Evidenta Populatiei

Pentru programare online în vederea eliberării actelor de identitate, puteți face programarea dand click pe acest text.

În baza prevederilor art. 1 al. (1) din O.G. nr. 84/2001 - privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 2104/2004 - pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale, prin H.C.L. nr. 12/2005, s-a aprobat înființarea la nivelul și în subordinea Consiliului local al oraș Năsăud, a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al oraș Năsăud.

Scopul serviciului este acela de a exercita competențele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă și de evidență a persoanelor, precum și de eliberare a documentelor, în sistem de ghișeu unic.

Activitatea serviciului, se desfășoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Năsăud funcționează în următoarea structură:

 • Compartiment Stare Civilă
 • Biroul evidența persoanelor și Ghișeu Unic

Serviciul public comunitar local are următoarele atribuții principale:

 • întocmește, păstrează, ține evidența și eliberează, în sistem de ghișeu unic, certificatele de stare civilă, cărțile de identitate și cărțile de alegător, pașapoarte simple;
 • înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările, intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;
 • întocmește și păstrează registrele de stare civilă, în condițiile legii;
 • soluționează cereri de transcriere a certificatelor si extraselor de stare civila procurate din străinătate si cereri de schimbare a numelui pe cale administrativa;
 • întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum și orice mențiuni făcute pe actele de stare civilăși pe actele de identitate, în condițiile legii;
 • actualizează, utilizeazăși valorifică Registrul local de evidență a populației, care conține datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar respectiv;
 • furnizează, în cadrul Sistemului Național Informatic de Evidență a Populației, datele necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidența Populației;
 • furnizează, în condițiile legii, la solicitarea autorităților și instituțiilor publice centrale, județe și locale, agenților economici ori a cetățenilor, datele de identificare și de adresă ale persoanei;
 • întocmește listele electorale permanente, în colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului Național pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidență a Persoanelor;
 • constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;
 • tine registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 • îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale

COMPONENȚĂ

ȘEF SERVICIU

Seica Gabriela

EVIDENTA PERSOANELOR

Galatan Camelia-Maria 

Ilovan Gabriela
Moldovan Floarea-Lucreția

Bucur Marius-Horațiu

Rus Silvia

STAREA CIVILĂ

Floarea Fica

Magdea Tatiana

Bozbiciu Alina-Ramona

EVIDENȚA PERSOANELOR, PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

 

 LUNI

PRIMIRE ACTE

ELIBERARE ACTE

0830 – 1300

1300 – 1630

 MARȚI

PRIMIRE ACTE

ELIBERARE ACTE

0830 – 1300

1300 – 1630

 MIERCURI

PRIMIRE ACTE

ELIBERARE ACTE

0830 – 1300

1300 – 1630

 JOI

PRIMIRE ACTE

*ELIBERARE ACTE

0830 – 1830

1300 – 1830

 VINERI

PRIMIRE ACTE

*ELIBERARE ACTE

0830 – 1300

1300 – 1400

 

Contravaloarea actelor de identitate

CARTEA DE IDENTITATE - 7 LEI;

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE - 1 LEU.


Informare cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂȚENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PROVIZORII

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂȚENIEI ROMÂNE

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA :PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEȚINUT ANTERIOR

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA :SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PRESCHIMBAREA BULETINULUI DE IDENTITATE

FORMULARE

Cerere pentru stabilirea reședinței

Cerere pentru eliberarea actului de identitate

Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România