Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Impozite si Taxe

Atribuţiile serviciului:
- Activitatea biroului se bazează pe stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale datorate de către persoane fizice şi juridice, denumite contribuabili;
- Biroul impozite şi taxe eliberează contribuabililor, persoane fizice şi juridice, adeverinţe şi certificate referitoare la evidenţele fiscale existente;Contribuabilii, persoane juridice, calculează impozitul sau taxa datorată anual şi depun „declaraţia de impunere" la biroul de impozite şi taxe, din cadrul Primăriei oraşului Năsăud în termen de 30 de zile de la data dobândirii unor bunuri impozabile sau taxabile, după caz, în vederea determinării valorilor impozabile, precum şi a impozitelor sau taxelor aferente.
- Participă la fundamentarea bugetului la partea de venituri;
- Organizează, îndrumă şi urmăreşte: primirea, verificarea, operarea în baza de date şi arhivarea declaraţiilor de impunere pentru impozite si taxe locale;
- Răspunde de întocmirea şi realizarea programului de control fiscal privind impozitele şi taxele locale;
- Propune în condiţiile legii masuri pentru soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor împotriva actelor de control şi de impunere, care au ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a accesoriilor acestora, întocmite de organele de specialitate din cadrul serviciului;
- Organizează activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele şi taxele locale; Analizează după fiecare termen de plată , pe baza evidentei analitice, lista debitorilor persoane fizice si juridice, care înregistrează restanţe la plata impozitelor şi taxelor locale şi începe procedura de recuperare a creanţelor bugetare în conformitate cu prevederile legale; Verifică şi avizează efectuarea compensărilor şi restituirilor de impozite şi taxe;
- Verifica şi analizează dosarele depuse de contribuabili persoane fizice si juridice conform legislaţiei în vigoare, prin care se solicită acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale şi întocmeşte raportul de specialitate pe care îl înaintează spre aprobare Consiliului Local;
- Stabileşte şi aplica măsurile ce se impun pentru iniţierea unor acţiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea şi atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităţilor şi persoanelor care nu-şi achită în termen obligaţiile fiscale ;
- Organizează arhivarea şi păstrarea dosarelor fiscale şi celorlalte documente referitoare la depunerea şi încasarea debitelor;
- Certifică prezenta la serviciu a personalului şi ia masuri pentru întocmirea evaluărilor si obiectivelor anuale, a fiselor de post ale salariaţilor din subordine, propune calificativul conform prevederilor legale şi aplicarea măsurilor disciplinare în cazul nerespectării obligaţiilor de serviciu;
- Colaborează cu celelalte compartimente ale Primăriei, cu societăţile bancare şi cu alte instituţii, în vederea încasării impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice;
- Întocmeşte documentele necesare de executare silita pentru debitorii care nu işi plătesc de buna voie obligaţiile datorate bugetului local conform OG 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscală.
- Aduce la cunoştinţa conducerii şi informează organele abilitate ori de cate ori constată fapte care constituie infracţiuni conform prevederilor legale;
- Îndeplineşte orice alte atribuţii rezultate din HCL şi dispoziţiile Primarului.


FORMULARE

Model ITL-001 (detalii)
- Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice

Model ITL-003 (detalii)
- Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice

Model ITL-005 (detalii)
- Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice/juridice

Model ITL-006 (detalii)
- Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă persoane fizice/juridice

Model ITL-007 (detalii)
- Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice

Model ITL-008 (detalii)
- Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local - persoane fizice

Model ITL-010 (detalii)
- Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane juridice

Model ITL-011 (detalii)
- Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice

Model ITL-013 (detalii)
- Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate

Model ITL-014 (detalii)
- Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

Model ITL-015 (detalii)
- Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozitele, taxe locale şi alte venituri la bugetul local - persoane juridice

Model ITL-023 (detalii)
- Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale