Proiect de HOTĂRÂRE

aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale

 pe raza oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

  Consiliul Local Năsăud,

Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a ________consilieri;

Având în vedere :

 

          - proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Năsăud ;

          - raportul compartimentului comercial nr._________;

          - expunerea de motive a primarului orasului Nasaud nr._____________;

          - prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          - prevederile Hotărârii Guvernului României nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

          - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;

          - prevederile Hotărârii Guvernului României nr.656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN;

          - prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
          - prevederile Legii nr.296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          - prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 44/2004 - Partea a II-a pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

          - prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare, cu modificările ulterioare;

          - prevederile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare;

          - prevederile Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          - prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare;

          - prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

          - prevederile Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată;

          - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;

          - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

         

         - prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.19/1999 privind.....

- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerţ, nr._______________

- raportul comisiei pentru  administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, muncă şi protecţie socială, relaţii cu cetăţenii, disciplină, imunitate, nr.______________________

          - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare

          - procesul verbal de afişare a proiectului de hotărâre, nr.__________;

          - procesul verbal de rezultat al afişării, nr._________________;

În temeiul art.36 alin.2 lit.”d”,  alin.6 lit.„a”, pct. 1, pct.3, pct.5, pct.7, pct.10, art. 45 alin.1 şi art.49 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1.- Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2.- La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr.19/1999 privind___________________

         ART.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează

primarul oraşului Năsăud, prin  compartimentul comercial, Biroul Impozite şi taxe, Biroul financiar-contabil, compartimentul audit şi compartimentul juridic, din cadrul aparatului de specialitate  al primarului.

         ART.4. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului oraşului şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către : 

 

·         Instituţia Prefectului, Judeţul Bistriţa-Năsăud;

·         Compartimentul comercial;

·         Biroul financiar-contabil;

·         Biroul Impozite şi taxe

·         Compartimentul audit;

·         Compartimentul juridic;

·         Media locală.

 

 

         

Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

Anexă

 

RE G U L A M E N T

de  desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza oraşului Năsăud

 

 

Art.1. Prezentul Regulament stabileşte regulile generale privind desfăşurarea activităţilor comerciale pe teritoriul administrativ al oraşului Năsăud şi urmăreşte dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului.

          Art.2.– Desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale se poate face numai în baza autorizaţiei de funcţionare emisă de Primarul oraşului Năsăud (model anexa 1 la prezentul regulament).

Art.3.– Prin „activităţi comerciale şi servicii de piaţă” se înţeleg:

a) comerţul cu ridicata desfăşurat în spaţii comerciale;

b) comerţul cu amănuntul desfăşurat în spaţii comerciale;

c) serviciile de alimentaţie publică;

d) prestările de servicii;

e) comerţul desfăşurat în zone publice ( pieţe, târguri şi în alte locuri publice).

Art.4.(1)– Orice activitate comercială se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii.

            (2)– Persoanele fizice şi juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

                             a) sunt constituite şi înregistrate legal;

                             b) activitatea solicitată este cuprinsă în obiectul de activitate din statutul societăţii/autorizaţie;

                             c) deţin autorizaţiile şi/sau avizele de funcţionare eliberate în conformitate cu specificul activităţii şi reglementările legale în vigoare.

Art.5.- Producătorii, importatorii, comercianţii şi prestatorii de servicii au obligaţia să introducă pe piaţă numai produse sigure pentru viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor şi să respecte normele legale de igienă şi sănătate publică.

Art.6.(1)– Exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar, de alimentaţie publică şi producţie de produse alimentare, necesită cunoştinţe de specialitate şi se efectuează cu personal calificat.

