COMPARTIMENTUL AGRICOL îndeplinește următoarele atribuții:

 • soluționarea cererilor și redactarea răspunsurilor la cererile adresate Compartimentului Agricol
 • transcrierea și completarea pe anul în curs în noile registre agricole a pozițiilor din vechile registre reprezentând gospodăriile populației deținătoare de terenuri agricole și animale;
 • deschiderea de noi poziții în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau deținători de animale;
 • operarea modificărilor în Registrul Agricol ca urmare a vânzărilor-cumpărărilor, moșteniri, donații, schimbări ale categoriilor de folosință a terenurilor;
 • ține evidența gospodăriilor populației deținătoare de terenuri agricole și animale
 • înscrierea titlurilor de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate în conformitate cu Legea Fondului Funciar și legea 10/2001;
 • conduce evidențele persoanelor fizice sau juridice care au terenuri în arendă conform Legii 16/1994;
 • întocmește și eliberează adeverințe de proprietate cu situația existentă în registrul agricol,
 • întocmește și eliberează certificate de producător ( pentru vânzări de produse agricole ), potrivit evidențelor pe care le dețin după o prealabila verificare in teren;
 • întocmește procesele verbale și vizează trimestrial certificatele de producător.
 • întocmirea tabelului nominal cu titularii de certificate de producător pentru anul agricol 2011-2012 și afișarea pentru asigurarea publicității acestora conform art. 7 din HGR. nr. 661/2201
 • comunicarea la Impozite și Taxe a modificărilor survenite la vechile proprietăți înscrise în Registrul Agricol precum și comunicarea noilor proprietari.
 • verifică în teren reclamațiile și sesizările privind registrul agricol,
 • conduce evidența asociațiilor agricole cu personalitate juridică,
 • întocmește și eliberează adeverințe de șomaj, ajutor social, handicap, succesiune și burse.
 • verificări în teren a veridicității datelor declarate în registru agricol;
 • centralizează toate datele înscrise în registrul agricol: 

- nr. pozițiilor înscrise în Registrul Agricol
- terenuri aflate în proprietate pe categorii de teren
- modul de utilizare a suprafețelor agricole situate pe raza localității
- suprafața arabilă cultivată pe raza localității pe culturi
- pomi fructiferi răzleți pe raza localității
- suprafața plantațiilor pomicole și numărul pomilor pe raza localității
- evoluția efectivelor de animale în cursul anului, aflate în proprietatea gospodăriilor /exploatațiilor agricole
- utilaje, instalații pentru agricultură, mijloace de transport cu tracțiune animală și mecanică existente la începutul anului pe raza localității - aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor pe raza localității
- utilizarea îngrășămintelor chimice la principalele culturi. - producția vegetală obținută de gospodăriile/exploatațiile agricole pe raza localității. 

 • Numerotarea actelor și întocmirea proceselor-verbale de predare-primire pentru arhivarea documentelor din cadrul Compartimentului Agricol
 • Întocmirea borderourilor în vederea expedierii corespondenței adresată Compartimentului Agricol
 • relații cu publicul privind Registrul Agricol, 3 zile /săptămână în sala ghișeelor (piramidă).
 • actualizează zilnic baza de date informatizată în programul electronic privind gospodăriile din Registru Agricol
 • îndeplinirea oricăror alte sarcini, care nu sunt cuprinse în fișa postului, în funcție de solicitările conducerii primăriei sau ale șefului sau direct, participând și la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituției privind sesizări, verificări, reclamații, proiecte;
 • Înregistrarea și eliberarea adeverințelor pentru persoanele îndreptățite privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru subvenționarea motorinei pentru lucrările din agricultură
 • Participă la Programul de verificare în teren a veridicității datelor înscrise în evidențele fiscale și în registrul agricol a terenurilor agricole intravilane.
 • Colaborarea cu alte compartimente din cadrul instituției, care au drept obiect de activitate suprafețe de terenuri, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice, sau în proprietatea publică sau privată a Statului Român sau unității administrativ-teritoriale.
 • Întocmește diferite situații privind date și informații referitoare la persoanele fizice care dețin terenuri date în arendă, informații referitoare la persoanele juridice care dețin terenuri , informații referitoare la persoanele fizice care dețin terenuri în proprietate, în vederea verificării modului de declarare și stabilirea impozitului datorat de persoanele fizice/juridice prin punerea de acord a datelor referitoare la terenurile înscrise în Registrul Agricol, informații solicitate de Curtea de Conturi.
 • Corespondența cu alte instituții
 • efectuarea studiu individual și documentare în domeniul legislației aplicabile;
 • Perfecționarea profesională prin urmărirea legislației, participarea la cursuri de specialitate și punerea în practică a cunoștințelor acumulate