Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Asistenta Sociala

ACORDARE LAPTE PRAF

CADRU LEGAL 
Ordinul nr.410/449/2001, pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-11 luni care nu beneficiaza de lapte matern

PROCEDURA 
Pentru eliberarea laptelui praf sunt necesare urmatoarele acte:
*reteta pe luna in curs eliberata de medicul de familie, completata pe verso cu: 
1.seria si numarul actului de identitate al reprezentantului legal
2.data eliberarii actului de identitate
3.cantitatea de lapte praf primita
4.data la care se ridica laptele praf
5.semnatura reprezentantului legal

*certificatul de nastere al copilului
*actul de identitate al reprezentantului legal

ALOCATIILE DE STAT PENTRU COPII

CADRU LEGAL 
Legea nr.61/1993 privind acordarea alocației de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

PROCEDURA 
Pentru stabilirea dreptului la alocatia de stat pentru copii sunt necesare urmatoarele acte:
- Dosar plic
- Certificatul de nastere al copilului original si copie xerox

- Buletinele de identitate ale ambilor parinti ai copilului, original si copie xerox

- Copie dupa certificatul de casatorie
- Unde este cazul xerox de pe decizia de infiere sau de pe hotararea de incredintare sau de plasament ale comisiei pentru protectia copilului. Pentru copii nascuti in strainatate sau care au locuit o perioada in strainatate (state membre UE) este necesar si formularul E411 care se poate procura de la Agentia Judeteana pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bistriţa-Năsăud- str.Liviu Rebreanu nr.59

NOTA 

Alocatia de stat pentru copii prevazuta de Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr.61/1993, se acorda tuturor copiilorin varsta de pana la 18 ani, cetateni romani, fara discriminare, precum si tinerilor care au implinit varsta de 18 ani, care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional organizate in conditiile legii, pana la terminarea acestora.

Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii si cetateni straini, precum si al persoanelor fara cetatenie rezidenti/rezidente in Romania, in conditiile legii, daca locuiesc impreuna cu parintii.

ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

Alocația pentru susținerea familiei - se acordă în conformitate cu prevederile:

·  Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare

·  HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 cu modificările și completările ulterioare

Acordarea acestei prestații are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării şcolii, a cursurilor unei forme de învățământ, organizate potrivit legii, de către copiii de vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse,

a) Cine poate beneficia?

- familiile cu venituri reduse  (până în 530 lei/membru familie) care au în creștere și îngrijire copii cu vârsta până la 18 ani

- familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună, denumită în continuare familie.

- familia formată din bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

- familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumită în continuare familie monoparentală.

b) Cuantumul alocaţiei

Cuantumul alocației pentru susținerea familiei (pentru familia formată din soț-soție sau bărbatul și femeia necăsătoriți) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la de 200 lei:

82 de lei pentru familia cu un copil

164 de lei pentru familia cu doi copii

246 de lei pentru familia cu trei copii

328 de lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii

Cuantumul alocației pentru susținerea familiei (pentru familia formată din soț-soție sau bărbatul și femeia necăsătoriți) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 200,01  și 530 de lei:

-   75 de lei pentru familia cu un copil

150 de lei pentru familia cu doi copii

225 de lei pentru familia cu trei copii

300 de lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii

Cuantumul alocației monoparentale pentru familia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei:

107 lei pentru familia cu un copil

214 lei pentru familia cu doi copii

321 de lei pentru familia cu trei copii

428 de lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii

Cuantumul alocației monoparentale pentru familia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 200,01 și 530 de lei :

102 lei pentru familia cu un copil

204 lei pentru familia cu doi copii

306 lei pentru familia cu trei copii

408 lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii

c) Acte necesare (copie și original):

-   dosar cu şină şi dosar plic;

-   cererea tip;

-   actele de identitate în copie şi original;

-   extras de cont pe numele titularului de cerere pentru cei care doresc ca banii să fie viraţi în cont;

Copii xerox după:

-   cărţile de identitate ale membrilor familiei trecuţi de 14 ani;

-   certificate de naştere pentru copii

-   certificat de căsătorie, sentinţa de divorţ, Hotărâri de încredinţare sau plasament a minorilor din care să rezulte cărui părinte i s-a/s-au încredinţat copilul/copiii, certificat de deces;

-   hotărâre judecătorească de stabilire a pensiei alimentare pentru copii

Certificate:

-   Certificat de invaliditate

-   Certificat  de încadrare într-un grad de handicap

Adeverinţe:

-   cu veniturile impozabile, de la Administraţia Financiară a orașului Năsăud, pentru fiecare părinte şi copil peste 18 ani;

-   cu bunurile impozabile de la Primăria Năsăud (Birou impozite şi taxe) pentru fiecare părinte şi copil peste 18 ani;

-   pentru elevii sub 18 ani o adeverinţă de la instituţiile de învăţământ din care să reiasă că frecventează şcoala, numărul de absenţe şi nota la purtare pe semestrul anterior depunerii cererii

-   pentru elevii peste 18 ani şi pentru studenţi o adeverinţă de la instituţiile de învăţământ din care să reiasă că urmează cursurile învăţământului la zi,

Acte doveditoare ale veniturilor realizate în luna PRECEDENTĂ depunerii cererii:

-   de salarizare cu venitul net/lună și valoarea bonurilor de masă, indemnizaţia soţiilor de militari, etc;

-   cu indemnizaţii penru creşterea copilului, de şomaj,  etc;

-   stimulentul de inserţie

-   sprijin lunar

-   decizie de pensionare (după caz)

-   alocaţii de plasament pentru copii

-   cupoane şomaj,

-   cupoane de pensii (limită de vârstă, de invaliditate, etc.)

-   mandat poştal în cazul în care există pensie de întreţinere;

e) Unde se depun dosarele?

Adresa: Primăria Năsăud - DAS , Piața Unirii nr.15, Judeţul Bistriţa-Năsăud

Telefon: 0263-361027 sau 0263-361026;

Fax: 0263-361029

f) Program de lucru cu publicul:

- luni 8,30-14,00

- marți 8,30-14,00

- miercuri 8,30-14.00

- joi 8,30-14,00

- vineri 8,30-12,00           

INDEMNIZATIE PENTRU CRESTEREA COPILULUI/STIMULENTULUI DE INSERTIE

CADRU LEGAL 
Ordonanta de urgenta nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, cu modificările și completările ulterioare.

DOSARUL PT.OBŢINEREA INDEMNIZAŢIEI DE CREŞTERE A COPILULUI CONFORM OUG 111/ 08.12.2010 cu modificările și completările ulterioare CUPRINDE:

1.Dosar plic şi Cerere tip de acordare a indemnizaţiei + 2 declaraţii tip;DOSARUL SE DEPUNE PERSONAL

2.Adeverinţă tip(anexa nr.2) completată de angajator (de la locul de muncă); Decizia de suspendare a activităţii.

3.Copie de pe cererea depusă la angajator pt. solicitarea concediului de creştere a copilului, aprobată şi ştampilată;

4.Raport per salariat, extras din program REVISAL(certificat pt.conformitate de către angajator)–pentru ambii părinţi

5.Acte de identitate ale soţilor, certificatul de căsătorie şi certificatele de naştere ale copiilor-originale şi copii xerox

6.Adeverinţă privind veniturile realizate în ultimii 2 ani anterior datei naşterii copilului de la Administraţia Finanţelor Publice – Năsăud– pentru ambii părinţi;

7.Copie de pe certificatul de persoană cu handicap al copilului (după caz);

-extras de cont pentru cei care doresc să se vireze banii în cont curent sau de card – pe numele titularului de cerere.

Depunere: în termen de 60 de zile lucrătoare începând cu următoarea zi a finalizării concediului de maternitate.

Indemnizaţia de creştere a copilului se acordă până la vârsta de 2 ani a acestuia, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Indemnizaţia minimă lunară este de 1233 lei cu dreptul ca în cazul întoarcerii la muncă cu cel puţin 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, să se poată solicita stimulentul de inserţie de 650 lei lunar, drept ce poate fi acordat până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani,respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

BINE DE ŞTIUT PENTRU ANGAJATOR LA COMPLETAREA ADEVERINTEI TIP (ANEXA 2)

-perioada indemnizaţiei de maternitate cuprinde concediul medical prenatal+concediu medical postnatal(lăuzie)

-pentru calcularea datei la care se împlinesc 42 de zile din concediu de lăuzie se ia în calcul inclusiv data naşterii copilului)

(ex.copil născut în data de 17.12.2015 – cea de-a 42-a ZI este 27.01.2016)

Data începerii concediului de creştere a copilului:

-va fi următoarea zi după data finalizării concediului de maternitate şi a finalizării celor 42 de zile din concediu de lăuzie,nu poate fi mai repede de aceste date şi nu poate coincide cu aceste date.      DOSARUL SE DEPUNE PERSONAL

TERMEN 

Dosarele întocmite pentru luna în curs se înaintează până în data de 5 a lunii următoare la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bistriţa-Năsăud. 

INDEMNIZATIE  INSOTITOR PENTRU PERSOANE CU HANDICAP GRAV

CADRU LEGAL 

- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PROCEDURA 

In vederea stabilirii dreptului la indemnizatie insoțitor pentru persoanele cu handicap grav sunt necesare urmatoarele acte:
- Dosar cu sina
- Cerere

Copii xerox dupa: 
- Certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap (gradul grav de handicap)

  • Acordul de la DGASPC cu opțiunea persoanei incadrate in gradul de handicap grav pentru stabilirea dreptului la indemnizație insoțitor cu excepția nevăzătorilor incadrați in gradul de handicap grav
    - Certificat de nastere / act de identitate (cu domiciliul in orașul Năsăud)
    - Act de identitate al reprezentantului legal
    - Actele mai sus mentionate se solicita si in original pentru conformitate
  • Acte justificative venituri (daca este cazul)

TERMEN 

Aprobarea dreptului se face prin dispozitie a Primarului, cu luna urmatoare depunerii cererii.

INTERNARE LA CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE

CADRU LEGAL

Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările și completările ulterioare;

PROCEDURA

Pentru internarea unei persoane vârstnice în Cămin sunt necesare următoarele acte:

1.Cerere întocmită de persoana vârstnică sau de reprezentantul legal al acesteia, cerere prin care se solicită internarea în Cămin;

2.Anchetă socială efectuată de un asistent social din cadrul primăriei de domiciliu a persoanei care solicită internarea în cămin;

3.Adeverinţe de venit (cupon de pensie, venituri agricole, etc.) sau declaraţie pe proprie răspundere eliberată de un notar public din care să rezulte faptul că persoana vârstnică nu beneficiază de venituri proprii;

4.Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, adeverinţă din care să rezulte dacă persoana vârstnică este luată în evidenţă specială;

5.Analize medicale:

- examen psihiatric

- examen pulmonar

- examen coproparazitologic

- R.B.W.

6.Bilete de ieşire din spital, bilete de analize medicale pe care le-a efectuat anterior, alte acte medicale;

7.Acte de stare civilă, după caz, în copie xerox :

- certificat de naştere

- certificat de căsătorie

- certificat de deces al soţului/soţiei

- sentinţă de divorţ

8.Dosar cu şină

Dosarul se depune de apartinător la DGASPC B-N

TERMEN: 30 zile

Beneficiari:

În Căminul pentru Persoane Vârstnice se internează, la cerere, persoanele vârstnice de pe raza orașului Năsăud care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege şi se găsesc în una din următoarele situaţii:

a) nu au familie, nu se află în întreţinerea unei/unor persoane obligate la aceasta potrivit dispoziţiilor legale în vigoare,

b) nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza     resurselor proprii,

c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare,

d) nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată,

e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii, stării fizice sau psihice,

STABILIREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL

CADRUL LEGAL

Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare

PROCEDURA

Pentru stabilirea dreptului la ajutor social se vor depune următoarele acte:

- Dosar cu şină

- Cerere tip pentru acordarea ajutorului social

- Declaraţie tip cu veniturile realizate de familie

Copii xerox după:

- actele de identitate ale tuturor membrilor familiei: acte de identitate, certificate de naştere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani,

- dacă este cazul: certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ, hotărâri de încredinţare/ plasament a minorilor, certificate de deces,

Adeverinţe:

- cu veniturile impozabile, de la Administraţia Financiară a orașului Năsăud,

- cu terenul agricol, de la Primăria orașului Năsăud biroul agricol,

- cu bunurile impozabile, de la Primăria orașului Năsăud  (biroul impozite şi taxe locale),

- din care să rezulte că persoanele apte de muncă sunt în căutare de loc de muncă şi nu au refuzat nejustificat nici un loc de muncă, de la Agenţia Locală de ocuparea Forţei de Muncă,

Acte doveditoare ale veniturilor:

- adeverinţe de salarizare, cupoane de pensie, de şomaj, alocaţie de sprijin, alocaţie de stat pentru copii, alocaţii de plasament pentru copii, indemnizaţia soţiilor de militari în termen, etc

- declaraţie pe propria răspundere cu veniturile obţinute, în cazul persoanelor lipsite de venituri sau care nu pot dovedi în alt mod veniturile obţinute;

 NIVELUL LUNAR AL VENITULUI MINIM ACORDAT, CONFORM H.G.R.1664/2008, cu modificările și completările ulterioare este de:

142 lei pentru o persoană singură

255 lei pentru o familie formată din 2 persoane

357 lei pentru o familie formată din 3 persoane

442 lei pentru o familie formată din 4 persoane

527 lei pentru o familie formată din 5 persoane

câte 37 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul lunar prevăzut şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.

TERMEN

Stabilirea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţia Primarului, incepand cu luna următoare depunerii cerererii.

ADMITEREA PERSOANELOR IN CENTRE PUBLICE REZIDENTIALE SAU DE ZI

CADRU LEGAL

Hotărârea Guvernului României nr.430/2008 cu modificările și copmpletările ulterioare

PROCEDURA

- Cerere  de solicitare internare in centru

- Certificat de persoana cu handicap (prioritate) inclusive partea cu programul de recuperare de pe verso

- Acte medicale din care să rezulte boala de care suferă: bilet de ieşire din spital/adeverinţă medic familie pentru cei nedeplasabili/examen recent de la medical specialist

- Adeverinţă de la medicul de familie care să ateste că nu este în evidenţă cu boli infecto-contagioase, inclusive HIV/SIDA

- Adeverinţă de venit agricol eliberată de către Biroul Agricol al Primăriei

- Documente doveditoare a situaţiei locative

- Cupon pensie

- Adeverinţă de venit pentru beneficiar sau aparţinător

- Sentinţă de punere sub interdicţie+dispoziţie de numire tutore (după caz)

- Analize medicale recente (30 zile) – în original (RBW, psihiatric, coprologic, glicemie, test SIDA – până la 60 ani)

- dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.

Xerocopii după:

- act de identitate al persoanei in cauză şi aparţinător

- certificat de naştere

- certificat de căsătorie (după caz)

- certificat de deces soţ/soţie (după caz)

- sentinţă de divorţ (după caz)

ACORDARE AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

Ajutorul pentru incalzirea locuintei pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2018—31 martie 2019.

Începând cu data de 15.10.2018, Primăria orașului Năsăud- Directia de Asistenţă Socială  distribuie cereri si declaratii pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei  la sediul institutiei P-ța Unirii nr. 15, zilnic de luni până joi între orele 8,30-14,00 și vineri între orele 8,30- 12,30.

Pentru intocmirea dosarului pentru ajutorul de incălzire sunt necesare urmatoarele acte:

- dosar cu şină şi cerere tip (pentru gaz+factura gaz)

Copii xerox după:

- actele de identitate ale tuturor membrilor familiei: buletine, certificate de naştere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, actul de proprietate al locuintei, contractul(polita) de asigurare a locuintei

- dacă este cazul: certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ, Hotărâri de încredinţare/ plasament a minorilor, certificate de deces

- acte din care sa rezulte calitatea titularului cererii fata de locuinta pentru care se solicita ajutorul: proprietar: copie contract vanzare –cumparare, extras de carte funciara, chirias: contract de inchiriere valabil la data depunerii; imputernicit: imputernicire din partea proprietarului locuintei sau a titularului contractului de inchiriere;

