Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Gestiunea Deseurilor Salubrizare Mediu Transporturi

Compartimentul Gestiunea Deşeurilor, Salubrizare, Mediu, Transporturi.

Activitatea compartimentului: are la bază un pachet de legi, hotărâri de guvern, ordonanţe de urgenţă, hotărâri ale Consiliului Local, norme sanitare, elaborate pentru satisfacerea cererii cetăţenilor din oraşul Năsăud şi cele 2 cartiere Luşca şi Liviu Rebreanu.

- Ordonanţa de Urgenţă (republicată) nr.195/2005, privind protecţia mediului;

- Ordonanţa de Urgenţă (republicată) nr.243/2000, privind protecţia atmosferei;

- Ordonanţa de Urgenţă (republicată) nr.21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobate şi modificate cu Legea nr.515/2002;

- Ordinul 536/1997 al Ministrului Sănătăţii, privind aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei

- Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 20/2002, privind gospodărirea urbană a Oraşului Năsăud şi a celor două cartiere Luşca şi Liviu Rebreanu;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

- Hotărârea Guvernului nr.878/2005, privind accesul publicului la informaţiile privind mediul;

- Legea 416/2001, privind venitul minim garantat;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Legea nr.49/2006, raportate la Regulamentul de aplicare a acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.1391/2006;

- Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.1501/2006, privind procedura înmatriculării, radierii şi eliberării autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe, a vehiculelor;

- Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr.41/2007, pentru aprobarea Regulamentelor privind activitatea de înregistrare a vehiculului pentru care nu există obligaţia înmatriculării;

- Legea nr.421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului;

- Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- Legea nr.101/2006, privind serviciul de salubrizare al localităţilor;

- Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului României nr.78/2000, privind regimul deşeurilor;

- Hotărârea Guvernului nr.349/2002, privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

- Ordinul nr.880/2004, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Hotărârea Guvernului nr.1470/2004 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor şi Planului Naţional de Gestiune a Deşeurilor;

- Hotărârea Guvernului nr.448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electrocasnice (DEEE);

- Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;

- Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;

- Legea nr.152/1998, privind înfiinţarea ANL, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului României nr.60/2004;

- Legea nr.61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;

Acest compartiment este subordonat direct viceprimarului şi colaborează cu toate compartimentele din primărie.

Atribuţii cu caracter general ale Compartimentului:

- Gestionarea deşeurilor şi salubrizare:

Ø urmăreşte şi răspunde de respectarea graficelor de ridicare a rezidurilor menajere de către prestatorul de servicii;

Ø urmăreşte menţinerea curăţeniei şi ordinii la punctele de depozitare stabilite pentru rezidurile menajere şi materiale refolosibile;

Ø urmăreşte modul de depozitare a materialelor, inclusiv cele rezultate din demolări;

Ø urmăreşte starea de funcţionare a gurilor de scurgere pentru evacuarea apelor meteorice ;

Ø asigură legătura cu cetăţenii din localităţile componente Luşca şi Liviu Rebreanu şi face propuneri pentru rezolvarea problemelor edilitar gospodăreşti ale acestora;

Ø verifică starea de curăţenie a spaţiilor verzi, a spaţiilor de joacă pentru copii, a malurilor râului Someş dar şi a pâraielor ce traversează oraşul, respectiv Valea Podului, Valea Spinului, Valea Caselor şi Valea Malului;

Ø constată şi face propuneri pentru sancţionarea în conformitate cu legislaţia în vigoare, persoanelor fizice şi juridice care încalcă normele de gospodărire întreţinere şi curăţenie a oraşului;

Ø soluţionează în termen corespondenţa repartizată;

Ø asigură efectuarea salubrizării pe drumurile publice;

- ANL-uri şi locuinţe sociale, acte necesare pentru dosar:

Ø cerere;

Ø certificate de naştere în copie a membrilor de familie;

Ø copie B.I./C.I.;

Ø certificat de căsătorie (dacă este cazul)

Ø adeverinţă de la locul de muncă obligatoriu în Năsăud

- maşini fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului;

- înregistrarea vehiculelor, mopedelor, atelajelor;

Acte necesare:

Ø cererea solicitantului;

Ø copie BI/CI sau sau CUI pentru persoane juridice;

Ø actul de proprietate al vehiculului în original şi copie (traducere legalizată în cazul vehiculelor pentru care există acte eliberate de alte ţări);

Ø dovada de efectuare a inspecţiei tehnice;

Ø dovada încheierii asigurării obligatorie de răspundere civilă auto;

Ø dovada plăţii taxei de înregistrare la biroul Impozite şi taxe;

Ø dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu nr. de înregistrare;

- planifică şi controlează activitatea de muncă în folosul comunităţii cu personalul cuprins conform Legii 416/2001, privind venitul minim garantat;

- coordonează activitatea de MEDIU pe sectorul oraşului Năsăud şi a celor doua cartiere Luşca şi Liviu Rebreanu;

Ø propune măsuri obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice cu privire la întreţinerea şi înfumuseţarea clădirilor a curţilor a curţilor şi împrumuturilor acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri, arborilor şi arbuştilor decorativi;

Ø constată contravenţii şi aplică sancţiuni persoanelor fizice şi juridice care încalcă normele de gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare;

Ø organizează şi răspunde de redifuzarea acţiunilor de deratizare şi dezinsecţie la nivelul oraşului Năsăud şi a celor doua cartiere Luşca şi Liviu Rebreanu;

Ø răspunde la sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor prin ieşire în teren şi luarea de măsuri în limitele atribuţiilor şi a legalitaţii;

Ø organizează şi răspunde de acţiunile lunare de colectare a DEFE;

Ø asigură intervenţia cu personal lucrativ în situaţii de urgenţă;

Ø eliberează rapoarte pentru iniţierea de proiecte de hotărare, dispoziţii, pentru rezolvarea diferitelor probleme;

 


 

Cerere Vehicul

Cerere Moped

Cerere Atelaj