Impozite si TaxeAtribuțiile serviciului:


- Activitatea biroului se bazează pe stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale datorate de către persoane fizice și juridice, denumite contribuabili;

- Biroul impozite și taxe eliberează contribuabililor, persoane fizice și juridice, adeverințe și certificate referitoare la evidențele fiscale existente; Contribuabilii, persoane juridice, calculează impozitul sau taxa datorată anual și depun „declarația de impunere" la biroul de impozite și taxe, din cadrul Primăriei orașului Năsăud în termen de 30 de zile de la data dobândirii unor bunuri impozabile sau taxabile, după caz, în vederea determinării valorilor impozabile, precum și a impozitelor sau taxelor aferente.

- Participă la fundamentarea bugetului la partea de venituri;

- Organizează, îndrumă și urmărește: primirea, verificarea, operarea în baza de date și arhivarea declarațiilor de impunere pentru impozite si taxe locale;

- Răspunde de întocmirea și realizarea programului de control fiscal privind impozitele și taxele locale;

- Propune în condițiile legii masuri pentru soluționarea obiecțiunilor și contestațiilor împotriva actelor de control și de impunere, care au ca obiect constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, a accesoriilor acestora, întocmite de organele de specialitate din cadrul serviciului;

- Organizează activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele și taxele locale; Analizează după fiecare termen de plată , pe baza evidentei analitice, lista debitorilor persoane fizice si juridice, care înregistrează restanțe la plata impozitelor și taxelor locale și începe procedura de recuperare a creanțelor bugetare în conformitate cu prevederile legale; Verifică și avizează efectuarea compensărilor și restituirilor de impozite și taxe;

- Verifica și analizează dosarele depuse de contribuabili persoane fizice si juridice conform legislației în vigoare, prin care se solicită acordarea unor înlesniri la plata impozitelor și taxelor locale și întocmește raportul de specialitate pe care îl înaintează spre aprobare Consiliului Local;

- Stabilește și aplica măsurile ce se impun pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-și achită în termen obligațiile fiscale;

- Organizează arhivarea și păstrarea dosarelor fiscale și celorlalte documente referitoare la depunerea și încasarea debitelor;

- Certifică prezenta la serviciu a personalului și ia masuri pentru întocmirea evaluărilor si obiectivelor anuale, a fiselor de post ale salariaților din subordine, propune calificativul conform prevederilor legale și aplicarea măsurilor disciplinare în cazul nerespectării obligațiilor de serviciu;

- Colaborează cu celelalte compartimente ale Primăriei, cu societățile bancare și cu alte instituții, în vederea încasării impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice;

- Întocmește documentele necesare de executare silita pentru debitorii care nu își plătesc de buna voie obligațiile datorate bugetului local conform OG 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscală.

- Aduce la cunoștința conducerii și informează organele abilitate ori de cate ori constată fapte care constituie infracțiuni conform prevederilor legale;

- Îndeplinește orice alte atribuții rezultate din HCL și dispozițiile Primarului.


FORMULARE


Model ITL-001 (detalii)
- Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice

Model ITL-003 (detalii)
- Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice

Model ITL-005 (detalii)
- Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice/juridice

Model ITL-006 (detalii)
- Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă persoane fizice/juridice

Model ITL-007 (detalii)
- Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice

Model ITL-008 (detalii)
- Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale și alte venituri la bugetul local - persoane fizice

Model ITL-010 (detalii)
- Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane juridice

Model ITL-011 (detalii)
- Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice

Model ITL-013 (detalii)
- Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate

Model ITL-014 (detalii)
- Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Model ITL-015 (detalii)
- Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozitele, taxe locale și alte venituri la bugetul local - persoane juridice

Model ITL-023 (detalii)
- Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale