Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 
Adresa: Piața Unirii, Nr.15

Programare online cărți de identitate

 PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 10-03-2015, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 13;

Absenţi: Oltean Dorel, Marica Marius, Iepure Macedon, Redac Razvan;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier Carcu Niculae.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi si o prezinta după cum urmează:

                 1. Proiect de hotărâreprivind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 88 din 20.10.2014  privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), a indicatorilor tehnico-economici si a proiectului pentru obiectivul de investitii „Centrul National de informare și Promovare Turistică în orașul Năsăud” si revocarea hotărârilor consiliului local Năsăud, nr 61/29.05.2013 si nr.86/10.10.2014.

                                                                  Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentata de dl primar.

                   „pentru”- 13v;

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

 

1. Proiect de hotărâreprivind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 88 din 20.10.2014  privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), a indicatorilor tehnico-economici si a proiectului pentru obiectivul de investitii „Centrul National de informare și Promovare Turistică în orașul Năsăud” si revocarea hotărârilor consiliului local Năsăud, nr 61/29.05.2013 si nr.86/10.10.2014..

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

                    „ pentru” 13 voturi;

                   „ impotriva” 0 voturi;

                   „ abtineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                  Secretar,

                       Carcu Niculae                                                cons.jr. George Pop