Proiect de HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unor măsuri privind dezafectarea construcţiilor cu caracter

provizoriu tip garaj/lemnărie amplasate pe domeniul public si privat al oraşului Năsăud

                                                

Consiliul Local Năsăud,

Întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a ______ consilieri;

Având în vedere :

 

- proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul oraşului Năsăud ;

- raportul compartimentului de administrare a domeniului public şi privat, nr._______;

- expunerea de motive a viceprimarului oraşului Năsăud, nr._____________;

- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;

- prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al oraşului Năsăud nr.85/1999, privind însuşirea inventarului domeniului public al oraşului Năsăud, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 905/2002, anexa nr.4, hotărâre modificată şi completată ulterior;

          - prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001, privind regimul juridic al 

Contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerţ, nr.____________;

- raportul comisiei pentru  administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, muncă şi protecţie socială, relaţii cu cetăţenii, disciplină, imunitate, nr.______________;

          - raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecţia mediului, nr.____________;

- prevederile  Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională in administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

          - procesul verbal de afişare  al proiectului de hotărâre, nr.__________;

          - procesul verbal de rezultat al afişării nr.________________;

 In temeiul dispoziţiilor art. 36(2) lit.c, alin.5 şi art. 44 (1) coroborat cu dispoziţiile art.45(3), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

 

         ART.1- Se aprobăunele măsuri privind dezafectarea construcţiilor cu caracter provizoriu tip garaj/lemnărie amplasate pe domeniul public si privat al oraşului Năsăud, după cum urmează:

          a)- până la data de 30 aprilie 2014 se va realiza inventariere tuturor construcţiilor cu caracter provizoriu tip garaj/lemnărie amplasate pe domeniul public şi privat al oraşului Năsăud prin intermediul compartimentul de administrare a domeniului public şi privat în colaborare cu biroul impozite şi taxe şi compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului.                                  

     

         b) până la data de 30 iunie 2014 amplasamenteleconstrucţiilor cu caracter provizoriu tip garaj/lemnărie vor fi eliberate de către proprietari iar terenul se aduce la starea iniţială.

            ART.2. -  În cazul în care în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 1 lit.”b” din prezenta hotãrâre deţinãtorii construcţiilor cu caracter provizoriu  nu procedeazã la desfiinţarea sau ridicarea acestora şi aducerea terenului la starea iniţialã, Primãria oraşului Năsăud, prin Serviciul Drumuri  va proceda la desfiinţarea acestora, pe cheltuiala deţinãtorului.

            ART.3.- Spaţiile libere nou create prin dezafectarea amplasamentelor, vor avea destinaţia de parcãri sau dupã caz, spaţii verzi, în funcţie de necesitãţile din zonã, în baza unui studiu efectuat de cãtre compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizaţii şi compartimentul de administrare a domeniului public si privat din cadrul Primãriei Oraşului Năsăud.

         ART.4.(1) – Constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de 500 lei la 1000 lei nerespectarea obligaţiilor prevãzute la art. 1 lit.”b” din prezenta hotãrâre.

            (2).Constatarea contravenţiilor şi întocmirea  procesului verbal de contravenţie se face de către inspectorii împuterniciţi  de catre Primarul oraşului Năsăud.

            (3). Contravenţiilor prevăzute în prezentul regulament le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.Contravenientul poate achita amenda conform OG.nr. 2/2001 privind regimul contravenţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

 ART.5.– Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează   viceprimar oraşului Năsăud, biroul financiar-contabil, compartimentul audit intern, compartimentul de administrare a domeniului public şi privat, compartimentul tehnic-investiţii, compartimentul gestiunea deşeurilor, mediu şi transporturi, compartimentul comercial, compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului, Serviciul drumuri şi compartimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate a primarului.

   ART.6.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului oraşului şi se transmite  prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către :

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Nãsãud;

·         Viceprimarul oraşului Năsăud;

·         Biroul impozite şi taxe;

·         Biroul financiar-contabil;

·         Compartimentul tehnic-investiţii;

·         Compartimentul gestiunea deşeurilor, mediu şi transporturi;

·         Compartimentul de administrare a domeniului public şi privat;

·         Compartimenul urbanism şi amenajarea teritoriului;

·         Compartimentul comercial;

·         Compartimentul juridic;

·         Compartimentul audit;

·         Compartimentul relaţii cu publicul şi informaţii publice;

·         Media localã.

 

 

Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea