link direct : http://ns.primarianasaud.ro/aadl.php

PROGRAM ANUAL DE ACHIZIȚII PUBLICE PROPUSE PE ANUL 2019 TRIM. III+IV

PROGRAM ANUAL DE ACHIZIȚII PUBLICE PROPUSE PE ANUL 2018 TRIM. I+II

PROGRAM ANUAL DE ACHIZIȚII PUBLICE PROPUSE PE ANUL 2017

PROGRAM ANUAL DE ACHIZIȚII PUBLICE PROPUSE PE ANUL 2016

PROGRAM ANUAL DE ACHIZIȚII PUBLICE PROPUSE PE ANUL 2015

PROCEDURI DE ACHIZIȚII PUBLICE DERULATE ÎN DECURSUL ANULUI 2018

PROCEDURI DE ACHIZIȚII PUBLICE DERULATE ÎN DECURSUL ANULUI 2017

PROCEDURI DE ACHIZIȚII PUBLICE DERULATE ÎN DECURSUL ANULUI 2016

PROCEDURI DE ACHIZIȚII PUBLICE DERULATE ÎN DECURSUL ANULUI 2015

 Atribuțiile Biroului Achiziții Publice:

 • (1) Atribuțiile salariaților din cadrul Biroului Achiziții Publice privind organizarea  procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică consta în:
 • întocmirea programului anual al achizițiilor
 • primirea și analizarea referatelor de necesitate;
 • primirea și analizarea caietelor de sarcini
 • primirea și analizarea listelor cu cântați de lucrări
 • primirea și analizarea temelor de proiectare
 • verifica existență fondurilor alocate in buget pentru fiecare achiziție in parte;
 • alegerea procedurii de achiziție publică
 • stabilește prin nota justificativă criteriile de calificare și selecție a ofertanților, precum și criteriile de atribuire;
 • elaborarea, înaintarea spre semnare și punerea la dispoziția potențialilor ofertanți a documentațiilor de atribuire/fiselor de date
 • elaborarea invitațiilor sau a anunțurilor de participare
 • transmiterea spre publicare în SICAP (www.sicap-prod.e-licitatie.ro)
 • elaborarea și înaintarea spre semnare a referatelor și dispozițiilor pentru constituirea Comisiei de evaluare și numirea
 • transmiterea informațiilor solicitate în baza unor prevederi legale;
 • primirea și soluționarea solicitărilor de clarificare la documentația de atribuire;
 • primirea ofertelor;
 • participa la deschiderea ofertelor;
 • redactarea proceselor verbale și a rapoartelor aferente procedurilor de achiziții publice;
 • participarea la ședințele Comisiei
 • verificarea propunerilor tehnice și financiare;
 • stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme și a ofertelor admisibile
 • primirea și înaintarea în vederea soluționării și redactarea actului prin care Comisia de evaluare soluționează contestațiile;
 • elaborarea și înaintarea spre semnare a contractelor de achiziție publică
 • întocmirea notelor interne pentru restituirea garanțiilor de participare către ofertanții câștigători și necâștigători;

  (2) Biroul Achiziții Publice mai are următoarele atribuții:

 • preluarea de la compartimentele de specialitate a proceselor verbale de recepție parțială și finală
 • întocmirea actelor constatatoare pentru fiecare procedura în baza proceselor verbale parțiale sau finale.