Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Evidenta Populatiei

 

În baza prevederilor art. 1al. (1) din O.G. nr. 84/2001 - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.1 alin. (1) din H.G. nr. 2104/2004 - pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, prin H.C.L. nr. 12/2005, s-a aprobat înfiinţarea la nivelul şi în subordinea Consiliului local al oraş Năsăud, a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraş Năsăud.
Scopul serviciului este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilăşi de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor, în sistem de ghişeu unic.
Activitatea serviciului, se desfăşoarăîn interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Năsăud funcţioneazăîn următoarea structură:
- Compartiment Stare Civila
- Biroul evidenţa persoanelor şi Ghişeu Unic
Serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii principale:
- întocmeşte, păstrează, ţine evidenţa şi eliberează, în sistem de ghişeu unic, certificatele de stare civilă, cărţile de identitate şi cărţile de alegător, paşapoarte simple;
- înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările, intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
- întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
- soluţionează cereri de transcriere a certificatelor si extraselor de stare civila procurate din străinătate si cereri de schimbare a numelui pe cale administrativa ;
- întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum şi orice menţiuni făcute pe actele de stare civilăşi pe actele de identitate, în condiţiile legii;
- actualizează, utilizeazăşi valorifică Registrul local de evidenţă a populaţiei, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv;
- furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, datele necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenţa Populaţiei;
- furnizează, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, judeţe şi locale, agenţilor economici ori a cetăţenilor, datele de identificare şi de adresă ale persoanei;
- întocmeşte listele electorale permanente, în colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului Naţional pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenţă a Persoanelor; constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
- tine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
- îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale
 
 
COMPONENȚĂ
 
ȘEF SERVICIU
SEICA GABRIELA
 
EVIDENTA PERSOANELOR
GALATAN CAMELIA-MARIA 
ILOVAN GABRIELA
MOLDIVAN FLOAREA-LUCREȚIA
MUTHI CALIN-SEBASTIAN
BUCUR MARIUS-HORAȚIU
 
STAREA CIVILĂ
FLOAREA FICA
MAGDEA TATIANA
BOZBICIU ALINA-RAMONA

EVIDENȚA PERSOANELOR, PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:
 

LUNI

PRIMIRE ACTE

08.30 – 13.00

ELIBERARE ACTE

13.00 – 16.30

 

MARȚI

PRIMIRE ACTE

08.30 – 13.00

ELIBERARE ACTE

13.00 – 16.30

 

MIERCURI

PRIMIRE ACTE

08.30 – 13.00

ELIBERARE ACTE

13.00 – 16.30

 

JOI

PRIMIRE ȘI

ELIBERARE ACTE

08.30 – 18.30

 

VINERI

PRIMIRE ACTE

08.30 – 13.00

ELIBERARE ACTE

13.00 – 16.30

 
 
STAREA CIVILĂ, PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:
 

LUNI

PRIMIRE ȘI

ELIBERARE ACTE

08.30 – 16.30

 

MARȚI

PRIMIRE ȘI

ELIBERARE ACTE

08.30 – 16.30

 

MIERCURI

PRIMIRE ȘI

ELIBERARE ACTE

08.30 – 16.30

 

JOI

PRIMIRE ȘI

ELIBERARE ACTE

08.30 – 18.30

 

VINERI

PRIMIRE ȘI

ELIBERARE ACTE

08.30 – 16.30

 
 


ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PROVIZORII

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA :PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA :SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR
 
 

FORMULARE