Adeverinţe:

- de la instituţiile de învăţământ, pentru elevi şi studenţi; dacă beneficiază de bursă, să se precizeze cuantumul acesteia;

-de la asociatia de proprietari/locatari cu numarul de persoane de la adresa pentru care solicita ajutorul, din care sa rezulte cate persoane  sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei

Acte doveditoare ale veniturilor:

- adeverinţe de salarizare, cupoane de pensie, de şomaj, alocaţie de sprijin, alocaţii de plasament pentru copii, etc

- declaraţie notarială din care sa rezulte numarul membrilor familiei cu veniturile obţinute, în cazul persoanelor lipsite de venituri sau care nu pot dovedi în alt mod veniturile obţinute;

Cererile se depun incepand cu data de 21.10.2019 la sediul Primăriei orașului Năsăud-Directia de Asistenţă Socială , zilnic între orele 8-12.

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Cuantum lunar (lei)

Până la 155 lei

262

Între 155,1 lei şi 210 lei

190

Între 210,1 lei şi 260 lei

150

Între 260,1 lei şi 310 lei

120

Între 310,1 lei şi 355 lei

90

Între 355,1 lei şi 425 lei

70

Între 425,1 lei şi 480 lei

45

Între 480,1 lei şi 540 lei

35

Între 540,1 lei şi 750 lei

20

 

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Cuantum lunar (lei)

Până la 155 lei

240

Între 155,1 lei şi 210 lei

216

Între 210,1 lei şi 260 lei

192

Între 260,1 lei şi 310 lei

168

Între 310,1 lei şi 355 lei

144

Între 355,1 lei şi 425 lei

120

Între 425,1 lei şi 480 lei

96

Între 480,1 lei şi 540 lei

72

Între 540,1 lei şi 750 lei

20

 

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Cuantum lunar (lei)

Până la 155 lei

54

Între 155,1 lei şi 210 lei

48

Între 210,1 lei şi 260 lei

44

Între 260,1 lei şi 310 lei

39

Între 310,1 lei şi 355 lei

34

Între 355,1 lei şi 425 lei

30

Între 425,1 lei şi 480 lei

26

Între 480,1 lei şi 540 lei

20

Între 540,1 lei şi 750 lei

20

 

Documente necesare pentru obtinerea certificatului de orientare scolara:

Pentru obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională, părinţii/reprezentantul legal depun/depune la sediul CJRAE/CMBRAE, la secretarul COSP, cel puţin următoarele documente lizibile (conform OMECS 5805_nov_2016):

a) cerere-tip pentru evaluare complexă şi orientare şcolară şi profesională;

b) copie a certificatului de naştere al copilului sau a actului de identitate;

c) copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;

d) copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanţei sau hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului;

e) ancheta socială;

f) fişa medicală sintetică;

g) certificatul medical tip A5;

h) fişa de evaluare psihologică;

i) fişa psihopedagogică;

j) copie a foii matricole/adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ;

k) copie a ultimului certificat de orientare şcolară şi profesională, la reorientare.

Pentru ancheta socială eliberată de Primăria orașului Năsăud Direcția de asistență socială, se depune in xerocopie documentația cerută de către CJRAE Bistrița

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI PRIVIND INDEMNIZATIA LUNARA PENTRU  CRESTEREA COPILULUI ȘI INDEMNIZAŢIA LUNARĂ PTR. CREŞTEREA COPILULUI

1. C.I. PARINTI – COPIE ŞI ORIGINAL

2. CERTIFICAT DE NASTERE PENTRU COPILUL PENTRU CARE SE SOLICITĂ DREPTUL LA INDEMNIZAŢIE – COPIE ŞI ORIGINAL

3. CERTIFICAT DE NAŞTERE PENTRU ALŢI COPII AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINEREA FAMILIEI – COPIE ŞI ORIGINAL

4. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE COPIE ŞI ORIGINAL

5. CERERE CĂTRE LOCUL DE MUNCĂ PRIN CARE SE SOLICITĂ INTRAREA ÎN CONCEDIUL DE ÎNGRIJIRE COPIL – COPIE

6. ADEVERINŢĂ TIP CU CELE 24 LUNI COTIZATE ANTERIOR DATEI NAŞTERII COPILULUI (în ultimele 24 de luni sa fie 12 luni de cotizare)

