Pentru programare online în vederea eliberării actelor de identitate, puteți face programarea dând click pe acest text.

În baza prevederilor art. 1 al. (1) din O.G. nr. 84/2001 - privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 2104/2004 - pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale, prin H.C.L. nr. 12/2005, s-a aprobat înființarea la nivelul și în subordinea Consiliului local al oraș Năsăud, a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al oraș Năsăud.

Scopul serviciului este acela de a exercita competențele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă și de evidență a persoanelor, precum și de eliberare a documentelor, în sistem de ghișeu unic.

Activitatea serviciului, se desfășoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Năsăud funcționează în următoarea structură:

 • Compartiment Stare Civilă
 • Biroul evidența persoanelor și Ghișeu Unic

Serviciul public comunitar local are următoarele atribuții principale:

 • întocmește, păstrează, ține evidența și eliberează, în sistem de ghișeu unic, certificatele de stare civilă, cărțile de identitate și cărțile de alegător, pașapoarte simple;
 • înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările, intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;
 • întocmește și păstrează registrele de stare civilă, în condițiile legii;
 • soluționează cereri de transcriere a certificatelor si extraselor de stare civila procurate din străinătate si cereri de schimbare a numelui pe cale administrativa;
 • întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum și orice mențiuni făcute pe actele de stare civilăși pe actele de identitate, în condițiile legii;
 • actualizează, utilizeazăși valorifică Registrul local de evidență a populației, care conține datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar respectiv;
 • furnizează, în cadrul Sistemului Național Informatic de Evidență a Populației, datele necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidența Populației;
 • furnizează, în condițiile legii, la solicitarea autorităților și instituțiilor publice centrale, județe și locale, agenților economici ori a cetățenilor, datele de identificare și de adresă ale persoanei;
 • întocmește listele electorale permanente, în colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului Național pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidență a Persoanelor;
 • constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;
 • tine registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 • îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale

COMPONENȚĂ

ȘEF SERVICIU

Seica Gabriela

EVIDENTA PERSOANELOR

Galatan Camelia-Maria 

Ilovan Gabriela


Bucur Marius-Horațiu

Rus Silvia

STAREA CIVILĂ

Floarea Fica

Magdea Tatiana

Bozbiciu Alina-Ramona

EVIDENȚA PERSOANELOR, PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

 

 LUNI

PRIMIRE ACTE

ELIBERARE ACTE

0830 – 1400

1400 – 1600

 MARȚI

PRIMIRE ACTE

ELIBERARE ACTE

0830 – 1400

1400 – 1600

 MIERCURI

PRIMIRE ACTE

ELIBERARE ACTE

0830 – 1400

1400 – 1600

 JOI

PRIMIRE ACTE

*ELIBERARE ACTE

0830 – 1600

1300 – 1600

 VINERI

PRIMIRE ACTE

*ELIBERARE ACTE

0830 – 1200

1200 – 1330

 

Contravaloarea actelor de identitate

CARTEA DE IDENTITATE - 7 LEI;

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE - 1 LEU.


Informare cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂȚENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PROVIZORII

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂȚENIEI ROMÂNE

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA :PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEȚINUT ANTERIOR

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA :SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PRESCHIMBAREA BULETINULUI DE IDENTITATE

FORMULARE

Cerere pentru stabilirea reședinței

Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România

Cerere pentru eliberarea actului de identitate - în format editabil 

"Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului național de evidență a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 și art. 17 din H.G. nr. 1375/2006" (timp mediu de completare 3 minute)

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf, doar în fața lucrătorului de la ghișeu de către solicitant și de către găzduitor, dacă este cazul.

Documentul este în format PDF și necesită instalarea aplicației Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare, editare și tipărire.

Textul îngroșat sau colorat avertizează pentru sporirea atenției și îndeplinirea exactă a cerințelor.