            (2)- Personalul angajat în efectuarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar, de alimentaţie publică, de producţie produse alimentare şi orice altă persoană care manipulează produse alimentare, va trebui să îndeplinească una din următoarele cerinţe profesionale:

a) să fi absolvit un curs de specialitate pentru comercializarea/producţia produselor

alimentare şi/sau de alimentaţie publică, organizat conform legislaţiei în vigoare;

b) a desfăşurat cel puţin 2 ani activitate profesională de comercializare de produse

alimentare şi/sau de alimentaţie publică şi a absolvit un curs de noţiuni fundamentale de igienă, organizat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art.7.(1)- Desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă se face numai în spaţii cu destinaţie prestabilită. Acestea sunt spaţii dotate în funcţie de necesităţi, cu alimentare cu energie electrică, apă, canalizare, ventilaţie, incinte frigorifice, banc de probe pentru aparatură electronică şi electro-casnică şi spaţii de depozitare care să asigure temperatura de păstrare cerută de producător.

(2)- Spaţiile cu destinaţie prestabilită în care se desfăşoară unul sau mai multe exerciţii comerciale sunt structuri de vânzare.

(3)– Structurile de vânzare au înălţimea minimă de 2,5 m şi suprafaţa minimă de 9 mp:

a) structura de vânzare cu suprafaţă mică – structură de vânzare având o suprafaţă de

vânzare de până la 400 mp inclusiv;

b) structura de vânzare cu suprafaţă medie – structură de vânzare având o suprafaţă de

vânzare cuprinsă între 400 – 1.000 mp inclusiv;

c) structura de vânzare cu suprafaţă mare – structură de vânzare având o suprafaţă de

vânzare mai mare de 1.000 mp.

Art.8.Agenţii economici (societăţi comerciale, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane fizice autorizate) vor solicita autorizaţie de funcţionare pentru fiecare punct de lucru unde desfăşoară activitate.

Art.9.-Nu este necesară obţinerea autorizaţiei de funcţionare pentru sediile sociale ale agenţilor economici şi pentru sediile în care se desfăşoară exclusiv activitate de birou, fără a implica activitate cu publicul.

            Art.10.-Activităţile comerciale sunt interzise în următoarele cazuri:

a)    pe spaţii verzi;

b)   în apropierea intersecţiilor şi trecerilor de pietoni pe o rază mai mică de 5 m;

c)    pe locurile dejoacă pentru copii;

d)    în parcări;

e)    în zona porţilor de acces ale imobilelor;

f)     pe părţile carosabile ale drumurilor publice;

g)    în zonele de siguranţă şi de protecţie a drumurilor publice;

h)    pe poduri şi viaducte.

Art.11.(1)- Reprezentantul agentului economic care poate fi asociat, acţionar, administrator, persoană fizică autorizată sau împuternicitul acestuia, solicită eliberarea autorizaţiei de funcţionare în baza unei documentaţii care se depune la Primăria oraşului Năsăud.

(2)- Documentaţia trebuie să cuprindă în funcţie de activitatea autorizată, următoarele documente:

            - cerere pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare;

- copie după documentele de înfiinţare şi înregistrare ale agentului economic conform legislaţiei în vigoare, inclusiv după anexa la certificatul de înregistrare pentru punctul de lucru ce urmează a fi autorizat;

- copie după actul care atestă posesia legală a spaţiului în care se desfăşoară sau urmează să se desfăşoare activitatea;

- copie după actul de identitate al reprezentantului legal;

- dovada efectuării plăţii taxelor şi impozitelor aferente imobilului în care funcţionează unitatea economică sau punctul de lucru pentru care se solicită autorizaţie de funcţionare sau avizare;

- copii autorizaţii care stau la baza funcţionării (autorizaţie sanitară; sanitar veterinară; mediu; PSI);

- dovada încheierii unui contract cu o firmă specializată în ridicarea şi preluarea deşeurilor;

- acordul vecinilor-persoane fizice direct afectaţi pe o rază de 15 m pentru program de funcţionare peste limitele stabilite în prezentul regulament sau non-stop;

- declaraţia de alimentaţie publică;

- dovada pregătirii profesionale, conform prevederilor legale în vigoare, pentru angajaţii unităţilor de alimentaţie publică, comercializare produse alimentare şi producţie produse alimentare;

- plata taxei de autorizare aferentă.

Art.12.(1)- Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Năsăud verifică documentaţiile depuse şi în cazul în care constată neregularităţi, notifică în scris solicitantului modul de reglementare a neregularităţilor constatate.

          (2)- Inspectorul de specialitate împreună cu alte persoane nominalizate prin dispoziţie a primarului va efectua în prealabil un control în teren, în urma căruia va întocmi un proces verbal care va completa dosarul pentru solicitatrea autorizatie de funcţionare.

Art.13.(1)- În urma analizării dosarelor complete se va emite Dispoziţia Primarului oraşului Năsăud prin care se autorizează agenţii economici.

          (2)- Emiterea Dispoziţiei Primarului oraşului Năsăud şi a autorizaţiei de funcţionare se face în termen de 30 zile de la data depunerii dosarului complet.

 (3)-Autorizaţiile de funcţionare pentru spaţii comerciale/ prestări servicii şi activităţi comerciale în piaţă se eliberează pentru perioada unui an calendaristic, fiind valabile numai cu viza anuală.

(4)-Este obligatorie vizarea anuală a autorizaţiilor de funcţionare până la data stabilită de legislaţia în vigoare (numai după plata taxei pentru viza anuală).

          Art.14.- Autorizarea funcţionării agentului economic se anulează prin dispoziţie a primarului cu obligaţia de a preda autorizaţia de funcţionare în următoarele situaţii:

a)    la cererea agentului economic;

b)   la retragerea sau expirarea autorizaţiei sanitare de funcţionare;

c)    desfiinţarea unităţii

d)    încălcarea de maxim trei ori într-un an calendaristic a prevederilor prezentului regulament se sancţionează cu anularea din oficiu a autorizaţiei de funcţionare

Art.15.(1)- Respingereacererii de autorizare se face printr-o comunicarea motivată în scris în termen de 30 zile de la depunerea solicitării de autorizare în următoarele cazuri:

a)    lipsa documentelor solicitate;

b)   nerespectarea Planului Urbanistic General al oraşului;

c)    prejudiciază spaţiile aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare arhitectonică;

d)    exerciţiul comercial se face în spaţii improvizate;

e)    încălcarea dispoziţiile prezentului regulament.

(2)– Respingerea autorizării poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.16.- Obligaţiile agenţiilor economici care îşi desăşoară activitatea pe raza oraşului Năsăud sunt:

a) corelarea desfăşurării activităţii comerciale cu structura de vânzare, prin respectarea reglementărilor în vigoare privind sectorizarea raioanelor de vânzare a produselor;

b) asigurarea reparării, zugrăvirii şi întreţinerii faţadei clădirii în care se desfăşoară activitatea;

c) asigurarea amenajării şi menţinerii în stare corespunzătoare a vitrinelor magazinelor şi atelierelor, cu respectarea regulilor estetice, de curăţenie şi iluminat;

d) respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la construcţiile, modificările construcţiilor sau amenajările care se fac pentru deschiderea punctului de lucru;

e) desfăşurarea unei activităţi economice civilizate, cu respectarea unor condiţii minime de protecţie a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale clienţilor, precum şi a mediului;

f) îndeplinirea cerinţelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică;

g) respectarea ordinii şi liniştii publice;

h) păstrarea curăţeniei în jurul unităţii, inclusiv curăţirea zăpezii şi gheţii de pe trotuarele învecinate şi în locurile de parcare pe care le folosesc;

          i) desfăşurarea activităţilor comerciale strict în perimetrul şi pe amplasamentul delimitat, fără posibilitatea de extindere în zonele învecinate;

j) obţinerea acordului pentru programul de funcţionare al unităţii.

k) afişarea obligatorie în mod vizibil si lizibil la intrarea în unitate a firmei sub care funcţionează comerciantul, a denumirii unităţii, iar in cazul unităţilor de alimentaţie publica trebuie specificat si tipul unităţii.

l) amplasarea pe căile şi spaţiile publice în baza autorizaţiei de ocupare temporară a domeniului public a corpurilor şi panourilor de reclamă, publicitate, vitrine frigorifice, spaţii de expunere, copertine etc

m) agenţii economici de alimentaţie publică (baruri, restaurante, pizzerii, fast-food etc.), cu excepţia celor cu orar de funcţionare non-stop, trebuie sa anunţe clienţii cu cel puţin 30 de minute înainte de închidere „ultima comandă”. De asemenea, apropierea orei închiderii va fi comunicată clienţilor cu cel puţin 15 minute înaintea acesteia prin orice mijloace de atenţionare vor considera de cuviinţă.

n)să permită accesul liber la grupurile sanitare din incinta lor.

o) vânzările de lichidare şi de soldare se pot efectua numai după notificarea acestor practici comerciale la primărie, în condiţiile legii.

p)preţurile de vânzare, preţurile pe unitatea de măsură şi tarifele practicate se indică în mod vizibil, lizibil şi fără echivoc prin marcare, etichetare şi/sau afişare.

q) utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale eliberează bonuri fiscale cumpărătorilor de produse sau servicii.

Art.17.- Agenţiilor economici care îşi desăşoară activitatea pe raza oraşului Năsăud le sunt interzise:

a) comercializarea băuturilor alcoolice, tutunului, publicaţiilor, discurilor, casetelor audio sau video, cd, dvd şi altor produse cu caracter obscen, care contravin bunelor moravuri în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi.

b) oferirea şi vânzarea produselor de tutun şi produselor alcoolice tinerilor sub 18 ani. Interdicţia se va afişa în format minim A4 la casele de marcat în unităţile de vânzare cu amănuntul şi vizibil la intrarea în unităţile de alimentaţie publică.

c) accesul elevilor în unităţile de tip internet, săli de biliard, jocuri de noroc şi alte asemenea unităţi de tip recreativ în intervalul orar 8 - 14 cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a vacanţelor şcolare.

d) comercializarea de produse sau prestarea de servicii care, utilizate în condiţii normale, pot pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor. Se interzice producerea, importul şi comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute.

e) expunerea sau comercializarea produselor în afara termenului de valabilitate sau al durabilităţii minime stabilite de producător.

            f) efectuarea de acte sau fapte de comerţ cu bunuri a căror provenienţă nu este dovedită

Art.18 - PROGRAMELE DE FUNCŢIONARE ale agenţilor economici care desfăşoară activitate comercială şi a serviciilor de piaţă, pe raza oraşului Năsăud şi a localităţilor componente:

1. unităţi comerciale cu profil alimentar: între orele 6 – 24 sau NON STOP;

2. unităţi comerciale cu profil nealimentar şi a serviciilor de piaţă: între orele 8 – 22;

3. unităţi de alimentaţie publică (baruri, restaurante): între orele: 8 –23 (pe timp de iarnă,

respectiv lunile octombrie – martie) şi între orele 8 – 24 (pe timp de vară, respectiv lunile aprilie – septembrie);

4. unităţi de alimentaţie publică cu program distractiv (internet-cafe, discotecă, spaţii unde se

organizează mese festive): între orele 8 – 01, cu respectarea ordinii şi liniştii publice;

Art.19.(1)-În unităţile de alimentaţie publică funcţionarea programului muzical va fi limitat la ora 22°°.

(2)Pot desfăşura program muzical după ora 22°° numai unităţile care au acordul expres al Primăriei oraşului Năsăud. Acest acord se va elibera pentru funcţionarea unităţilor de tipul discotecilor, barurilor de noapte şi unităţilor care organizează manifestări (acţiuni) cu caracter festiv (nunţi, botezuri, etc.), în următoarele condiţii:

a) unitatea nu se află la parterul blocurilor sau nu are pereţi comuni cu o altă clădire care este utilizată în scop de locuinţă;

b) dacă unitatea nu se află în situaţia de la lit. „a” va putea desfăşura program muzical prelungit doar cu acordul scris al fiecărui proprietar al locuinţelor afectaţi direct pe orază de 15 m, acord exprimat expres pentru zilele în care se poate desfăşura programul prelungit şi ora maximă a acestuia.

          Art.20.(1)- Desfăşurarea de activităţi comerciale pe domeniul public şi privat al oraşului Năsăud se face numai pe amplasamentele stabilite de Compartimentul de administrare a domeniului public şi privat.  

(2)Pe domeniul public şi privat al oraşului se pot desfăşura următoarele activităţi:

a) comerţ de mic detaliu (comercializarea de flori, ziare, cărţi, reviste, produse specifice sărbătorilor tradiţionale, alte produse comercializate cu ocazia festivalurilor);

b) comerţ de întâmpinare care constă în comercializarea produselor unităţilor comerciale în imediata vecinătate a acestora (băuturi răcoritoare, îngheţată, produse de panificaţie şi patiserie);

c) alimentaţie publică desfăşurată pe terase sezoniere ale unităţilor de alimentaţie publică;

d) spectacole, festivaluri, manifestări cultural - artistice şi sportive;

          e) campanii promoţionale.

            Art.21.(1)-Pe raza oraşului Năsăud şi a celor două localităţi componente se interzice:

a) desfacerea de băuturi alcoolice neîmbuteliate, la mese, tarabe, tonete, chioşcuri sau orice alte forme care nu au spaţii de deservire interioară;

b) amplasarea de rulote sau corturi în vederea practicării de comerţ, în afara locurilor stabilite;

(2)Fac excepţie de la prevederile alin.(1) activităţile comerciale desfăşurate cu ocazia sărbătorilor tradiţionale şi a festivalurilor organizate cu acordul autorităţii administraţiei publice locale;

Art.22.- Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare se stabilesc prin Hotărâre a Consiliului Local Năsăud, privind impozitele şi taxele locale, în conformitate cu prevederile Codului fiscal;

Art.23 - Următoarele fapte săvârşite de agenţi economici constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) desfăşurarea de activităţi comerciale şi servicii de piaţă pe raza oraşului Năsăud fără a deţine Autorizaţie de funcţionare eliberat de primărie se sancţionează cu amendă contravenţională de la 500 la 1.000 lei .

b) desfăşurarea de activităţi comerciale şi servicii de piaţă pe raza oraşului Năsăud cu autorizaţia de funcţionare nevizată  se sancţionează cu amendă contravenţională de la 300 la 500 lei.

c) nerespectarea programului de funcţionare înscris în autorizaţia de funcţionare se sancţionează cu amendă contravenţională de la 200 la 400 lei lei.

d) neanunţarea imediată a primăriei cu privire la modificarea obiectului de activitate şi a oricăror date de identificare ale agentului economic se sancţionează cu amendă contravenţională de la 200 la 400 lei lei.

Art.24 - Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 23 se face de către primarul oraşului Năsăud şi de către împuterniciţii acestuia.

Art.25 - Contravenientul poate achita în termen de 48 ore de la data încheierii procesului verbal de contravenţie ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute pentru contravenţia săvârşită, agentul constatator făcând menţiunea expresă despre această posibilitate în procesul verbal.

Art.26 - Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.27.(1)- În cazul în care se încalcă în mod repetat dispoziţiile legale privind liniştea şi ordinea publică, Primarul oraşului Năsăud poate suspenda autorizaţia de funcţionare pe o perioadă de până la 30 de zile.

(2)Nerespectarea măsurii de suspendare prevăzută la alineatul (1) duce la anularea autorizaţiei de funcţionare, prin emiterea de către Primarul oraşului Năsăud a unei Dispoziţii în acest sens, în baza referatului întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul primăriei.