Program cu publicul:

Luni - Joi 8:00 - 16:00

Vineri 8:00 - 13:30

 Cadrul legal:

 • Legea nr. 12/1990, privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale, ilicite, modificată prin Legea nr. 42/1991, Legea nr. 105/1997, Legea nr. 177/1998;
 • Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 359/2004, privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociaților familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice;
 • Hotărârea nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;
 • Hotărârea nr. 1334/2004, privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii și disciplinei comerciale în piețele agroalimentare;
 • Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, privind desfășurarea activităților economice  de către persoanele fizice  autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale.

Domeniu de activitate:

 • Verifică dacă agenții economici cu profil comercial efectuează acte de comerț cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege;
 • Verifică actele și documentele de proveniență a produselor, înregistrarea mărfurilor, precum și modul de conducere a evidențelor contabile, pentru a stabili dacă nu se urmărește ținerea unei duble evidențe contabile, în scopul sustragerii de la plata unor impozite și taxe;
 • Constată contravențiile la dispozițiile legale și aplică sancțiuni contravenționale;
 • Colaborează cu organele de stat în domeniul comerțului și prestărilor de servicii, cu organele de poliție și alte organe de control specializate;

Acte eliberate:

 • Procese-verbale de constatare a contravențiilor;
 • Răspunsuri la sesizări și note de constatare;
 • Eliberarea autorizațiilor activităților economice pe baza liberei inițiative;
 • Eliberarea autorizaților de funcționare pentru activități comerciale și prestatoare de servicii;

Documentele necesare privind eliberarea autorizației de funcționare

 • actul constitutiv al societății sau autorizația P.F.A/ I.I./ I.F. ( copie);
 • certificatul de înregistrare, eliberat de Registrul Comerțului (copie);
 • certificatul constatator după caz, dacă din actul constitutiv al societății nu este declarat punctul de lucru, eliberat de Registrul Comerțului ( copie);
 • actul de proprietate a spațiului sau contractul de închiriere, încheiat între părți pentru punctul de lucru / sediu (copie);
 • autorizație sanitară de funcționare (în cazul activităților de alimentație publică);
 • autorizația sanitar-veterinară ( în cazul desfacerii mărfurilor de origine animală);
 • chitanța privind taxa firmă
 • certificat de atestare fiscală emis de biroul impozite și taxe al Primăriei orașului Năsăud;
 • contract prestări servicii, încheiat cu o firmă de salubritate;

Toate aceste documente vor fi însoțite de cererea-tip, din care reiese programul de lucru al unității.

 • Dă dispoziții obligatorii, în scris, agenților economici controlați, pentru înlăturarea deficiențelor constatate ;
 • Înregistrează notificările depuse de agenții economici de pe raza orașului Năsăud care efectuează vânzări de lichidare și soldare;
 • Verifică desfășurarea activităților comerciale din piețe, târguri, oboare, locuri și parcuri de distracții și din toate zonele publice;
 • Controlează igiena și salubritatea localurilor publice și produselor alimentare puse în vânzare pentru populație;
 • Interzice livrarea, preluarea, expunerea sau  vânzarea mărfurilor depreciate calitativ, fără etichetări corespunzătoare, cu toate elementele de identificare sau cu termenele de garanție și valabilitate expirate;
 • Controlează marcarea, etichetarea și afișarea în unități, la locurile de desfacere sau servire, a prețurilor și tarifelor, a categoriei de calitate a produselor sau serviciilor, a listei de prețuri sau tarife, conform prevederilor legale;
 • Verifica existența și respectarea orarului de funcționare aprobat  de primărie, pentru fiecare structură de vânzare;