7. DECIZIA PRIVIND SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ – COPIE

8. RAPORT / SALARIAT

9. DECLARAŢIE TIP A  CELUILALT PĂRINTE  - DOAR DACĂ A LUCRAT 24 LUNI ANTERIOR DATEI NAŞTERII COPILULUI

10. ADEVERINŢĂ CU ULTIMA ZI PLĂTITĂ DIN CONCEDIUL DE LĂUZIE, ÎN CAZUL ÎN CARE MAMA A LUCRAT MAI PUŢIN DE 24 LUNI ŞI DREPTUL LA INDEMNIZAŢIE ÎL SOLICITĂ TATA

11. DECLARAŢIA MAMEI DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ NU ESTE ANGAJATĂ ŞI NU REALIZEAZĂ NICI UN FEL DE VENIT ( DACĂ ESTE CAZUL)

12. DECLARAŢIE TIP ( ANEXA LA ADR. NR. 5604/ 29. 04.2013)

13. ADEVERINŢĂ FINANŢE PENTRU ANII 2017 – 2018, PENTRU AMBII PĂRINŢI

14. EXTRAS DE CONT

15. DOSAR PLIC

ACTE  NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI PRIVIND STIMULENTUL DE INSERŢIE

1. C.I. PARINŢI – COPIE ŞI ORIGINAL

2. CERTIFICAT DE NAŞTERE PENTRU COPILUL PENTRU CARE SE SOLICITĂ DREPTUL LA INDEMNIZAŢIE – COPIE ŞI ORIGINAL

3. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE COPIE ŞI ORIGINAL

4. ADEVERINŢĂ DE LA LOCUL DE MUNCĂ CU CELE 24 LUNI COTIZATE ANTERIOR NAȘTERII COPILULUI

5. CERERE TIP

6. ADEVERINŢĂ FINANŢE PENTRU ANII 2017 – 2018, PENTRU AMBII PĂRINŢI

7. EXTRAS DE CONT

8. DOSAR PLIC

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI PRIVIND REVENIREA DIN I.C.C. ŞI SOLICITAREA STIMULENTULUI DE INSERŢIE

1. C.I. PARINŢI – COPIE ŞI ORIGINAL

2. CERTIFICAT DE NAŞTERE PENTRU COPILUL PENTRU CARE SE SOLICITĂ DREPTUL LA INDEMNIZAŢIE – COPIE ŞI ORIGINAL

3. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE COPIE ŞI ORIGINAL

4. CERERE TIP

5. ADEVERINŢĂ DE LA LOCUL DE MUNCĂ CU DATA RELUĂRII ACTIVITĂŢII

6. RAPORT/SALARIAT-REVISAL

7. ADEVERINŢĂ FINANŢE PENTRU ANII 2018 – 2019, PENTRU AMBII PĂRINŢI

8. EXTRAS DE CONT

9. DOSAR PLIC

Acte Necesare: Alocația de stat pentru copii

1. Cerere pentru acordarea alocației de stat;

2. Copie și original certificat de naștere nou-născut;

3. Copie și original acte de identitate părinți (buletine);

4. Copie și original  certificat de căsătorie;

5. Extras de cont de la bancă, în cazul în care se solicită alocația în cont bancar;

6. Dosar plic;

 

Documente necesare pentru evaluarea elevilor cu CES (obtinere certificat de orientare scolara):

Cerere părinte  - descarcă

Ancheta Socială  (de la primărie) - descarcă

Fişa medicală sintetică (medic de familie) - descarcă

Evaluare psihologică (psiholog clinician) - descarcă

Fişa de caracterizare psihopedagogică (de la unitatea de învăţământ) - descarcă

Acord pentru prelucrarea datelor personale

Acord informal - descarcă

Alte documente

Anchetă sociala copii plus factori de mediu 

Anchetă socială adulți

Cerere alocații de stat

Cerere indemnizație

FORMULARE ȘI ACTE NECESARE AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIRE