Program cu publicul:

Luni - Joi : 8:00 - 16:00
Vineri : 8:00 - 13:30

Ghid pentru voucher de energie electrică

Ajutorul de încălzire se va acorda în 2021 astfel:

Venit net mediu lunar pe membru de familie / Procent compensare

 • 0 – 200 lei – 100%
 • 200,1 – 320 lei – 90%
 • 320,1 – 440 lei – 80%
 • 440,1 – 560 lei – 70%
 • 560,1 – 680 lei – 60%
 • 680,1 – 920 lei – 50%
 • 920,1 – 1040 lei – 40%
 • 1040,1 – 1160 lei – 30%
 • 1160,1 – 1280 lei – 20%
 • 1280,1 – 1386 lei –10%
 • 1280,1 – 2053 lei – 10%

FORMULARE ȘI ACTE NECESARE AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIRE

Anunț ajutoare încălzire noiembrie 2022 - martie 2023

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței.

Cerere declarație pe proprie răspundere pentru încălzire.pdf

Cerere declarație pe proprie răspundere pentru încălzire, editabil.pdf (în Adobe Reader)

ACORDARE LAPTE PRAF

CADRU LEGAL

Ordinul nr. 410/449/2001, pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-11 luni care nu beneficiază de lapte matern

PROCEDURA
Pentru eliberarea laptelui praf sunt necesare următoarele acte:

* rețeta pe luna în curs eliberată de medicul de familie, completată pe verso cu:

1. seria și numărul actului de identitate al reprezentantului legal

2. data eliberării actului de identitate

3. cantitatea de lapte praf primită

4. data la care se ridică laptele praf

5. semnătura reprezentantului legal

* certificatul de naștere al copilului

* actul de identitate al reprezentantului legal

ALOCAȚIILE DE STAT PENTRU COPII

CADRU LEGAL

Legea nr. 61/1993 privind acordarea alocației de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

PROCEDURA

Pentru stabilirea dreptului la alocația de stat pentru copii sunt necesare următoarele acte:

- Dosar plic

- Certificatul de naștere al copilului original și copie xerox

- Buletinele de identitate ale ambilor părinți ai copilului, original și copie xerox

- Copie după certificatul de căsătorie

- Unde este cazul xerox de pe decizia de înfiere sau de pe hotărârea de încredințare sau de plasament ale comisiei pentru protecția copilului. Pentru copii născuți în străinătate sau care au locuit o perioada în străinătate (state membre UE) este necesar și formularul E411 care se poate procura de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud- str. Liviu Rebreanu nr. 59

NOTĂ 

Alocația de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 61/1993, se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetățeni români, fără discriminare, precum și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora.

Beneficiază de alocație de stat pentru copii și cetățeni străini, precum și al persoanelor fără cetățenie rezidenți/rezidențe în România, în condițiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinții.

ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

Alocația pentru susținerea familiei - se acordă în conformitate cu prevederile:

· Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare

· HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 cu modificările și completările ulterioare

Acordarea acestei prestații are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării școlii, a cursurilor unei forme de învățământ, organizate potrivit legii, de către copiii de vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse,

a) Cine poate beneficia?

- familiile cu venituri reduse (până în 530 lei/membru familie) care au în creștere și îngrijire copii cu vârsta până la 18 ani

- familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună, denumită în continuare familie.

- familia formată din bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună.

- familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta, denumită în continuare familie monoparentală.

b) Cuantumul alocației

Cuantumul alocației pentru susținerea familiei (pentru familia formată din soț-soție sau bărbatul și femeia necăsătoriți) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la de 200 lei:

- 82 de lei pentru familia cu un copil

164 de lei pentru familia cu doi copii

246 de lei pentru familia cu trei copii

328 de lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii

Cuantumul alocației pentru susținerea familiei (pentru familia formată din soț-soție sau bărbatul și femeia necăsătoriți) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 200,01 și 530 de lei:

- 75 de lei pentru familia cu un copil

150 de lei pentru familia cu doi copii

225 de lei pentru familia cu trei copii

300 de lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii

Cuantumul alocației monoparentale pentru familia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei:

107 lei pentru familia cu un copil

214 lei pentru familia cu doi copii

321 de lei pentru familia cu trei copii

428 de lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii

Cuantumul alocației monoparentale pentru familia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 200,01 și 530 de lei :

102 lei pentru familia cu un copil

204 lei pentru familia cu doi copii

306 lei pentru familia cu trei copii

408 lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii

c) Acte necesare (copie și original):

- dosar cu șină și dosar plic;

- cererea tip;

- actele de identitate în copie și original;

- extras de cont pe numele titularului de cerere pentru cei care doresc ca banii să fie virați în cont;

Copii xerox după:

- cărțile de identitate ale membrilor familiei trecuți de 14 ani;

- certificate de naștere pentru copii

- certificat de căsătorie, sentința de divorț, Hotărâri de încredințare sau plasament a minorilor din care să rezulte cărui părinte i s-a/s-au încredințat copilul/copiii, certificat de deces;

- hotărâre judecătorească de stabilire a pensiei alimentare pentru copii

Certificate:

- Certificat de invaliditate

- Certificat de încadrare într-un grad de handicap

Adeverințe:

- cu veniturile impozabile, de la Administrația Financiară a orașului Năsăud, pentru fiecare părinte și copil peste 18 ani;

- cu bunurile impozabile de la Primăria Năsăud (Birou impozite și taxe) pentru fiecare părinte și copil peste 18 ani;

- pentru elevii sub 18 ani o adeverință de la instituțiile de învățământ din care să reiasă că frecventează școala, numărul de absențe și nota la purtare pe semestrul anterior depunerii cererii

- pentru elevii peste 18 ani și pentru studenți o adeverință de la instituțiile de învățământ din care să reiasă că urmează cursurile învățământului la zi,

Acte doveditoare ale veniturilor realizate în luna PRECEDENTĂ depunerii cererii:

- de salarizare cu venitul net/lună și valoarea bonurilor de masă, indemnizația soțiilor de militari, etc;

- cu indemnizații pentru creșterea copilului, de șomaj, etc;

- stimulentul de inserție

- sprijin lunar

- decizie de pensionare (după caz)

- alocații de plasament pentru copii

- cupoane șomaj,

- cupoane de pensii (limită de vârstă, de invaliditate, etc.)

- mandat poștal în cazul în care există pensie de întreținere;

e) Unde se depun dosarele?

Adresa: Primăria Năsăud - DAS , Piața Unirii nr. 15, Județul Bistrița-Năsăud

Telefon: 0263-361027 sau 0263-361026;

Fax: 0263-361029

f) Program de lucru cu publicul:

- luni 8,30-14,00

- marți 8,30-14,00

- miercuri 8,30-14.00

- joi 8,30-14,00

- vineri 8,30-12,00

INDEMNIZAȚIE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI/STIMULENTULUI DE INSERȚIE

CADRU LEGAL 
Ordonanța de urgenta nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, cu modificările și completările ulterioare.

DOSARUL PT. OBȚINEREA INDEMNIZAȚIEI DE CREȘTERE A COPILULUI CONFORM OUG 111/ 08.12.2010 cu modificările și completările ulterioare CUPRINDE:

1. Dosar plic și Cerere tip de acordare a indemnizației + 2 declarații tip; DOSARUL SE DEPUNE PERSONAL

2. Adeverință tip(anexa nr. 2) completată de angajator (de la locul de muncă); Decizia de suspendare a activității.

3. Copie de pe cererea depusă la angajator pt. solicitarea concediului de creștere a copilului, aprobată și ștampilată;

4. Raport per salariat, extras din program REVISAL (certificat pentru conformitate de către angajator) – pentru ambii părinți

5. Acte de identitate ale soților, certificatul de căsătorie și certificatele de naștere ale copiilor-originale și copii xerox

6. Adeverință privind veniturile realizate în ultimii 2 ani anterior datei nașterii copilului de la Administrația Finanțelor Publice – Năsăud – pentru ambii părinți;

7. Copie de pe certificatul de persoană cu handicap al copilului (după caz);

8. extras de cont pentru cei care doresc să se vireze banii în cont curent sau de card – pe numele titularului de cerere.

Depunere: în termen de 60 de zile lucrătoare începând cu următoarea zi a finalizării concediului de maternitate.

Indemnizația de creștere a copilului se acordă până la vârsta de 2 ani a acestuia, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Indemnizația minimă lunară este de 1233 lei cu dreptul ca în cazul întoarcerii la muncă cu cel puțin 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, să se poată solicita stimulentul de inserție de 650 lei lunar, drept ce poate fi acordat până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

BINE DE ȘTIUT PENTRU ANGAJATOR LA COMPLETAREA ADEVERINȚEI TIP (ANEXA 2)

- perioada indemnizației de maternitate cuprinde concediul medical prenatal + concediu medical postnatal (lăuzie)

- pentru calcularea datei la care se împlinesc 42 de zile din concediu de lăuzie se ia în calcul inclusiv data nașterii copilului)

(exemplu: copil născut în data de 17.12.2015 – cea de-a 42-a ZI este 27.01.2016)

Data începerii concediului de creștere a copilului:

- va fi următoarea zi după data finalizării concediului de maternitate și a finalizării celor 42 de zile din concediu de lăuzie, nu poate fi mai repede de aceste date și nu poate coincide cu aceste date.

DOSARUL SE DEPUNE PERSONAL

TERMEN 

Dosarele întocmite pentru luna în curs se înaintează până în data de 5 a lunii următoare la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud. 

INDEMNIZAȚIE ÎNSOȚITOR PENTRU PERSOANE CU HANDICAP GRAV

CADRU LEGAL 

- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PROCEDURA 

În vederea stabilirii dreptului la indemnizație însoțitor pentru persoanele cu handicap grav sunt necesare următoarele acte:

 • Dosar cu șină
 • Cerere

Copii xerox după:

- Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (gradul grav de handicap)

- Acordul de la DGASPC cu opțiunea persoanei încadrate în gradul de handicap grav pentru stabilirea dreptului la indemnizație însoțitor cu excepția nevăzătorilor încadrați în gradul de handicap grav

- Certificat de naștere / act de identitate (cu domiciliul în orașul Năsăud)

- Act de identitate al reprezentantului legal

- Actele mai sus menționate se solicita și în original pentru conformitate

- Acte justificative venituri (daca este cazul)

TERMEN 

Aprobarea dreptului se face prin dispoziție a Primarului, cu luna următoare depunerii cererii.

INTERNARE LA CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

CADRU LEGAL

Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice cu modificările și completările ulterioare;

PROCEDURA

Pentru internarea unei persoane vârstnice în Cămin sunt necesare următoarele acte:

1. Cerere întocmită de persoana vârstnică sau de reprezentantul legal al acesteia, cerere prin care se solicită internarea în Cămin;

2. Anchetă socială efectuată de un asistent social din cadrul primăriei de domiciliu a persoanei care solicită internarea în cămin;

3. Adeverințe de venit (cupon de pensie, venituri agricole, etc.) sau declarație pe proprie răspundere eliberată de un notar public din care să rezulte faptul că persoana vârstnică nu beneficiază de venituri proprii;

4. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, adeverință din care să rezulte dacă persoana vârstnică este luată în evidență specială;

5. Analize medicale:

- examen psihiatric

- examen pulmonar

- examen coproparazitologic

- R.B.W.

6. Bilete de ieșire din spital, bilete de analize medicale pe care le-a efectuat anterior, alte acte medicale;

7. Acte de stare civilă, după caz, în copie xerox :

- certificat de naștere

- certificat de căsătorie

- certificat de deces al soțului/soției

- sentință de divorț

8. Dosar cu șină

Dosarul se depune de aparținător la DGASPC B-N

TERMEN: 30 zile

Beneficiari:

În Căminul pentru Persoane Vârstnice se internează, la cerere, persoanele vârstnice de pe raza orașului Năsăud care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege și se găsesc în una din următoarele situații:

a) nu au familie, nu se află în întreținerea unei/unor persoane obligate la aceasta potrivit dispozițiilor legale în vigoare,

b) nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii,

c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare,

d) nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată,

e) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii, stării fizice sau psihice,

STABILIREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL

CADRUL LEGAL

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare

PROCEDURA

Pentru stabilirea dreptului la ajutor social se vor depune următoarele acte:

- Dosar cu șină

- Cerere tip pentru acordarea ajutorului social

- Declarație tip cu veniturile realizate de familie

Copii xerox după:

- actele de identitate ale tuturor membrilor familiei: acte de identitate, certificate de naștere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani,

- dacă este cazul: certificat de căsătorie, sentință de divorț, hotărâri de încredințare/ plasament a minorilor, certificate de deces,

Adeverințe:

- cu veniturile impozabile, de la Administrația Financiară a orașului Năsăud,

- cu terenul agricol, de la Primăria orașului Năsăud biroul agricol,

- cu bunurile impozabile, de la Primăria orașului Năsăud (biroul impozite și taxe locale),

- din care să rezulte că persoanele apte de muncă sunt în căutare de loc de muncă și nu au refuzat nejustificat nici un loc de muncă, de la Agenția Locală de ocuparea Forței de Muncă,

Acte doveditoare ale veniturilor:

- adeverințe de salarizare, cupoane de pensie, de șomaj, alocație de sprijin, alocație de stat pentru copii, alocații de plasament pentru copii, indemnizația soțiilor de militari în termen, etc

- declarație pe propria răspundere cu veniturile obținute, în cazul persoanelor lipsite de venituri sau care nu pot dovedi în alt mod veniturile obținute;

 NIVELUL LUNAR AL VENITULUI MINIM ACORDAT, CONFORM H.G.R. 1664/2008, cu modificările și completările ulterioare este de:

142 lei pentru o persoană singură

255 lei pentru o familie formată din 2 persoane

357 lei pentru o familie formată din 3 persoane

442 lei pentru o familie formată din 4 persoane

527 lei pentru o familie formată din 5 persoane

câte 37 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condițiile prezentei legi

Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferență între nivelul lunar prevăzut și venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.

TERMEN

Stabilirea dreptului la ajutor social se face prin dispoziția Primarului, începând cu luna următoare depunerii cererii.

ADMITEREA PERSOANELOR IN CENTRE PUBLICE REZIDENȚIALE SAU DE ZI

CADRU LEGAL

Hotărârea Guvernului României nr. 430/2008 cu modificările și completările ulterioare

PROCEDURA

- Cerere de solicitare internare in centru

- Certificat de persoana cu handicap (prioritate) inclusive partea cu programul de recuperare de pe verso

- Acte medicale din care să rezulte boala de care suferă: bilet de ieșire din spital/adeverință medic familie pentru cei nedeplasabili/examen recent de la medical specialist

- Adeverință de la medicul de familie care să ateste că nu este în evidență cu boli infecto-contagioase, inclusive HIV/SIDA

- Adeverință de venit agricol eliberată de către Biroul Agricol al Primăriei

- Documente doveditoare a situației locative

- Cupon pensie

- Adeverință de venit pentru beneficiar sau aparținător

- Sentință de punere sub interdicție + dispoziție de numire tutore (după caz)

- Analize medicale recente (30 zile) – în original (RBW, psihiatric, coprologic, glicemie, test SIDA – până la 60 ani)

- dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecția și îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.

Xerocopii după:

- act de identitate al persoanei in cauză și aparținător

- certificat de naștere

- certificat de căsătorie (după caz)

- certificat de deces soț/soție (după caz)

- sentință de divorț (după caz)

PROCEDURĂ privind modalitățile de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați(S.N.S.E.D.), utilizate la nivelul orașului Năsăud

Model cerere tichete electronice elevi

ACORDARE AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2018 —31 martie 2019.

Începând cu data de 15.10.2018, Primăria orașului Năsăud - Direcția de Asistență Socială distribuie cereri și declarații pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței la sediul instituției P-ța Unirii nr. 15, zilnic de luni până joi între orele 8,30-14,00 și vineri între orele 8,30- 12,30.

Pentru întocmirea dosarului pentru ajutorul de încălzire sunt necesare următoarele acte:

- dosar cu șină și cerere tip (pentru gaz + factura gaz)

Copii xerox după:

- actele de identitate ale tuturor membrilor familiei: buletine, certificate de naștere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, actul de proprietate al locuinței, contractul (polița) de asigurare a locuinței

- dacă este cazul: certificat de căsătorie, sentință de divorț, Hotărâri de încredințare/ plasament a minorilor, certificate de deces

- acte din care sa rezulte calitatea titularului cererii față de locuința pentru care se solicită ajutorul: proprietar: copie contract vânzare – cumpărare, extras de carte funciara, chiriaș: contract de închiriere valabil la data depunerii; împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinței sau a titularului contractului de închiriere;

Adeverințe:

- de la instituțiile de învățământ, pentru elevi și studenți; dacă beneficiază de bursă, să se precizeze cuantumul acesteia;

-de la asociația de proprietari/locatari cu numărul de persoane de la adresa pentru care solicita ajutorul, din care să rezulte cate persoane sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței

Acte doveditoare ale veniturilor:

- adeverințe de salarizare, cupoane de pensie, de șomaj, alocație de sprijin, alocații de plasament pentru copii, etc

- declarație notarială din care să rezulte numărul membrilor familiei cu veniturile obținute, în cazul persoanelor lipsite de venituri sau care nu pot dovedi în alt mod veniturile obținute;

Cererile se depun începând cu data de 21.10.2019 la sediul Primăriei orașului Năsăud - Direcția de Asistență Socială , zilnic între orele 8-12.

Documente necesare pentru obținerea certificatului de orientare școlară:

Pentru obținerea certificatului de orientare școlară și profesională, părinții/reprezentantul legal depun/depune la sediul CJRAE/CMBRAE, la secretarul COSP, cel puțin următoarele documente lizibile (conform OMECS 5805_nov_2016):

a) cerere-tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională;

b) copie a certificatului de naștere al copilului sau a actului de identitate;

c) copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;

d) copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;

e) ancheta socială;

f) fișa medicală sintetică;

g) certificatul medical tip A5;

h) fișa de evaluare psihologică;

i) fișa psihopedagogică;

j) copie a foii matricole/adeverință care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ;

k) copie a ultimului certificat de orientare școlară și profesională, la reorientare.

Pentru ancheta socială eliberată de Primăria orașului Năsăud Direcția de asistență socială, se depune in xerocopie documentația cerută de către CJRAE Bistrița

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI PRIVIND INDEMNIZAȚIA LUNARA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI ȘI INDEMNIZAȚIA LUNARĂ PTR. CREȘTEREA COPILULUI

1. C.I. părinți – copie și original

2. Certificat de naștere pentru copilul pentru care se solicită dreptul la indemnizație – copie și original

3. Certificat de naștere pentru alți copii aflați în întreținerea familiei – copie și original

4. Certificat de căsătorie copie și original

5. Cerere către locul de muncă prin care se solicită intrarea în concediul de îngrijire copil – copie

6. Adeverință tip cu cele 24 luni cotizate anterior datei nașterii copilului (în ultimele 24 de luni sa fie 12 luni de cotizare)

7. Decizia privind suspendarea contractului de muncă – copie

8. Raport / salariat

9. Declarație tip a celuilalt părinte - doar dacă a lucrat 24 luni anterior datei nașterii copilului

10. Adeverință cu ultima zi plătită din concediul de lăuzie, în cazul în care mama a lucrat mai puțin de 24 luni și dreptul la indemnizație îl solicită tata

11. Declarația mamei din care să reiasă că nu este angajată și nu realizează nici un fel de venit ( dacă este cazul)

12. Declarație tip ( anexa la adresa Nr. 5604/ 29. 04.2013)

13. Adeverință finanțe pentru anii 2017 – 2018, pentru ambii părinți

14. Extras de cont

15. Dosar plic

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI PRIVIND STIMULENTUL DE INSERȚIE

1. C.I. părinți – copie și original

2. Certificat de naștere pentru copilul pentru care se solicită dreptul la indemnizație – copie și original

3. Certificat de căsătorie copie și original

4. Adeverință de la locul de muncă cu cele 24 luni cotizate anterior nașterii copilului

5. Cerere tip

6. Adeverință finanțe pentru anii 2017 – 2018, pentru ambii părinți

7. extras de cont

8. dosar plic

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI PRIVIND REVENIREA DIN I.C.C. ȘI SOLICITAREA STIMULENTULUI DE INSERȚIE

1. C.I. părinți – copie și original

2. Certificat de naștere pentru copilul pentru care se solicită dreptul la indemnizație – copie și original

3. Certificat de căsătorie copie și original

4. Cerere tip

5. Adeverință de la locul de muncă cu data reluării activității

6. Raport/salariat-revisal

7. Adeverință finanțe pentru anii 2018 – 2019, pentru ambii părinţi

8. Extras de cont

9. Dosar plic

Acte Necesare: Alocația de stat pentru copii

1. Cerere pentru acordarea alocației de stat;

2. Copie și original certificat de naștere nou-născut;

3. Copie și original acte de identitate părinți (buletine);

4. Copie și original certificat de căsătorie;

5. Extras de cont de la bancă, în cazul în care se solicită alocația în cont bancar;

6. Dosar plic;

Documente necesare pentru evaluarea elevilor cu CES (obtinere certificat de orientare scolara):

Cerere părinte - descarcă

Ancheta Socială (de la primărie) - descarcă

Fișa medicală sintetică (medic de familie) - descarcă

Evaluare psihologică (psiholog clinician) - descarcă

Fișa de caracterizare psihopedagogică (de la unitatea de învățământ) - descarcă

Acord pentru prelucrarea datelor personale

Acord informal - descarcă

Alte documente

Anchetă sociala copii plus factori de mediu 

Anchetă socială adulți

Cerere alocații de stat

Cerere indemnizație