 

• Eliberare actualizare livret de familie;

• Întocmire acte de căsătorie;

• Eliberare certificate de stare civilă;

• Întocmire acte de deces;

• Rectificare/anulare acte de stare civilă.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ÎNREGISTRAREA NAȘTERII

 

ACTE NECESARE:

 • certificatul medical constatator al născutului viu, în original, înregistrat, semnat și parafat de medic;
 • actele de identitate ale părintilor copilului;
 • certificatul de casatorie al părinţilor copilului, când aceştia sunt căsătoriti, în original şi copie;
 • certificatele de nastere ale părinţilor copilului, dacă aceştia nu sunt căsătoriti, în copie;
 • actul de identitate al declarantului, în situația în care nasterea este declarată de o altă persoană decât unul dintre părinți, în original şi copie;
 • declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea şi, consimţământul mamei.


TERMENUL DE DECLARARE A NAŞTERII:

 • 30 zile de la data nașterii pentru copilul născut viu si aflat în viață;
 • 3 zile de la data nașterii pentru copilul născut mort;
 • 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu, care a decedat înainte de expirarea celor 30 zile, socotite de la data nașterii.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ÎNCHEIEREA (ÎNREGISTRAREA) CĂSĂTORIEI

 

Declaratia de casătorie se face personal de către viitorii soți, în scris, la Compartimentul Stare Civilă de la Primăria localităţii de domiciliu al unuia dintre viitorii soţi. 

ACTE NECESARE:

 • certificatele de naștere în original şi copie;
 • cărţile de identitate in original şi copie;
 • acte din care să rezulte încetarea, anularea sau desfacerea casătoriei anterioare, daca este cazul  (ex: certificatul de deces al fostului sot, sentința de divort rămasă definitivă și irevocabila, certificatul de divorţ,  etc.), în original şi copie;
 • certificatele medicale prenupţiale, eliberate de către medicul de la cabinetul de planificare familială/medicul de familie, care sunt valabile 14 zile de la data emiterii, în original.

 Documente necesare pentru căsătoria unui cetăţean străin în România:

 • adeverinţă ( sau certificat) de stare civilă (de celibat) – este documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, din care să rezulte că cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România, sau documentul eliberat de autorităţile locale competente ale statului de cetăţenie, datate recent, maximum 3 luni de la emitere (sau care au prevăzut, în conţinut, termenul de valabilitate) pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei;
 • declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România;
 • procesul-verbal, încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau persoane care suferă de surdocecitate;
 • actul de identitate pentru cetăţenii UE/paşaportul pentru cetăţeni din state terţe;
 • certificatul de naştere apostilat/ supralegalizat după caz, în original şi traducere legalizată;
 • certificatul medical prenupţial eliberat de un medic din România (Cabinet Planificare familială), în urma efectuării investigaţiilor medicale, valabil 14 zile de la data emiterii.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________

ÎNREGISTRAREA DECESULUI

COMPETENŢA:

Serviciul Stare civilă de la locul producerii evenimentului.

ACTE NECESARE     

1) Pentru moarte naturală:

 • certificatul medical constatator al decesului întocmit şi semnat de medicul care a constatat decesul şi pe care să fie aplicată ştampila/sigiliul unităţii sanitare(în original);
 • actul de identitate, certificatul de naştere şi căsătorie, ale defunctului;
 • actul de identitate al  declatantului, în original şi copie;                                                                                    

2) Pentru moarte violentă (crimă, sinucidere, accident ), în afara de actele enumerate la punctul 1 se va prezenta şi o dovadă eliberată de Poliţie sau Parchet, după caz, din care să rezulte că una din aceste autorităţi a fost sesizată despre deces, în original.

 TERMENUL DECLARĂRII DECESULUI:

 • max. 3 zile de la data încetarii din viaţă a persoanei, în cazul morţii naturale (cuprinzând atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia);
 • max. 48 de ore din momentul decesului sau al găsirii cadavrului, în cazul morţii violente.

 

  În cazul în care decesul nu a fost declarat în termenele legale mai sus precizate, întocmirea actului de deces se face cu aprobarea Parchetului.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE STARE  CIVILĂ

 1. TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE NAȘTERE

 Acte necesare:

 • Cererea de transcriere –  se depune la domiciliul solicitantului, direct sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată.

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, aceasta se depune la Primăria de la ultimul domiciliu avut în ţară, iar dacă nu au avut niciodată domiciliul în România, la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.

Pentru minori, în cazul în care părinţii au domicilii diferite în România, transcrierea certificatului de naştere se poate solicita la  oricare dintre cele două Primării de domiciliu.

În cazul în care cererea nu e depusă de unul dintre părinţi, în Procura Specială autentificată, se va menţiona în mod explicit  faptul că imputernicitul este mandatat  pentru a transcrie certificatul de naştere si pentru a ridica certificatul românesc, emisă în aceleaşi condiţii de autentificare,  apostilare sau supralegalizare după caz, în original, actul de identitate al mandatarului în original şi copie;

 • Certificatul de naştere care trebuie transcris, eliberat de autorităţile străine, în exemplar original, trebuie să îndeplinească una din următoarele condiţii: –  în original, semnat și ștampilat de instituția emitentă, fără alte condiţii de formă în cazul statelor cu care România a încheiat convenţii bilaterale în materie, precum și în cazul statelor membre UE. Dacă certificatul este emis intr-un stat nemembru UE, dar semnatar al  Convenţiei de la Haga, este necesară APOSTILA, aplicată sau atașată certificatului. În cazul statelor terțe, este necesară supralegalizarea certificatului.
 • Actele de identitate ale părinţilor copilului,  în original şi copie;
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor sau după caz, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi, certificatele de naştere, în original şi copie;
 • Declaraţia părinţilor privind domiciliul copilului, în cazul în care părinţii au  domicilii diferite;
 • Declaraţia privind naţionalitatea copilului.    

 2.TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE CĂSĂTORIE

ACTE NECESARE:

 • Cererea de transcriere –  se depune la Serviciul Stare Civilă de la domiciliul soţilor sau, dacă aceştia nu au domiciliu comun, la domiciliul unuia dintre soţi, personal sau  prin împuternicit cu procură specială, autentificată;
 • Certificatul de căsătorie în original eliberat de autorităţile străine, apostilat, supralegalizat, sau fără alte condiţii, după caz, precum şi copie şi  traducere legalizată;
 • Actele de identitate ale soţilor în original şi copie;
 • Certificatele de naştere ale soţilor, în original copie;

Pentru soţul cetăţean străin – certificatul de NAŞTERE eliberat de autorităţile străine trebuie să îndeplinească una din următoarele condiţii:

 • fără alte condiţii de formă în cazul statelor cu care România a încheiat convenţii bilaterale în materie, în original şi traducere legalizată;
 • apostilat -în cazul statelor membre ale Convenţiei de la Haga, în original şi traducere legalizată;
 • supralegalizat – în celelalte cazuri.

Declaraţie din partea  ambilor soţi,  autentificată  de un notar public, apostilată sau supralegalizată, după caz, din care să rezulte:

 • numele pe care s-au învoit ambii soţi să-l poarte în timpul căsătoriei, dacă acest lucru nu reiese din conţinutul certificatului străin;
 • regimul matrimonial ales (în cazul căsătoriilor încheiate după 01.10.2011).

Procura specială autentificată, care va conţine în mod explicit faptul că împuternicitul este mandatat pentru a transcrie certificatul de căsătorie si pentru a ridica certificatul românesc, în original, apostilată sau supralegalizată, după caz, fotocopie şi traducere legalizată.

 3. TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE DECES

ACTE NECESARE:

 • Cererea de transcriere –  se depune la Primăria de la domiciliul persoanei care declară decesul (membru de familie sau împuternicit cu procură specială autentică), sau de la ultimul domiciliu al defunctului;
 • Certificatul de deces în original eliberat de autorităţile străine, fără alte condiţii de formă în cazul statelor cu care România a încheiat convenţii bilaterale în materie, apostilat sau  supralegalizat, după caz, copie şi traducere legalizată;
 • Actul de identitate al defunctului, în original şi copie;
 • certificatul de naştere şi căsătorie, ale defunctului, în copie;
 • Actul de identitate al  persoanei care solicită transcrierea (membru de familie sau împuternicit);
 • Procura specială autentificată, care va conţine în mod explicit faptul că împuternicitul este mandatat pentru a transcrie certificatul de deces si pentru a ridica certificatul românesc, în original, fără alte condiţii de formă, apostilată sau supralegalizată, după caz şi, traducere legalizată.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ÎNSCRIEREA CĂSĂTORIEI ȘI A DIVORȚULUI PE ACTUL DE NAȘTERE

Căsătoriile încheiate în străinătate şi desfăcute prin divorţ se înscriu numai prin menţiune, pe marginea actului de naştere și, doar cu aprobarea D.E.P.A.B.D.

 COMPETENŢA:

       Serviciul/Compartimentul Stare Civilă de la Primăria care are în păstrare actul de naştere.

 DOCUMENTE NECESARE:

 • certificatul sau extrasul de căsătorie, în original (apostilat, pentru statele semnatare ale convenției de la Haga, supralegalizat, sau fără alte condiţii de formă, după caz), copie şi traducere legalizată;
 • sentinţa de divorţ în original, cu precizarea că este DEFINITIVĂ (cu apostila de la Haga pentru statele semnatare ale convenției, supralegalizare, sau fără alte condiţii de formă, după caz), copie şi traducere legalizată;
 • certificatul de naştere şi cartea de identitate, în copie, ale fostului soţ, care depune cererea;
 • declaraţia autentificată a soţului care depune cererea, privind numele purtat în urma divorţului, în situaţia în care din sentinţa de divorţ nu reiese numele pe care soţii îl vor purta după divorţ;
 • Procura specială autentificată, care va conţine în mod explicit faptul că împuternicitul este mandatat pentru a depune dosarul privind aprobarea înscrierii mențiunilor de căsătorie și divorț pe actul de naștere, în original, apostilată sau supralegalizată, după caz şi, traducere legalizată, în cazul în care cererea este depusă prin împuternicit.

 

În cazul în care hotărârea de divorţ nu este recunoscută de plin drept în România (emană de la autorităţi ale statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene), este necesar să se ataşeze şi recunoaşterea hotărârii străine de către Tribunalul competent, respectiv Tribunalul de pe raza judeţului unde are sau a avut domiciliul persoana în cauză.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ÎNSCRIEREA DIVORȚULUI PE ACTUL DE CĂSĂTORIE

În cazul căsătoriilor încheiate în România şi desfăcute prin divorţ în străinătate, menţiunea de divorţ se înscrie pe marginea actului de căsătorie doar cu aprobarea D.E.P.A.B.D.

A) ÎNSCRIERE SENTINȚĂ/ CERTIFICAT DIVORȚ PRONUNȚAT ÎNTR-UN STAT MEMBRU UE PE ACTUL DE CĂSĂTORIE ROMÂNESC.

Dacă căsătoria este încheiată în România, pentru înregistrarea divorțului pronunțat în alt stat, sunt necesare:

 • Cerere – care se depune la Primăria  unde este înregistrat actul de căsătorie al foștilor soți;
 • Sentința de divorț cu mențiunea expresă că este definitivă, în exemplar original și  traducere legalizată, sau, după caz, certificatul de divorț,  în exemplar original și traducere legalizată, însoțite de formularul denumit Anexa 1 la Regulamentul CE nr. 2201/2003, în original și traducere legalizată;
 • Certificatul de căsătorie, în original și  fotocopie;
 • Certificatul de naştere al fostului soţ, care depune cererea, în copie;
 • Cartea de identitate a fostului soţ, care depune cererea, în copie;
 • Declarația autentificată a soțului care depune cererea, privind numele pe care acesta îl va purta în urma divorțului, dacă acest lucru nu reiese din sentința/certificatul de divorţ străin.
 • Procura specială autentificată, care va conţine în mod explicit faptul că împuternicitul este mandatat pentru a depune dosarul privind aprobarea înscrierii mențiunii de divorț pe actul de căsătorie, în original, apostilată sau supralegalizată, după caz şi, traducere legalizată, dacă cererea este depusă prin împuternicit.

 B) DIVORȚUL PRONUNȚAT ÎNTR-UN STAT TERȚ (NON UE)

Înscrierea pe actul de căsătorie românesc a unui divorţ pronunţat într – un stat terţ se va face numai după recunoașterea divorțului de către Tribunalul competent din România.

Dacă sunt prezentate documente din care rezultă că la data divorţului solicitantul era şi cetăţean al statului unde s – a pronunţat divorţul, nu mai este necesară recunoaşterea hotărârii de către Tribunalul competent.

Cererea va fi însoţită de:

 • hotărârea străină și traducerea legalizată, în copie;
 • hotărârea instanței române de recunoaștere a divorțului, în original, cu mențiunea că a rămas definitivă;
 • certificatele de naștere, căsătorie, cartea de identitate, în copii, ale persoanei care depune cererea;
 • declarația autentificată a soțului care depune cererea, privind numele purtat în urma divorțului, dacă acest lucru nu reiese din sentința străină.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ELIBERAREA CERTIFICATELOR(DUPLICAT) ŞI ADEVERINŢELOR DE STARE CIVILĂ

 COMPETENȚA:

- S.P.C.L.E.P./Primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele;

- S.P.C.L.E.P./Primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.

 

 ACTE NECESARE:

– Cerere tip, care se obţine de la Serviciul Stare civilă;

– Act identitate titular, în original.

 

     În cazul în care titularul nu se poate prezenta personal, obţinerea certificatului se poate face prin împuternicit cu Procură specială autentificată de către un notar public în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces, (după caz), de la Serviciul Stare civilă”, precum și prin avocat împuternicit de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și, Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare.

    În cazul cetăţenilor aflaţi în străinătate, certificatele/adeverinţele de stare civilă, pot fi obţinute de o altă persoană împuternicită prin procură specială notarială, apostilată cf. Convenţiei de la Haga (în cazul ţărilor semnatare ale acestei convenţii) sau procură specială eliberată de Ambasada sau Consulatul României din ţara respectivă în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces, (după caz), de la Serviciul stare civilă”.

 

    De asemenea, în cazul cetăţenilor aflaţi în străinătate, certificatele/adeverinţele de stare civilă pot fi obţinute şi prin intermediul Ambasadei/Consulatului României în ţara respectivă.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ELIBERAREA EXTRASELOR MULTILINGVE DE PE ACTELE DE STARE CIVILĂ

 

 COMPETENȚA:

-  S.P.C.L.E.P./Primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele de stare civilă;
-  S.P.C.L.E.P./Primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.

  ACTE NECESARE:

 • Cerere tip, care se obţine de la Serviciul Stare civilă;
 • Act identitate titular, în original.

    În cazul în care titularul nu se poate prezenta personal, obţinerea extrasului multilingv se poate face prin împuternicit cu Procură specială autentificată de către un notar public în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea extrasului multilingv de pe actul de naştere/căsătorie (după caz), de la Serviciul Stare civilă”, precum și prin avocat împuternicit de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și, Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare.

     În cazul cetăţenilor aflaţi în străinătate, extrasele multilingve pot fi obţinute de o altă persoană, împuternicită prin procură specială notarială, apostilată cf. Convenţiei de la Haga (în cazul ţărilor semnatare ale acestei convenţii) sau procură specială eliberată de Ambasada sau Consulatul României din ţara respectivă în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea extrasului multilingv de pe actul de naştere/căsătorie (după caz), de la Serviciul stare civilă”.

 

    De asemenea, în cazul cetăţenilor aflaţi în străinătate, extrasele multilingve pot fi obţinute şi prin intermediul Ambasadei/Consulatului României în ţara respectivă.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

DIVORŢUL PE CALE ADMINISTRATIVIĂ

Ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă, dacă ambii soţi sunt de acord cu divorţul şi, dacă nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi.

 ACTE NECESARE:

 • cererea de divorţ pe cale administrativă se depune şi se semnează de ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, de la Primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.

În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor cu surdocecitate, a unui interpret.

 • certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;
 • documentele care fac dovada identităţii în original şi copie;
 • declaraţie autentificată de notarul public în situaţia în care ultima locuinţă comună nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în actele de identitate;
 • dovada achitării taxei de divorț.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

SCHIMBAREA NUMELUI/PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

COMPETENŢA:

Serviciul Stare civilă de la domiciliul solicitantului. 

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea tip de schimbare nume si/sau prenume, completată la Serviciul Stare Civilă;
 • copii simple ale certificatelor de stare civilă ale solicitantului şi după caz, ale persoanei al cărui nume va fi purtat (certificate de nastere, căsătorie sau deces, după caz);
 • un exemplar din Monitorul Oficial al României, partea a III -a, unde s-a publicat solicitarea petentului de schimbare nume/prenume (nu mai vechi de un an);
 • certificatul de cazier judiciar al solicitantului (valabil 6 luni de la data emiterii);
 • certificatul de cazier fiscal al solicitantului (valabil 30 zile de la data emiterii);
 • orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale. 

Cererea, se depune la S.P.C.L.E.P./Primăria unității administrativ – teritoriale de la domiciliul solicitantului, în nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială, autentificată, sau împuternicire avocaţială.     

IMPORTANT!

 1. În cazul schimbării numelui de familie comun purtat in timpul căsătoriei, este necesar consimtamantul dat în formă autentică al celuilat soţ.
 2. Când cererea de schimbare a numelui copilului minor este facută de unul dintre parinti, este necesar acordul celuilalt părinte dat in forma autentică.
 3. În cazul în care minorul a împlinit vârsta de 14 ani, cererea va fi semnată şi de acesta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________